Hop til indhold

Undersøgelse af optometristers kompetencer ift. vurdering af fundusfotos

Hvordan er danske optometristers opfattelse af egne kompetencer i forhold til arbejdet med fundusundersøgelse – og ses der et behov for yderligere uddannelse?

Optometristers kompetencer ift. vurdering af fundusfotos

Optometristers kompetencer ift. fundusfotos

Undersøgelse af optometristers kompetencer ift. fundusfotos er dette forskningsprojektets formål ift. vurdering af fundusfotos. Et stadigt større sundhedsmæssigt fokus i den danske optikerbranche stiller krav til optometristernes arbejde med fundusfotografering.

Gennem spørgeskemaundersøgelse, en statistisk analyse af resultaterne, samt semistrukturerede interview afdækkes tilgangen blandt optometristerne til fundusundersøgelse.  Det undersøges ligeledes om danske optometrister har en følelse af at være klædt fagligt på til at forestå fundusfotografering. Der undersøges  en evt. effekt på optometristernes tilgang til fundusfotografering, efter en omlægning af undervisningen og eksaminationen i faget Okulær patologi og farmakologi på Optometristuddannelsen.

Øget fokus på optometristers kompetencer

Den danske optikerbranche har de seneste år haft øget fokus på et sundhedsmæssigt aspekt i forhold til synet. Optometristens rolle har tidligere primært bestået i at diagnosticere og afhjælpe synsproblemer. I dag foretager mange optometrister ligeledes sundhedsundersøgelser af øjet, som kræver de rette kompetencer. Dels omkring øjets anatomiske opbygning, samt viden om patologiske tilstandes manifestation i øjet.

Branchen har løbende implementeret en stor andel af instrumenter, og har ligeledes markedsført tiltagene ret offensivt. Det har skabt et øget fokus på området og medført et stadigt stigende antal sundhedsundersøgelser. Disse undersøgelser udføres under patientens regelmæssige besøg hos optikeren. Når der gennemføres flere undersøgelser, medfører det også, at et stigende antal patienter henvises til øjenlægen. Det har skabt et øget fokus på de kompetencer, optometristerne besidder, i forhold til at foretage og analysere bl.a. fundusfotos.

Forskningsprojektets formål er at undersøge optometristernes følelse af tilstrækkelige faglige kompetencer. Om de der arbejder i praksis føler, de er fagligt kompetente til at foretage undersøgelser af øjets nethinde. Ligesom formålet med forskningsprojektet er at afdække, om der på området opleves et behov for efter/-videreuddannelse.

Har danske optometrister de fornødne kompetencer

Gennem undersøgelse af optometristers kompetencer samt en kvalificering af viden ift. fundusundersøgelser, er det målet at kortlægge, om danske optometrister vurderer, at de har de fornødne kompetencer i forhold til at foretage undersøgelserne. Samt et indblik i hvordan branchen varetager uddannelse og efteruddannelse i forbindelse med implementering af ny teknologi og undersøgelser i forretningskonceptet. Endeligt søger undersøgelsen at afdække om revisionen af Optikerhøjskolens undervisning i fundusundersøgelser, har haft en effekt i forhold til optometristernes selvvurderede kompetencer.

Undersøgelsens resultater videreformidles til interne og eksterne interessenter – herunder optikbranchen, gennem Videnscenter for optometrist nyhedsbrev samt et oplæg for uddannelsens uddannelsesudvalg. Der påtænkes ligeledes en opfølgende artikel i fagbladet Optikeren.

Undersøgelse af optometristers kompetencer ift. fundusundersøgelser

Projektet synliggør en viden omkring, optometristernes arbejde med fundusfotos- samt undersøgelser foregår, og om der er et behov for efteruddannelse på området. Denne viden kan anvendes til at ’tage pulsen’ på optometristerne og andre brancheaktører, der ønsker viden omkring arbejdet med fundusundersøgelser. Uddannelserne kan ligeledes anvende den viden til at evaluere behovet for efteruddannelse indenfor området.

Undersøgelse af optometristers kompetencer og projektets effekt

Projektets langsigtede effekt er at skabe fokus på udfordringerne med at foretage sundhedsundersøgelser af øjet, at kunne bane vej for efteruddannelse af optometrister, hvilket kan være med til at løfte kvaliteten af sundhedsundersøgelserne og påvirke henvisningerne videre til øjenlæge, som belyses i Bedre henvisningspraksis fra optometrist til øjenlæge eller anden sundhedsfaglig person.

Vælg et tema eller søg efter projekter