Grøn transparens – serviceøkonomen som bæredygtighedsambassadør

Udvikling af en grøn inspirationshåndbog klæder serviceøkonompraktikanter på til at undersøge og komme med input til bæredygtig udvikling i aftagervirksomheder

(Foto: Langhof & Juul)

For fortsat at kunne uddanne serviceøkonomer med relevant og opdateret viden, må vi som uddannelse sikre os, at vi følger med branchens og dermed aftagerens behov. Behovet for medarbejdere med kompetencer og færdigheder inden for bæredygtig udvikling er stort. Det overordnede formål med projektet er at undersøge virksomheder i delbranchers arbejde med bæredygtig udvikling og på baggrund heraf, at udvikle et praksisnært værktøj, som kan anvendes af de studerende under deres praktikophold og af aftagervirksomhederne i branchen ifm. deres arbejde med bæredygtig udvikling.

Baggrunden for projektet er det stigende fokus på bæredygtig udvikling inden for turisme-, service- og oplevelsesbranchen, hvilket i februar 2021 blev indskrevet som en del af den aktuelle nationale turismestrategi for Danmark. Den bæredygtige udvikling bliver et af de afgørende konkurrenceparametre for fremtidens turisme (Det Nationale Turismeforum, 2021). På nuværende tidspunkt findes der ikke opdateret materiale, der kobler serviceøkonomens faglighed og kompetencer med indsigt i branchens bæredygtige udvikling. Projektet taler dermed ind i et hul i den eksisterende viden og bidrager med ny viden til både studerende og aftagere i branchen. Dermed er projektet med til at løfte vidensniveauet og klæde serviceøkonomer på til at varetage opgaver inden for bæredygtig udvikling i branchen.

Projektets output er en bæredygtighedshåndbog / guide, der tjener som en guideline til serviceøkonomstuderende, der skal i praktik i branchens aftagervirksomheder. Guiden giver både inspiration gennem best-practice cases og tilbyder konkrete værktøjer, som gør de studerende i stand til at undersøge, hvordan deres egne praktikvirksomhed arbejder med bæredygtig udvikling. Den studerende får gennem håndbogen viden om en række branchespecifikke og praksisnære indsatsområder, der kan implementeres og bidrage til at fremme den bæredygtige udvikling.

Med udgangspunkt i fem relevante delbrancher undersøges følgende spørgsmål som også definerer indholdet i håndbogen / guiden:

  • Hvilke indsatsområder inden for bæredygtig udvikling arbejder de udvalgte ”ekspert”- virksomheder med? Her undersøges både overordnet strategi / filosofi og konkrete praksisindsatser
  • Med henblik på at undersøge virksomhedens bæredygtighedstiltag afsøges hvilke relevante spørgsmål den serviceøkonomstuderende kan stille og undersøge i sin praktikvirksomhed
  • Hvordan kan findings fra interviewene udmunde i en håndbog / guide der giver de studerende og virksomheder et konkret og relevant bæredygtighedsværktøj

 

Vælg et tema eller søg efter projekter