Hop til indhold

Klasserumskultur

En undersøgelses af erhvervsakademistuderende mhp. at gennemføre aktioner, der kan inkludere og engagere en differentieret studentermasse.

Projektet har til formål at undersøge de studerendes baggrund, sammensætning, typer mv. samt deres opfattelse af klasserumskulturen (herunder indlæringsmiljøet) for på baggrund heraf – i dialog med studerende og undervisere – at udvikle aktionsområder, som fremmer en klasserumskultur, der kan inkludere og engagere en differentieret studentermasse.

På baggrund af et undersøgelsesdesign inspireret af Beck og Paulsen (2011) fra Syddansk Universitet gennemføres projektet med forskningsmæssig sparring fra Syddansk Universitet (Steen Beck).

Det teoretiske grundlag for denne undersøgelse er bl.a. Trondmans kultursociologiske typologi, Ziehes modernitetsanalytiske typologi og typologien fra en rapport fra 2008 af forskere på Center for Ungdomsforskning (CEFU 2008). Herudover vil det metodiske udgangspunkt tage afsæt i aktionsforskning (Argyris og Greenwood).

I 2015 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse af samtlige nye studerende, med henblik på at beskrive de studerendes baggrund, sammensætning, typer mv. samt deres opfattelse af klasserumskulturen (herunder indlæringsmiljøet). Resultatet af denne undersøgelse blev forelagt de enkelte underviserteams.

Efterfølgende blev 3 klasser udvalgt til en nærmere interviewundersøgelse med henblik på nærmere at afdække klasserumskulturen som den er etableret efter ca. et halvt år. Resultatet af disse interviews blev præsenteret for de respektive underviserteams.

På baggrund af disse resultater afholdtes i maj 2016 en workshop med lektor Steen Beck og samtlige undervisere på EAMV. Her blev der dels arbejdet med fortolkning af undersøgelsesresultaterne, og dels med en model for hvordan man kan planlægge, gennemføre, evaluere og dokumentere aktioner i de enkelte klasser. Denne model – kaldet aktionslæring – sætter den enkelte underviser i stand til på et systematisk grundlag at udvikle sin undervisning, og videndele sine erfaringer med denne udvikling.  Der er samtidig tale om en afprøvning af denne model på en videregående uddannelsesinstitution (den er oprindeligt afprøvet på gymnasialt niveau).

November 2016 er en del aktioner i gang, og flere planlægges i 2017. Det er hensigten løbende at rapportere resultater fra disse aktioner, og videndele erfaringerne såvel internt som eksternt.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter