Hop til indhold

Motivation og udvikling af frivillige hos Muskelsvindfonden

Projekttitel Motivation og udvikling af frivillige hos Muskelsvindfonden
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Kommunikation | Økonomi | Turisme
Teaser En undersøgelse af hvordan Muskelsvindfonden motiverer og udvikler deres frivillige
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Henrik Sølvbjerg Pahus
Lektor
hpa@eadania.dk
61953508
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2017 - 01. august 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Motivation og udvikling af frivillige

Motivation og udvikling af frivillige i Muskelsvindfonden er omdrejningspunktet for dette projekt.

Selvom der findes bred viden omkring det, som omtales ”socioøkonomisk frivillighed”. Dette omhandler, hvordan vores velfærdssamfund i stigende grad anvender frivillige som arbejdskraft. Der er forsket og skrevet forsvindende lidt omkring det, man betegner som ”professionel frivillighed”. Sidstnævnte er betegnelsen for den slags frivillighed, som i høj grad udnyttes af koncerter, festivaller m.m. Projektets mål er derfor at behandle et område, som i høj grad er negligeret inden for forskningen. Ligeledes analysere de fremtidige trends, som findes inden for området.

Undersøgelse blandt frivillige i Muskelsvindfonden

Hele grundlaget for at opstarte projektet er baseret på en løbende dialog med Muskelsvindfonden gennem 2015 – 16. Som organisation drives en stor del af Muskelsvindfondens aktiviteter af frivillige, og der har gennem de seneste år været behov for, at retænke hele frivillighedskonceptet – hvad er en frivillig, hvilke behov har de frivillige, hvilke krav kan Muskelsvindfonden stille til de frivillige osv.

Denne dialog er udmundet i et konkret forskningsspørgsmål:

”Hvordan er udviklingen inden for ”kommerciel”[1] frivillighed indenfor de næste fem år.?”

[1] Der skelnes her imellem det, man kan betegne som ”socio-økonomisk frivillighed” og ”kommerciel frivillighed”

Hvad er den nuværende status inden for ”kommerciel frivillighed”?

·       Literature review af den tilgængelige forskning der findes inden for området.

Hvad motiverer fremtidens frivillige?

·       Danner udgangspunkt for de efterfølgende analyser/underspørgsmål

Rekruttering samt fastholdelse af frivillige: hvilke krav kan man forvente af Frivillige?

·       Konkrete anbefalinger til aktører som bruger frivillige

Hvilken rolle kan digitale platforme spille i forbindelse med rekruttering, motivation, uddannelse og fastholdelse af frivillige?

·       Denne del kommer som sidste del i projektet, da den skal baseres på ovenstående analyser

Det forventes at frivillige organisationer bedre forstår at motivere og udvikle deres frivillige via dette projekts konklusioner og resultater

Læs et andet projekt.

- Baggrund og formål

Hele grundlaget for at opstarte projektet er baseret på en løbende dialog med Muskelsvindfonden gennem 2015 – 16. Som organisation drives en stor del af Muskelsvindfondens aktiviteter af frivillige, og der har gennem de seneste år været behov for, at retænke hele frivillighedskonceptet – hvad er en frivillig, hvilke behov har de frivillige, hvilke krav kan Muskelsvindfonden stille til de frivillige osv. Denne dialog er udmundet i et konkret forskningsspørgsmål: ”Hvordan er udviklingen inden for ”kommerciel”[1] frivillighed indenfor de næste fem år.?”

[1] Der skelnes her imellem det, man kan betegne som ”socio-økonomisk frivillighed” og ”kommerciel frivillighed”

- Aktiviteter og handling
Hvad er den nuværende status inden for ”kommerciel frivillighed”?

·       Literature review af den tilgængelige forskning der findes inden for området.

 

Hvad motiverer fremtidens frivillige?

·       Danner udgangspunkt for de efterfølgende analyser/underspørgsmål

 

Rekruttering samt fastholdelse af frivillige: hvilke krav kan man forvente af Frivillige?

·       Konkrete anbefalinger til aktører som bruger frivillige

Hvilken rolle kan digitale platforme spille i forbindelse med rekruttering, motivation, uddannelse og fastholdelse af frivillige?

