Hop til indhold

Uddannelsesdesign og erhvervsliv

Projektet har til formål at analysere det digitale arbejdsmarkeds kompetencebehov, med det sigte at komme med input til MDU-uddannelsens fremtidige profil

Baggrund for projektet
MDU uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus oplevede for første gang ved sommeroptaget 2016 en nedgang i antallet af 1.prioritetsansøgninger.
En hypotese omkring nedgangen af ansøgere til uddannelsen går på, at aftagermarkedets behov har flyttet sig i en anden retning end de kompetencer en nyuddannet multimediedesigner besidder. Derfor kan det være svært for en aftager at ansætte en multimediedesigner, hvis kompetencerne ikke passer ind.
Dette står i kontrast til at efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer inden for IT er stigende (https://www.version2.dk/artikel/stadig-brug-mange-flere-it-uddannede-trods-oeget-optag-878438).
På baggrund af ovenstående ønskes det undersøgt hvorledes MDU-studiet kan justeres således dimittendernes kompetencer i højere macher det digitale aftagermarkeds behov, end det kan være tilfældet i dag.
Literature review
Med udgangspunkt i det GAP, der identificeres i den indsamlede empiri udarbejdes input til for MDU´s fremtidige profil. Disse underbygges med brancheanalyser og beskæftigelsestal.
Forskningsspørgsmål
Hvordan ser behovet for digitale kompetencer ud hos Multimediedesigneruddannelsens aftager virksomheder?
Til besvarelse af forskningsspørgsmålet inddrages følgende undersøgelsesspørgsmål:
Hvilke ønsker og behov har interessenterne i forbindelse med en fremtidig MDU- uddannelse?
Mål
Udarbejde en analyse, der anskueliggør MDU’s interessenter
Interviewe 20-21 forskellige interessenter med henblik på at undersøge deres syn på og behov for digitale kompetencer:
1 Uddannelseschef, Niels Henrik Juul Hansen
3 Top-up uddannelser (Dikon, Webudvikling, Innovation og Entrepreneurship)
7 Dimittender
6 Aftagervirksomheder

 

Vælg et tema eller søg efter projekter