Innovative Logistics Cluster Zealand

Udviklingsstrategi omhandlende vækst og udvikling i Region Sjælland

Logistik er en væsentlig konkurrenceparameter for mange virksomheder uafhængig af branche, og der ligger store fordele og omkostningsreduktioner ved at få implementeret den mest intelligente logistikløsning.

Regionsrådet og Vækstforum Sjælland ønsker med Den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Sjælland 2015-18 at sætte en strategisk retning for vejen hen imod styrket vækst og udvik- ling i regionen. Med strategien ønskes dette opnået gennem fokuserede indsatser, der skal give mest mulig vækst og udvikling for de regionale midler. Alle indsatser vil arbejde med én eller flere af de fem vækstdrivere (ressourceeffektivitet, kompetence, eksport, innovation, iværksætteri og kapital), der er udpeget som væsentlige for værdiskabelsen i regionen, hvor dette projekt især har fokus på de fire førstnævnte vækstdrivere. Med strategien har Regionsrådet og Vækstforums der- udover valgt at fokusere på fire udvalgte brancher, herunder logistik- og transporterhvervet.

Projektet vil via de forslåede aktiviteter have som mål at stimulere de deltagende virksomheder, så de eksempelvis opnår tættere kunderelationer, bliver involveret i fælles udviklingsprojekter eller på sigt deltager i et bredere innovationsarbejde, hvilket typiske kendetegner succesfulde vækst- virksomheder. De deltagende virksomheder skal få synliggjort værdien af et strategisk fokus på at være deres kunders og samarbejdspartneres sparringspartner. Det samlede billede er, at nye for- retningskoncepter og kundeudviklede relationer er hinandens forudsætninger for vækst i små og mellemstore virksomheder.

Vælg et tema eller søg efter projekter