Hop til indhold

Videnkredsløb i praktikforløb

Projekttitel Videnkredsløb i praktikforløb
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Nej
Tema Kommunikation | Undervisning
Teaser Med udgangspunkt i praktikforløbet vil vi undersøge, hvordan man kan understøtte videnkredsløbet mellem Multimediedesigneruddannelsen og relevante virksomheder
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Carsten Kjeldsen Bogner
Lektor
cabo@eadania.dk
+4542302050
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. september 2018 - 30. juni 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Videnkredsløb i praktikforløb

Vi vil undersøge, hvordan man kan understøtte videnkredsløb i praktikforløb mellem Multimediedesigneruddannelsen og relevante virksomheder for multimediedesignere. Herunder se på hvordan praktikforløbet på 4. semester kan tilrettelægges, således der løbende cirkulerer viden mellem studerende, virksomhed og koordinator.

Projektet udmøntes i et koncept eller en model til at arbejde med videnkredsløbet inden for rammerne for praktikforløbet. Modellen skal medvirke til at sikre stadig tilførsel af relevant viden for virksomhederne, de studerende samt uddannelsen.

Projektets formål

Højere grad af faglig videndeling i praktikperioden – mellem virksomhed, uddannelse og praktikant. Meget viden bliver ikke italesat fra begge sider og en masse potentiel læring går dermed tabt. Den faglige videndeling skal skabe refleksion over praksis fra begge sider.

Videnkredsløb i praktikforløb for uddannelsen

 • At indhente viden fra erhvervet til videreudvikling af videngrundlaget og undervisningen på multimediedesigner (MMD) uddannelsen
 • Undervejs udvikle kendskabet til og relevansen af multimediedesignuddannelsen i lokalområdet
 • At virksomhedernes efterspørgsel for specifikke færdigheder forsøges imødekommet – hvis muligt – som et led i undervisningen

Videnkredsløb i praktikforløb for studerende

 • At den studerende vil blive bevidst om, at de også har en rolle i videnkredsløbet mellem virksomhed, uddannelse og studerende, og at den studerende selvstændigt kan eller faciliteres til aktivt at deltage i dette videnkredsløb.
 • At den studerende kan sætte sin praktiske og teoretiske viden i anvendelse både over for virksomheden og uddannelsen.

Videnkredsløb i praktikforløb for virksomhederne

 • At virksomhedernes viden udvikles bl.a. gennem de studerendes praktik, ved inddragelse af virksomhederne i de studerendes læringsforløb, både praktikforløb og praksisnære projekter.

Projektets baggrund

De data, vi fik gennem praktikevalueringer og uformelle samtale med praktikvirksomhederne, viste, at vi havde en udfordring. Den viden, de studerende kom med i deres praktik, modsvarede ikke branchens efterspurgte kompetencer.

Det var på baggrund af denne udvikling, vi fandt det interessant at undersøge, hvordan vi kan systematisere og udvikle et koncept for et videnkredsløb, der gør, at vi kan holde os ajour med udviklingen i erhvervet, samt hvordan erhvervet kan holde sig opdateret på nye udviklingstendenser inden for bl.a. forskningen.

Samarbejde med Skive Jobcenter og videnkredsløb i praktikforløb

Vi afholdt et møde med Skive Jobcenter i slutningen af 2018. Her var dagsordenen, at vi havde dimittender, der var overgået til langtidsledighed. Flere af dimittenderne havde udfordringer med at finde jobs efter endt uddannelse. Dania Erhverv var ligeledes repræsenteret på mødet i forhold til, hvilke muligheder de dimittender, der på nuværende tidspunkt ikke var i beskæftigelse, havde. Her diskuterede vi, hvilke udfordringer vores dimittender stod over for, og hvorfor det var svært for nogle at komme i job. Mødet understøttede vores hypotese om det, praktikvirksomhedernes evalueringer viste. At de studerende manglede væsentlige kompetencer ift. nutidens og fremtidens erhverv.

Vi oplever kun i begrænset omfang, at den viden, de studerende tilegner sig i praktikforløbet, bliver en del af vores eller andre studerendes videntilegnelse.

I Grenaa oplever MMD-uddannelsen ligeledes en problematik i forhold til at få de studerende i job efter endt uddannelse..

Vi oplever altså nogle barrierer i videnkredsløbet. Disse forhindres bl.a. af de strukturelle rammer, der er i praktikforløbene.

 

Det er derfor for os interessant at undersøge, hvordan vi som undervisere på multimediedesigneruddannelsen kan skabe rammerne for, at den viden erhvervet besidder også forankres på uddannelsen; men også hvordan viden fra både os og de studerende kan være med til at udvikle erhvervet både gennem praktikken men også i samarbejde med virksomhederne.

Læs et lignende projekt.

- Baggrund og formål

Formål

Højere grad af faglig videndeling i praktikperioden – mellem virksomhed, uddannelse og praktikant. Meget viden bliver ikke italesat fra begge sider og en masse potentiel læring går dermed tabt. Den faglige videndeling skal skabe refleksion over praksis fra begge sider.

