Innovative Logistics Cluster Zealand

Projekttitel Innovative Logistics Cluster Zealand
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business | Innovation | IT
Teaser Udviklingsstrategi omhandlende vækst og udvikling i Region Sjælland
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Morten Boesen
Lektor
mobo@kea.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 16. juli 2016 - 02. oktober 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Logistik er en væsentlig konkurrenceparameter for mange virksomheder uafhængig af branche, og der ligger store fordele og omkostningsreduktioner ved at få implementeret den mest intelligente logistikløsning.

Regionsrådet og Vækstforum Sjælland ønsker med Den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Sjælland 2015-18 at sætte en strategisk retning for vejen hen imod styrket vækst og udvik- ling i regionen. Med strategien ønskes dette opnået gennem fokuserede indsatser, der skal give mest mulig vækst og udvikling for de regionale midler. Alle indsatser vil arbejde med én eller flere af de fem vækstdrivere (ressourceeffektivitet, kompetence, eksport, innovation, iværksætteri og kapital), der er udpeget som væsentlige for værdiskabelsen i regionen, hvor dette projekt især har fokus på de fire førstnævnte vækstdrivere. Med strategien har Regionsrådet og Vækstforums der- udover valgt at fokusere på fire udvalgte brancher, herunder logistik- og transporterhvervet.

Projektet vil via de forslåede aktiviteter have som mål at stimulere de deltagende virksomheder, så de eksempelvis opnår tættere kunderelationer, bliver involveret i fælles udviklingsprojekter eller på sigt deltager i et bredere innovationsarbejde, hvilket typiske kendetegner succesfulde vækst- virksomheder. De deltagende virksomheder skal få synliggjort værdien af et strategisk fokus på at være deres kunders og samarbejdspartneres sparringspartner. Det samlede billede er, at nye for- retningskoncepter og kundeudviklede relationer er hinandens forudsætninger for vækst i små og mellemstore virksomheder.

- Baggrund og formål

Målet er gennemgående at facilitere aktiviteter som støtter op om følgende delmål:

 1. At skabe varige arbejdspladser i regionen.
 2. At skabe virksomheder, der kan konkurrere internationalt baseret på nye innovative teknolo-gier.
 3. At medvirke til løft af transport- og logistikerhvervene med henblik på anvendelse af digitale værktøjer og udvikling af smarte, effektive og sikre komponenter, systemer og processer.
 4. At sikre at den nødvendige kvalificerede arbejdskraft er til rådighed i service- og transport/logistik erhvervene gennem uddannelses- og opkvalificeringsaktiviteter.
 5. At sikre bedre samspil mellem transportformerne – sø/bane/vej – i intermodal godstransport med basis i en samlet miljøvurdering.
- Aktiviteter og handling

1. Intermodal/kombitransport og – logistik (vej/bane/søtransport)
I takt med øget international handel, urbanisering og løbende brancheglidning med udbredelsen af handel via internettet, kombineret med stigende fokus på forsyningssikkerhed, opstår et øget be- hov for udvikling og justering af logistik- og distributionsløsninger på tværs af transportformerne globalt. Regionens centrale beliggenhed i en nord-sydgående og øst-vestgående akse giver basis for, at netværket kan medvirke til videnspredning og identifikation af best practise ved intermoda- le transportløsninger, ligesom dette kan give input for vurdering af kombiterminal i regionen. Der- til kommer, at aktiviteterne kan være med til at forberede og tiltrække transport- og logistikvirk- somheder til den kommende Femern forbindelse. En del af aktiviteterne vil således afholdes i og omkring Business LF faciliteter i Holeby.

2. Bæredygtighed i logistik/transport
Særlig fokus vil være på innovation og projektskabelse inden for teknologier, metoder og værktøjer til overvågning/monitorering, opgørelse, rapportering, kommunikation og reduktion af emissioner fra transport. Nye og intelligente løsninger indgår i dette tema f.eks. hvordan virksomheder kan minimere tomkørsel og optimere godstransporten vha. datafangst i bilerne med Apps, der f.eks. kan bidrage med overblik over dieselforbrug og kørselsadfærd på hver bil og hver kunde.

3. Leverandørsamarbejder – omkring transport/logistik
Globalisering, hurtig teknologisk udvikling, kortere produktlivscyklus, skiftende kundepræferen- cer, og øget konkurrence på de fleste markeder, er i dag et vilkår for de fleste virksomheder. Derfor er flere virksomheder opmærksomme på, at det er næsten umuligt at arbejde alene. Der er en sti- gende forståelse for, at opbygning af relationer er nøglen til en succesfuld forretning. Der er dog områder af virksomheders drift, som ikke i dag indgår overvejelserne om samarbejde på tværs af virksomheder. Det gælder specielt inden for logistikken – transport, distribution og lagerføring – hvor en bedre udnyttelse både er til gavn for virksomheder og samfundet. Gennem workshops, demonstrations- /showcases og best-practise synliggøres fordelene ved flere samarbejdsmodeller og hvordan virksomhederne i samspil anvender teknologier, der konkret kan forbedre virksomhe- ders håndtering af fysiske produkter og tjenester i realtid eller etablerer nye forretningsområder.

