Lederens handlingskapacitet – Årets forskningsprojekt 2019

Hvad er der i spil, når ledere ikke handler? Hvad er årsagerne til dette? Og hvordan kan lederens handlingskapacitet fremmes?

Dette projekt frembringer viden om hvorfor – og i hvilke situationer – ledere undlader at handle på konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Dernæst undersøges det, hvad der påvirker og fremmer lederens evner og muligheder for at handle. Sigtet er at opbygge lederens handlingskapacitet og dermed medvirke til øget værdiskabelse i virksomheder.

Ny viden skal bidrage til værdiskabende lederadfærd

Projektet genererer ny forskningsbaseret viden om, hvordan lederens handlingskapacitet fremmes. Dette skal bidrage til ændret lederadfærd, som har værdi (også økonomisk) for virksomheder, der målrettet anvender projektets resultater.

En umiddelbar effekt af projektet vil være, at undervisningen på Erhvervsakademi Aarhus’ diplomuddannelse i ledelse får tilført ny viden og nyt indhold.

Der udarbejdes 2 formidlingsartikler med afsæt i forskningsprojektet, og projektets resultater formidles på workshops, foredrag og oplæg (som videofilmes) på konferencer og Lederforum, på LinkedIn og Facebook samt på Diplomuddannelsen i ledelse på Erhvervsakademi Aarhus.

I projektet laves en forundersøgelse med 100 ledere, hvor disse beskriver situationer, hvor de har undladt at handle samt årsagerne til dette. Lederne bidrager derefter aktivt til undersøgelsen af data på Workshops, hvorefter analyseresultaterne afprøves på 100 andre ledere.

Derudover gennemføres interviews med ledere i organisationer samt diplomstuderende ledere på Erhvervsakademi Aarhus.

Ledernes handlingskapacitet skal påvirkes og forøges

Projektet tager afsæt i en mangeårig nysgerrighed og undren over lederes manglende handlingskapacitet, og er ”født” gennem mange samtaler, hvor ledere beretter om situationer, hvor de oplever sig selv som handlingshæmmede. Lederne fortæller om både personligt ubehag i situationerne og uheldige konsekvenser for såvel dem selv, deres medarbejdere og organisationer.

Samtalerne med lederne og litteraturstudier peger blandt andet på, at manglende handlingskapacitet kan resultere i vigende jobtilfredshed hos lederen og dennes medarbejdere, svækket ledereffektivitet, frustration og stress hos medarbejderne samt et øget konfliktniveau i organisationen.

Med projektets undersøgelser følger også et ønske om at påvirke og forøge ledernes handlingskapacitet, således at de beskrevne konsekvenser kan mindskes i ledernes organisationer. En forøget handlingskapacitet vil eksempelvis øge ledernes evne til at træffe beslutninger, give feedback og omsorg, løse konflikter, stille krav samt skabe gode rammebetingelser for medarbejderne.

Samarbejde med erhvervspsykolog og -forsker

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og Clavis Erhverspsykologi, som bidrager med sparring i projektet.

Vælg et tema eller søg efter projekter