Hop til indhold

Organisering af “miljø”rigtig samarbejde

Organisering af samarbejde mellem kommune og forsyning i relation til klimaprojekter

Organisering af miljørigtig samarbejde

Miljørigtig samarbejde

Projektet vedr. miljørigtig samarbejde er opstået pga. at de seneste års ændrede klimaforhold. Disse har betydet nye og anderledes opgaver for kommuner og forsyningsvirksomheder. Hyppigere og kraftigere regnskyl har presset den eksisterende infrastruktur. Stigende vandstande og oversvømmelser af private kældre, offentlige veje og parker er presserende problemer. For at kunne håndtere den nye klimasituation, fordres der derfor innovative løsningsmodeller.

Baggrund for projektet: Miljørigtig samarbejde

Håndtering af de nye klimaforhold kan blandt andet ske ved at lave klimatilpasningsløsninger i form af eksempelvis større kloaker, bassiner og vandløb, hvor vand opsamles og bortledes. I dette arbejde kan kommunen lidt forenklet siges at have ansvaret over jorden. Forsyningsselskaberne har ansvaret under jorden. Traditionelt set har det derfor været forsyningsselskaberne, som har haft ansvaret for klimasikring.  I de seneste år er der imidlertid kommet stigende fokus på mere helhedsorienterede løsninger. Disse går ud på at de spildevandstekniske løsninger kombineres med funktioner over jorden. Dette nødvendiggør at kommunen og forsyningen i højere grad samarbejder om projektet. Sammentænkning af kommunens og forsyningens område muliggør både bedre og mere langsigtede løsninger. Derudover muliggøres mere innovative modeller, hvor tekniske anlæg eksempelvis tænkes sammen med byfornyelse eller kombineres med rekreative områder.

Aktørerne fra kommune og forsyning er vant til at koordinere almindelige driftsprojekter inden for spildevandsløsninger. Men som klimatilpasningsprojekterne skal udvikle helhedsorienterede og innovative løsninger på komplekse problemstillinger, fordrer disse projekter i højere grad et tættere samarbejde. Det er således nødvendigt at forstå, hvordan dette samarbejde organiseres for at bringe aktørernes forskellige viden i spil. Målet er at dette kan forenes i fælles løsninger, der reflekterer forening af flere aktørers ekspertise.

Formålet med projektet

Dette projekt vil derfor undersøge, hvorledes organiseringen af samarbejdet mellem kommune og forsyning påvirker beslutningsprocessen og løsningsmodeller i klimaprojekterne.

Denne undersøgelse vil munde ud i anbefalinger af forskellige samarbejdsformer i projektets forskellige faser ud fra en betragtning af de ovenfor diskuterede fordele og ulemper ved de to samarbejdsformer. Dette sammenholdes med den aktuelle betydning af aktørernes forskellige styringslogikker, samt betydningen af fraværet af konkrete målsætninger for samarbejdet.

Disse anbefalinger kan konkretiseres eksempelvis i form af forslag til mødefora og platform, kadence, mødestyring og roller. Projektet vil desuden adressere hvordan projekterne forankres i de respektive organisationer. Derudover også hvordan der sikres inddragelse og videndeling på tværs af kommunens afdelinger og forvaltninger.

Projektet omfatter to cases i to forskellige kommuner; klimatilpasningsprojekter mellem Randers Kommune og Randers Spildevand, samt et klimatilpasningsprojekt mellem Viborg kommune og Energi Viborg A/S, Viborg forsyningsfirma.

Hvis man generelt er interesseret i bæredygtighed, kan man også fordybe sig i dette projekt: Grøn Omstilling – fra “sort” til “grøn” virksomhedsadfærd.

Vælg et tema eller søg efter projekter