4. ITS i godstransporten samt digitalisering i transport og logistik
Nye digitale teknologier er på vej ind i alle erhvervssektorer, herunder også transport og logistik. I dette tema er målet via aktiviteterne i klyngen at klæde de deltagende virksomheder på til at ud- nytte de digitale muligheder. Det er især de mindre logistik- og transportvirksomheder, som har et

udtalt behov – og hvor det vil være nødvendigt med en ekstraordinær indsats. Ikke mindst på ud- dannelsessiden er der et stort behov1, samt at skabe løsninger, som nemt og smertefrit kan integre- res med transportvirksomhedens systemer. Selv om der er sket nogle forbedringer på området de senere år, er der stadig tale om, at det kun er en mindre gruppe af virksomheder, der benytter sig af elektroniske hjælpemidler i bred forstand. Gennem workshops, demonstrations- /showcases og best-practise i klyngen skabes grobund for en udvikling, der har til formål at øge produktiviteten og virksomhedernes konkurrenceevne.

Arbejdet i klyngen tilrettelægges med (0) netværk og workshops, (1) minikonferencer og best prac- tise, samt virksomhedsbesøg (2) ’Open Lab’ – med ideudvikling og kortere kompetenceudviklings- forløb (3) demonstrations-/showcases og (4) innovations-/udskilningsløb, som vil føre frem til udvikling af projekter.

De enkelte aktiviteter er beskrevet herunder og illustreret med nedenstående figur. Figuren illu- strerer aktiviteterne i klyngen, hvor effekten for den enkelte virksomhed bliver større jo mere man engagerer sig i forløbet, da aktiviteterne i stigende grad målrettes de deltagende virksomheders udfordringer i udviklingsforløbet. Antallet af virksomheder inden for de enkelte aktiviteter (Levels) vil være større i starten og faldende jo længere, virksomhederne engagerer sig i de efterfølgende aktiviteter, hvilket også betyder at disse i højere grad tilpasses de enkelte virksomheders udfor- dringer, for i sidste fase at kunne ende op i projekter.

Derudover vil der foretages 2 workshops i efteråret 2016 og foråret 2017, 2 minikonferencer i efteråret 2016 og 2 i foråret 2017 samt 1 ’Open Lab’ aktivitet i efteråret 2016 og en i foråret 2017.

- Projektets Metode

Metoden bygger på deltagende observation af undervisere såsom Morten Boesen, Thomas Lohse samt logistikundervisere og alle logistikklyngens aktiviteter. Metoden vil derfor indebære interview og direkte observationer. Denne deltagende observation vil forekomme efterår 2016 til efterår 2017.

- Projektets Forventede Resultater

Projektet vil medvirke til et samspil mellem offentlig-private virksomheder/institutioner, er- hvervsnetværk, brancheorganisationer, forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner samt in- novationsnetværk inden for transport og logistikområdet f.eks. TINV, InnoByg, Innovationsnet- værk Femern Bælt og Service Platform.

Der er etableret en aktiv regional Transport- og Logistikklynge med et antal deltagere på min. 45 virksomheder/institutioner.

Det er konsortiets ambition, at den ovenfor skitserede fokusering skaber vækst og innovation i de deltagende virksomheder i form af implementering af nye transport- og logistikløsninger. Ved at udvikle og udnytte forskningsmæssige styrker i konkrete innovationsprojekter med stærk virk- somhedsdeltagelse er det forventningen, at fokuseringen skaber nye forretningsområder i virk- somhederne og derved øger jobskabelse og meromsætning – særligt i de ovennævnte kommuner.

- Projektets Forventede Effekt
 • Projektspecifikke effekter 0-2 år efter projektafslutning:
  Det er overordnet set konsortiets ambition, at der med de forslåede aktiviteter skabes vækst og innovation i de deltagende virksomheder. Ved at udvikle og udnytte forskningsmæssige styrker i konkrete innovationsprojekter med stærk virksomhedsdeltagelse er det målsætningen, at fokuse- ringen skaber nye forretningsområder i de deltagelsen virksomheder og dermed øger jobskabelse og omsætning.

  Projektspecifikke effekter 2-5 år efter projektafslutning:
  Det forventes, at den forstærkede indsats på dette fokusområde vil have en række kvalitative effek- ter: Styrket innovation og udvikling af nye intelligente logistikløsninger hos de deltagende virk- somheder.

  Derudover aktivt klynge, som gennemfører 6 – 8 arrangementer p.a., inkl. kurser og projektudvik- ling. Aktiv planlægning af aktiviteter, der styrker transport- og logistikerhverv med relation til Femern Bælt.

  Projektspecifikke effekter 5+ år efter projektafslutning:
  Som nævnt ovenfor er det forventningen, at fokuseringen skaber nye forretningsområder i de del- tagelsen virksomheder og dermed øger jobskabelse og omsætning.

  Derudover fortsat aktivt klynge, som gennemfører 6 – 8 arrangementer p.a., inkl. kurser og pro- jektudvikling.

  Aktiv med aktiviteter, der styrker transport og logistikerhverv med relation til Femern Bælt.

   

   

   

Tags eksport | innovation | iværksætteri | kompetence | logistik | logitisk | Samarbejde | teknologier | Transport | transporterhvervet | vækstdrivere | væskt
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Michael Mortensen
Jesper Skjødt
Daniel Præstbro Nielsen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere TINV | InnoByg | Innovationsnet- værk Femern Bælt | Service Platform | Cargo Syd | DTU | Wuxus | Sax-Trans | Ringsted Kommune | Køge Kommune
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat

Et videnskabeligt dokument, et såkaldt paper.

En højere grad af erhvervslivets inddragelse i undervisningen hos EASJ og Afdeling Køge.

Adgang til forskning inden for business relationships og industrielle netværk blandt andet inden for Supply Chain Management, markedsføring, innovation og andre typer af samarbejder.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Erfaringerne fra projektet har givet anledning til udviklingen af et paper, som blev præsenteret på 33rd Annual IMP Conference, d. 5-8 September 2017 i Kuala Lumpur (se paper vedhæftet).

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Konferenceoplæg