KOMiGEN

Genoptræning gennem moderne velfærdsteknologi

Projektets formål er at udvikle et nyskabende, borgercentreret og priseffektivt IT-baseret produkt, der understøtter kommunernes behov for øget koordination og kvalitetssikring af den hverdagsrehabiliterende indsats, som siden 2007 er indført som praksis i samtlige danske kommuner.

Virtuel Genoptræning består af en skærmbaseret løsning, der integreret med et Kinect-kamera, muliggør hjemmetræning ved at borgeren foretager en række skærmbaserede øvelser ud fra en meget enkel og brugervenlig guide.

Overordnet skal projektet:

  • sikre gennemsigtighed og effektivitet i rehabiliteringsprocessen herunder handleplaner, effektmåling og kommunikation mellem borger og kommune og eventuelle private leverandører af praktisk hjælp
  • inkludere borgerens netværk med henblik på at udvide ADL (almindelige daglig livsførelse) træning til at inkludere de mennesker, som kommer i borgerens hjem. Det vil forventeligt give et accelereret patientforløb gennem hurtigere tilbagevenden til det oprindelige eller opnåelige funktionsniveau
  • sikre vidensoverdragelse på tværs af private leverandører og kommunale organisatoriske skel og fagligheder. Essentiel viden om borgerens træning og funktionsniveau mellem bl.a. sosu-personale og terapeuter kan derved sikre overholdelse af patient regimer og kvalitetskrav

Vælg et tema eller søg efter projekter