Hop til indhold

Private grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse – en undersøgelse af retstilstanden

Hvilke forhold vægter domstolene i bedømmelsen af grundejeres erstatningsansvar ved manglende glatførebekæmpelse, og hvad påvirker culpaansvaret?

Der er en righoldig retspraksis vedrørende grundejeres erstatningsansvar, når en person falder og pådrager sig en personskade på et sted, hvor en grundejer har pligt til at glatførebekæmpe. Området er dog kun sporadisk omtalt i nyere litteratur. Ved at behandle og systematisere lovgivning, retspraksis og juridisk litteratur præsenteres overordnede kategorier, som kan bibringe ny, relevant viden om emnet, samt fremkomme med betragtninger om bevisbyrden i glatførebekæmpelsessager, som kan volde såvel sagsøger som sagsøgte problemer i retssager. Artiklen er publiceret i Tidsskrift for Bolig- og byggeret.

Det underliggende spørgsmål er, om forskellige faktiske forhold kan medføre en afvigelse fra udgangspunktet om normal culpavurdering. Ud fra en analyse af nyere retspraksis præsenteres en ikke udtømmende kategorisering af konkrete omstændigheder, som tillægges betydning i pådømmelsen af tvister om erstatningsansvaret. Det konkluderes, at de forskellige konkrete omstændigheder kan være medvirkende til en skærpelse af culpavurderingen. Artiklen bidrager til en øget forståelse af retstilstanden for grundejere og øvrige interesserede, når det skal vurderes, hvordan et konkret, faktuelt forhold har indflydelse på ansvarsgrundlaget.

Vælg et tema eller søg efter projekter