KOMiGEN

Projekttitel KOMiGEN
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Innovation | IT | Sundhed | Teknologi
Teaser Genoptræning gennem moderne velfærdsteknologi
Status Afsluttet
Ejer  
- Anden Virtual Labs Aps
- Kontaktperson Bente Thomsen
Innovationsprocesser & -ledelse
bth@easv.dk
41775745
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2013 - 31. juli 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektets formål er at udvikle et nyskabende, borgercentreret og priseffektivt IT-baseret produkt, der understøtter kommunernes behov for øget koordination og kvalitetssikring af den hverdagsrehabiliterende indsats, som siden 2007 er indført som praksis i samtlige danske kommuner.

Virtuel Genoptræning består af en skærmbaseret løsning, der integreret med et Kinect-kamera, muliggør hjemmetræning ved at borgeren foretager en række skærmbaserede øvelser ud fra en meget enkel og brugervenlig guide.

Overordnet skal projektet:

  • sikre gennemsigtighed og effektivitet i rehabiliteringsprocessen herunder handleplaner, effektmåling og kommunikation mellem borger og kommune og eventuelle private leverandører af praktisk hjælp
  • inkludere borgerens netværk med henblik på at udvide ADL (almindelige daglig livsførelse) træning til at inkludere de mennesker, som kommer i borgerens hjem. Det vil forventeligt give et accelereret patientforløb gennem hurtigere tilbagevenden til det oprindelige eller opnåelige funktionsniveau
  • sikre vidensoverdragelse på tværs af private leverandører og kommunale organisatoriske skel og fagligheder. Essentiel viden om borgerens træning og funktionsniveau mellem bl.a. sosu-personale og terapeuter kan derved sikre overholdelse af patient regimer og kvalitetskrav

- Baggrund og formål

Hvor velfærdsteknologi ofte handler om at lette arbejdsbyrderne for frontpersonalet eller gøre borgeren mere selvhjulpen i den enkelte situation (rengøring, spisesituationer eller transport) har hverdagsrehablitering fokus på borgerens almindelige daglige livsførelse (ADL) og dermed borgerens motivation og funktionsniveau, som gennem træning ønskes opretholdt eller genvundet.

Løsninger i Hverdagsrehabilitering rummer ikke blot hjælpemidler, der kan overtage opgaven, men i stedet en tilgang til selvhjulpenhed, hvor hjælpemidler kan være en del af løsningen i sammenhæng med eksempelvis træning.

Formålet med rehabilitering er således at træne og motivere den ældre til at klare sig selv fremfor langvarig afhængighed af plejeydelser.

Projektets formål er at udvikle et nyskabende, borgercentreret og priseffektivt IT-baseret produkt, der understøtter kommunernes behov for øget koordination og kvalitetssikring af den hverdagsrehabiliterende indsats, som siden 2007 er indført som praksis i samtlige danske kommuner.

 

 

 

- Aktiviteter og handling

Projektet indeholder to spor:

1) konceptudvikling og prototyping på baggrund af eksisterende viden

2) en grundig brugerinvolvering med henblik på skabelse af nye ideer, validering af de eksisterende samt test.

 

- Projektets Metode

Med udgangspunkt i Participatory Innovation bl.a. udviklet i SPIRE centret (SDU) vil vi sikre en tæt kobling mellem slutbrugernes, kundernes og projektholders kommercielle interesser.

Vi ønsker at afdække brugernes behov og involvere dem i workshops, hvor de deltager som konceptudviklere.

Brugergrupperne inkluderer borgere, der enten modtager eller forventes at blive visiteret til en hverdagsrehabiliterende indsats. Denne gruppes behov vil primært blive afdækket gennem deltagende observationsstudier og situerede interviews.

På baggrund af dette vil NIC, som forestår brugerinddragelsen, blandt andet videndele gennem konceptvisualiseringer, videoetnografier og behovsplancher.

De pårørende involveres gennem brug af probes, som er små dagbogspakker.

Personaleteams vil vi inddrage gennem deltagende observation, hvor NICs antropologer og designere i felten vil dokumentere praksis, som efterfølgende vil blive sat i spil i designinspirerede workshops.

Projektlaboratoriet være et udviklings,- og inspirationsrum for de tekniske udviklere, som på en hurtigt og indlevende måde kan forstå udfordringer, potentiale og praksis.

I projektet inddrages der tre nichegrupper hhv. hjerte, osteoporose samt ældre medicinske patienter for på den måde at gøre de indledende erfaringer med forventede fremtidige brugere af hverdagsrehabilitering.

Samarbejdspartnere vil deltage i workshops bl.a med strategispil.

- Projektets Forventede Resultater

Projektet skal:

  • sikre gennemsigtighed og effektivitet i rehabiliteringsprocessen herunder handleplaner, effektmåling og kommunikation mellem borger og kommune og eventuelle private leverandører af praktisk hjælp
  • inkludere borgerens netværk med henblik på at udvide ADL (almindelige daglig livsførelse) træning til at inkludere de mennesker, som kommer i borgerens hjem. Det vil forventeligt give et accelereret patientforløb gennem hurtigere tilbagevenden til det oprindelige eller opnåelige funktionsniveau
  • sikre vidensoverdragelse på tværs af private leverandører og kommunale organisatoriske skel og fagligheder. Essentiel viden om borgerens træning og funktionsniveau mellem bl.a. sosu-personale og terapeuter kan derved sikre overholdelse af patient regimer og kvalitetskrav
- Projektets Forventede Effekt

ADL videobibliotek: In-situ optagelse af individuelle terapeutiske instruktionsvideoer, der ved hjælp af platformen kan deles med borgerens netværk – herunder familie, venner og naboer samt sosupersonale gennem mobile enheder eller som en webbaseret løsning. Eksempelvis vil en instruktionsvideo optaget af en ergoterapeut kunne vise, hvordan borgeren med en brækket skulder selv vil kunne øve aftagning af en støttestrømpe.

Familietræning: Motivation er ofte den væsentligste udfordring for gennemførelse af hjemmetræning. Vi kan forestille os, at der på baggrund af projektholders nuværende Virtuel Genoptræning kan udvikles en træningsøvelse, som giver mulighed for ’dobbelt spejling’. Det betyder, at man på tværs af generationer og geografi kan lave øvelser sammen.

Holdtræning: Mulighed for at borgere, der har samme eller lignende rehabiliteringesprogrammer vil kunne træne samtidigt og udveksle erfaringer og evt. udvikle sociale relationer og yderligere motivation for at gennemføre rehabiliteringsforløbene. Det er i ældreplejen en kendt sag, at mange ældre lever en isoleret tilværelse og især ældre, der er i et rehabilteringsforløb er ramte, da en del af dem ikke har fysisk mulighed for at opdyrke sociale relationer.

Motivations,- og træningsdagbog: Visualisering af COPM (Canadian Occupational Performance Measurement) baserede mål. Den kvalitativt funderede ergoterapeutiske interviewmetode COPM danner i de fleste kommuner udgangspunkt for de første samtaler mellem terapeut og borger og er udviklet til at forstå og beskrive målsætninger for genoptræningen. I Esbjerg kommune er der i et tidligere projekt udviklet en papirsbaseret udgave, som vi ønsker at videreudvikle.

Opslagstavle og kalender: Justeringer i handleplaner og skriftlig samt videobaseret kommunikation mellem terapeuter og borger er oplagte områder for skærmbaserede løsninger. Systemet skal således sikre, at borgeren til enhver tid har fuld adgang til dokumenter, tidsplaner og eventuel give adgang til tidsintervaller, hvor der er mulighed for individuel videokonference samtale med en terapeut eller sagsbehandler. Det er vores erfaring, at videokonferencesystemer fortsat mangler en brugervenlig og smidig løsning til at forbinde eksempelvis sagsbehandler og borger. Dette søges udviklet pba. Microsoft Lync

Guide til pårørende: Projektets kommunale partnere har erfaret, at pårørende, venner og naboer ofte får en perifær rolle i den hverdagsrehabiliterende praksis på trods af, at de udgør en væsentlig del af borgerens liv. På samme måde, som familie og venner forventes at have indvirkning på et familiemedlems rygestop gennem støtte, opmuntring og eventuel tilpasning af egne behov, gør det samme sig gældende indenfor hverdagsrehabilitering.

Digital ADL mappe. Hjemmeplejen oplever ofte udskiftning i personalegrupper og brug af vikarer. Vi ønsker, at enheden skal rumme et modul, der på let og overskuelig måde sikrer, at alle personalegrupper har de bedste forudsætninger for at tilgå den nyeste opdaterede viden om borgerens funktionsniveau gennem en digital ADL mappe.

COPM effektmålingsmodul: I en rehabiliteringsproces forventes frontpersonalet at holde sig ajour og dokumentere træningsindsatsen og derved kvalificere effektmålingen. Enheden skal således rumme et modul, der muliggør en hurtig daglig eller ugentlig evalueringsmetode på basis af de opstillede mål i COPM.

Tags
Deltagere
Partnere Idisplay Interactive ApS | Virtual Lab ApS | Esbjerg Kommune – Sundhed og Omsorg | Københavns Kommune – Genoptræning København | Vejen Kommune | Microsoft Europe | Teknologisk Institut | Welfare Tech | Aalborg Universitet Esbjerg | Erhvervsakademi Sydvest
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 50% | Eksterne statslige kilder | Rådet for Teknologi og Innovation
Resultat

Resultater

Alle prototyper, bortset fra QR scanner i projektet har opnået at blive testet af sundhedsfaglig personale og videoklienten også af ældre borgere.

Der er blevet lavet en ”side by side” test med et konkurrerende produkt i forhold til video klienten, både på brugervenlighed og på det tekniske område (se vedlagte rapport).

Rapporten viser at videoklienten endnu har et udviklingspotentiale.

Den integrerede kommunikationsenhed mellem borgere og sundhedspersonale, familie m.fl. i forbindelse med rehabilitering mangler stadig at blive teste over en længere periode i borgerens eget hjem.

Prototyperne er endnu ikke færdigudviklet, men har opnået en beta test.

Det færdige produkt, en integreret kommunikationsenhed mellem borgere og sundhedspersonale, familie m.fl. i forbindelse med rehabilitering, er derfor endnu ikke markedsmodnet.

Evaluering

Som følge af samarbejdet i dette projekt med Esbjerg kommune, er Virtual lab inviteret ind i to nye projekter med kommunen om genoptræning for knæpatienter og ét indenfor demensområdet.

Forventningen til disse nye projekter er, at nogle af prototyperne i nærværende projekt, muligvis kan indgå i disse. Dette kræver dog en periode med forsat udvikling på prototyperne,  modifikationer og en væsentlig mérudvikling.

Der er etableret et godt samarbejde med Esbjerg kommune.

Samarbejdet har bevirket at Virtual Lab har fået indgående kendskab til procedurer og forretningsgange i forhold til beslutningsprocedurerne ved kommunen.

Denne forståelse giver et bedre beslutningsgrundlag for at lave udviklingsprojekter med kommuner i fremtiden.

Kompleksiteten er stor, ved at samarbejde med en kommune som lille virksomhed og svær at håndtere.

Vejen fra prototype og projekt, til en egentlig driftsfase er lang og svær for en mindre virksomhed at imødekomme, da det kræver en stor likviditet.

Investering i udviklingsprojekter som nærværende projekt, skal derfor overvejes grundigt fremadrettet, da det har vist sig, at markedsmodning og testperiode af prototyper er lang og ikke stemmer overens med Virtual Labs forventninger om tidshorisont for markedspenetrering af produkterne.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Resultaterne er blevet formidlet gennem Virtual Labs egne kommunikationsnetværk og yderligere resultater vil løbende blive tilgængelige.

- Resultaternes værdi

Der er en løbende mulighed for dialog og mulighed for den kommunale verden at forblive opdateret i forhold til vider udvikling af produkterne.

- Målgruppen Danske kommuner
- Publikationer Website/blog