·       Denne del kommer som sidste del i projektet, da den skal baseres på ovenstående analyser

 

- Projektets Metode
Videnskabsteoretiske anskuelser

Min videnskabsteoretiske tilgang til forskning bunder i den pragmatiske forskningstradition, hvor mit fokus i høj grad vil være løsningsorienteret ift. problemstillingen, frem for fokus på en bestemt metodisk tilgang.

Dette afspejler sig også i projektets overordnede forskningsparadigme, som primært vil være den kvalitative tilgang, som dog undervejs kombineres med kvantitative elementer. Dermed tilsigtes overordnet en ”mixed methods” tilgang i gennem projektet, som i høj grad falder inden for den pragmatiske videnskabsteoretiske tilgang til forskning (Creswell, side 10 – 11).

 

Undersøgelsesdesign

I forhold til de forskellige Milestones har jeg forsøgt at beskrive research design for de enkelte Milestones. Jeg vil nu uddybe mine valg, samt forklare hvordan jeg vil gribe processen an:

 

Milestone 2

Jeg har valgt Explanatory sequential mixed Method som mit research design til at analysere delspørgsmål 2 omkring fremtidens frivillige. Her tages der udgangspunkt i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, som Muskelsvindfonden har lavet efteråret 2017.

 

Jeg vil igennem denne undersøgelse danne mig et billede af, hvad der på nuværende tidspunkt motiverer fondens frivillige, og på baggrund heraf forsøge at generalisere nogle overordnede antagelser omkring frivillige og motivation. Dette vil så blive sammenholdt med den viden, jeg har tilegnet mig i mit literature review, hvor jeg udover den nuværende status for frivillighed også har forsøgt at danne mig et indtryk af den fremtidige udvikling inden for kommerciel frivillighed. Derudover inddrages interview med nøglepersoner.

 

Milestone 3

Ligeledes til dette delspørgsmål har jeg valgt at benytte Explanatory sequential mixed Method, og igen er det analysen fra Muskelsvindfonden, som vil danne det kvantitative grundlag. Fremgangsmåden er, at sammenholde de informationer, som fremgår af Muskelsvindfondens analyse, med den viden jeg kom frem til i den forrige Milestone – ”hvad motiverer fremtidens frivillige”. Formålet er at komme med nogle kvalificerede bud på, hvordan foreninger som Muskelsvindfonden fremover kan fastholde og rekruttere frivillige til deres organisationer med succes.

Til at understøtte analyserne i dette delspørgsmål vil benyttes redskaber, som findes inden for den kvalitative redskabskasse såsom interview med både frivillige og andre nøglepersoner. Herudover vil jeg udarbejde min egen kvantitative spørgeskemaanalyse, som i høj grad vil tage udgangspunkt i nogle af de problemstillinger, som er fremkommet som følge af mine hidtidige analyser.

 

Milestone 4

På baggrund af de konklusioner, der kommer ud af Milestone 3, er formålet med denne delanalyse at belyse, hvorledes digitale platforme kan hjælpe med fastholdelse og rekruttering af fremtidens frivillige. Udgangspunktet vil være en eksplorativ analyse af fremtidige teknologiske trends inden for de sociale medier/teknologiske udvikling, som vil danne grundlaget for en sammenkobling imellem de fremtidige trends og konklusionerne fra delanalyse 3. Her er formålet at anvise nogle konkrete handlingsmønstre, som Muskelsvindfonden/lignende organisationer kan anvende til at fastholde og tiltrække kvalificerede frivillige. Som en del af analysearbejdet til dette delspørgsmål vil eksterne eksperter blive draget ind i processen.

 

- Projektets Forventede Resultater
  • Rapporter
  • Papers
  • Manualer
  • Nye segmenteringsmetoder
- Projektets Forventede Effekt

Det forventes at frivillige organisationer bedre forstår at motivere og udvikle deres frivillige via dette projekts konklusioner og resultater

Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Dania
  • - Serviceøkonom, Randers (3)
  • - Bachelor in International Hospitality Management, Randers (25)
- Medarbejdere Erhvervsakademi Dania
Henrik Sølvbjerg Pahus
- Virksomhedsrepræsentanter MuskelsvindfondenGitte Valentin
- Andre
Partnere Muskesvindfonden
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektrapport, poster/abstract på CHME19

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Konferenceoplæg
Peer rev. Artikel
Anden artikel