National klinisk retningslinje (NKR) for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Projektet vil give borgere i landet de behandlingstilbud, som de retmæssigt har krav på, således de atter kan blive aktive samfundsdeltagere

NKR behandling af symptomer hjernerystelse

Koordineret indsats overfor borgere med langvarige følgevirkninger af hjernerystelse

NKR behandling af symptomer hjernerystelse.

Afsættet for aktuelle projekt er, at der ikke findes en samlet national koordineret indsats over for borgere, der får langvarige følgevirkninger af hjernerystelse. Der er store regionale variationer i hvilket tilbud, disse borgere får, hvilket bl.a. skyldes at der ikke er klare retningslinjer.

Viden fra praksis, synscentraler og kommunikationscentre inddrages i projektets indledende fase.

Dernæst foretages systematisk litteratursøgning for at identificere samtlige fagfællebedømte randomiserede interventionsstudier. Disse vurderes ud fra Sundhedsstyrelsen retningslinjer ved etablering af nationale kliniske retningslinjer efter GRADE-systemet. Samtlige deltagere i arbejdsgruppen har forinden været på Sundhedsstyrelsen GRADE-kursus.

Den systematiske videnindsamling følger Sundhedsstyrelsen og Cochrane-centrets retningslinjer:

  1. Identifikation af guidelines for hjernerystelse – Globalt
  2. Identifikation af oversigtsartikler, metaanalyser og egentlige Cochrane-reviews
  3. Identifikation af originalstudier med grad 1 & 2 fra Sundhedsstyrelsen evidenshierarki

Pkt. a) og b) kvalitetsvurderes med henblik på, at disse studier kan bidrage til den systematiske søgning efter pkt. c)

Artikler under pkt c) søges og kvalitetsvurderes. Al litteratursøgning udføres af Sundhedsstyrelsens søgespecialister.

Vurdering af littetur foregår via COVIDENCE – anonymiseret og med krav om konsensus for litteratur medtages i analyser.

Metaanalyser og anbefalinger udarbejdes på baggrund af den identificerede litteratur

Aktuelle projekt sammenfatter al publiceret viden inden for området, der lever op til de strengeste videnskabelige krav (Sundhedsstyrelsens evidensniveau A) og kondenserer denne viden til kliniske retningslinjer. Der findes en række behandlingstilbud til borgere med senfølger af hjernerystelse – og forskningsspørgsmålene er alle udformet, således hvert behandlingstilbud vurderes som et tillæg til anden behandling, fx ’Bør psykologisk behandling i tillæg til anden behandling til personer med længerevarende symptomer efter hjernerystelse’.

Herved får den enkelte sagsbehandling/kliniker præcis viden, om den konkrete behandling forventes at gavne borgeren.

Outcome vil være nationale kliniske retningslinjer for non-farmakologisk behandling af patienter med senfølger af hjernerystelse dels i form af et af Sundhedsstyrelsen bestemt format for nationale kliniske retningslinjer, dels en videnskabelig publikation i et internationalt tidsskrift.

NKR behandling af symptomer hjernerystelse, konsekvenser og samfundsmæssige omkostninger

Ca. 25.000 danskere rammes årligt af en hjernerystelse.  Mellem 5 og 15 procent, af de ramte, oplever langvarige følger med store konsekvenser for deres arbejdsliv og privatliv. Disse konsekvenser kan ligeledes forårsage store samfundsmæssige omkostninger, hvis hjernerystelsen ikke behandles og håndteres korrekt.

Professionen holder på nuværende tidspunkt igen i forhold til at tilbyde borgerne behandling, indenfor denne gruppe. Der mangles retningslinjer for professionen at handle ud fra, og da dele af behandlingerne kan varetages i erhvervets private regi, kan retningslinjerne være med til at skabe vækst indenfor erhvervet.

Projektet vil frembringe viden om effekten af behandlingen af de synsrelaterede gener hos patienterne, der lider af senfølger fra en hjernerystelse. Området har begrænset eksisterende evidens, hvorfor denne viden efterspørges i professionen, hvilket vi , som uddannelse, ligeledes bør prioritere.

Den forventede effekt af projektet er at opnå rettigheder til en ensartet og evidensbaseret behandling af de borgere, der lider af senfølger af hjernerystelse.

Læs mere indenfor samme tema.

Vælg et tema eller søg efter projekter