For uddannelsen

 • At indhente viden fra erhvervet til videreudvikling af videngrundlaget og undervisningen på multimediedesigner (MMD) uddannelsen
 • Undervejs udvikle kendskabet til og relevansen af multimediedesignuddannelsen i lokalområdet
 • At virksomhedernes efterspørgsel for specifikke færdigheder forsøges imødekommet – hvis muligt – som et led i undervisningen

 

For Studerende

 • At den studerende vil blive bevidst om, at de også har en rolle i videnkredsløbet mellem virksomhed, uddannelse og studerende, og at den studerende selvstændigt kan eller faciliteres til aktivt at deltage i dette videnkredsløb.
 • At den studerende kan sætte sin praktiske og teoretiske viden i anvendelse både over for virksomheden og uddannelsen.

 

For virksomhederne

 • At virksomhedernes viden udvikles bl.a. gennem de studerendes praktik, ved inddragelse af virksomhederne i de studerendes læringsforløb, både praktikforløb og praksisnære projekter.

 

Baggrund

De data, vi fik gennem praktikevalueringer og uformelle samtale med praktikvirksomhederne, viste, at vi havde en udfordring med, at den viden, de studerende kom med i deres praktik, ikke modsvarede de kompetencer, der blev eftersøgt i branchen.

 

Det var på baggrund af denne udvikling, vi fandt det interessant at undersøge, hvordan vi kan systematisere og udvikle et koncept for et videnkredsløb, der gør, at vi kan holde os ajour med udviklingen i erhvervet, samt hvordan erhvervet kan holde sig opdateret på nye udviklingstendenser inden for bl.a. forskningen.

 

Vi afholdt et møde med Skive jobcenter i slutningen af 2018, hvor dagsordnen var, at vi havde dimittender, der var overgået til langtidsledighed, og at flere af vores dimittender havde udfordringer med at finde beskæftigelse efter endt uddannelse. Dania Erhverv var også repræsenteret på mødet i forhold til, hvad man så kunne gøre for de dimittender, der på nuværende tidspunkt ikke var i beskæftigelse. Her diskuterede vi, hvilke udfordringer vores dimittender stod over for, og hvorfor det var svært for nogle at komme i job. Mødet understøttede vores hypotese om det, praktikvirksomhedernes evalueringer viste: de studerende manglede væsentlige kompetencer ift. nutiden og fremtidens erhverv.

Vi oplever ydermere kun i begrænset omfang, at den viden, de studerende tilegner sig i deres praktikforløb, bliver en del af vores eller andre studerendes videntilegnelse.

 

I Grenaa oplever MMD-uddannelsen ligeledes en problematik i forhold til at få de studerende i job efter endt uddannelse..

 

Vi oplever altså nogle barrierer i videnkredsløbet, som bl.a. forhindres af de strukturelle rammer, der er i praktikforløbene.

 

Det er derfor for os interessant at undersøge, hvordan vi som undervisere på multimediedesigneruddannelsen kan skabe rammerne for, at den viden erhvervet besidder også forankres på uddannelsen; men også hvordan viden fra både os og de studerende kan være med til at udvikle erhvervet både gennem praktikken men også i samarbejde med virksomhederne.

- Aktiviteter og handling
 1. Identificering af foreløbig problemstilling
  1. Erfaringsopsamling fra Grenaa og Skive fra tidligere praktikperioder
 2. Begrebsforståelse
  1. Indsamling af viden: Hvad er ‘viden’ i virksomhederne og hvordan formidles viden i virksomhederne? Hvordan får studerende bragt deres viden i spil i virksomhederne i praktikken, og hvordan oplever de videndeling i virksomhederne?
  2. Deskresearch: Forskning; vores+andres erfaringer – internt i Dania; virksomheder
  3. Afgrænsning
 3. Modelopbygning* (en samarbejdsmodel som understøtter udvikling af viden på uddannelsen.
 4. Test*
 5. Formidling til andre praktikkoordinatorer; virksomheder

* Punkt 3 og 4 er en iterativ proces

- Projektets Metode

Projektet tager udgangspunkt i resultater fra evalueringer fra praktikvirksomheder og studerende/praktikanter, hvor der er kommet på fokus på vigtigheden af videntransfer i videnkredsløbet mellem praktikant/studerende, virksomhed og multimediedesigneruddannelsen.

Gennem kvalitative interview med praktikvirksomheder og studerende samt erfaringer hentet i andre praktikkoncepter vil vi opbygge en model/et koncept for videndeling.

 

Konceptet afprøves på Erhvervsakademi Dania campus Skive samt campus Grenaa i foråret 2020.

- Projektets Forventede Resultater

En model/et koncept for videnkredsløb mellem uddannelse, studerende og praktikvirksomheder

- Projektets Forventede Effekt
 • Evalueringer: Udslag på virksomhedernes oplevelse af de studerendes kompetencer
 • Evalueringer: En ændring i de studerendes opfattelse af egne kompetencer
 • Øget relevans i uddannelsen
  • Praksisnær og ny viden afspejlet i videnuniversets videngrundlag
 • Øget kendskab til uddannelsens indhold hos praktikvirksomhederne
Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Dania
 • - Multimediedesigner, Grenaa (25)
 • - Multimediedesigner, Skive (25)
- Medarbejdere Erhvervsakademi Dania
Mariann Platen Daugaard
Marie Louise Haagensen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer