Fælles innovationsmiljø baseret på FN´s verdensmål

Projekttitel Fælles innovationsmiljø baseret på FN´s verdensmål
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business | Design | Entreprenørskab | Innovation | Kommunikation | Teknologi | Undervisning
Teaser Udvikling af et innovationsmiljø baseret på FNs verdensmål på tværs af uddannelse, kommune, erhverv og borgere
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Louise Vilsgaard
Lektor
lovi@eadania.dk
28941544
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. februar 2018 - 31. december 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Innovationsmiljø baseret på FNs verdensmål

Frascatiprojektet: Innovationsmiljø baseret på FNs verdensmål baserer sig på globale, nationale og lokale perspektiver. Et globalt perspektiv på Megatrends og FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling, et nationalt perspektiv inden for besøgte coworking spaces og innovationsmiljøer samt et lokalt perspektiv der refererer til lokale gennemførte aktiviteter og undersøgelser på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere – også betegnet Quadro Helix.

Formål med projektet

Det overordnede formål med Frascatiprojektet er at komme med et bud på et lokalt fælles innovationsmiljø, der tager udgangspunkt i globale tendenser, eksisterende nationale miljøer og lokale aktiviteter omkring Skive. Formålet med aktionsforskningsprojektet er at bidrage til udviklingen af innovationsmiljøet ved at:

 • Bringe viden om globale megatrends og nationale innovationsmiljøer, co-workspaces, iværksættermiljøer og makerspaces (FabLabs) i spil.
 • Inddrage erfaringer fra lokale aktiviteter og arrangementer.
 • Inddrage kommune, erhverv, uddannelse og borgere i udviklingen.
 • Opdyrke og afprøve potentielle partnerskaber og synergieffekter på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelserne skitseres der i Frascatiprojektet nogle muligheder og anbefalinger i forhold til at udvikle et fælles lokalt innovationsmiljø baseret på FN´s verdensmål. Ud fra undersøgelserne er der produceret fem videnprodukter, som det anbefales at læse i følgende rækkefølge:

 • Fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål
 • Læring fra besøgte cowork spaces og innovationsmiljøer
 • Aktiviteter i frascatiprojektet og hvad der kom ud af det
 • Synergier og potientialer i et fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål
 • Metoder til inddragelse af tværgående aktører.

Resultater af projektet: Innovationsmiljø baseret på FNs verdensmål

På baggrund af globale og nationale tendenser, besøgte eksisterende miljøer samt lokale aktiviteter og undersøgelser, forventes at det at kunne synliggøre de potentialer og synergieffekter der ligger i et fælles innovationsmiljø med fokus på FNs verdensmål på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere (Quadro Helix)

Hvis man er interesseret i at læse mere om projekter vedr. FN’s verdensmål, kan man fordybe sig i dette spændende projekt: Sustainability Marketing – Østjyske SMV’ers arbejde med FN’s 17 verdensmål

- Baggrund og formål

Baggrund og formål

De globale udfordringer er så komplekse, at én faglighed/sektor ikke kan finde løsningerne alene, hverken på globalt, nationalt eller lokalt niveau. Det kræver en eksperimenterende og innovativ tilgang, hvor de tværgående kompetencer er en forudsætning for at kunne skabe løsningerne på verdens udfordringer (Verdensmål 17, partnerskaber for handling).

For at et lokalt samfund kan bidrage til FN`S Verdensmål, giver Frascatiprojektets tværgående lokale undersøgelser bud på, hvordan der på Skiveegnen arbejdes med FN´s Verdensmål i kommunen, på uddannelsesinstitutionerne, i flere virksomheder samt hos borgere. Der er et momentum i form af en fælles ramme for innovation og udvikling inden for FN´s Verdensmål, hvor FN´s verdensmål er det primære formål og ikke det sekundære, der skal presses ind mellem pensum og drift.

Frascatiprojektets undersøgelser fremhæver flere fordele ved et fælles innovationsmiljø baseret på FN´s Verdensmål på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere.

 

- Aktiviteter og handling
 • Brugerinddragelse, interview og observationer
 • Afprøvning af potentielle partnerskaber og synergieffekter
 • Gennemførelse af Quadro Helix workshop og aktiviteter
 • Formidling internt og eksternt
 • Udarbejdelse af afsluttende videnprodukter
- Projektets Metode

Projektets metode

 

For at skabe et bud på et fælles lokalt forankret innovationsmiljø, der forholder sig til de nationale og globale tendenser, er metoden for Frascatiprojektet bygget op over undersøgelser både globalt, nationalt og lokalt. Et globalt perspektiv på Megatrends og FN`s Verdensmål for bæredygtig udvikling, et nationalt perspektiv inden for besøgte coworking spaces og innovationsmiljøer samt et lokalt perspektiv, der refererer til lokale gennemførte aktiviteter og undersøgelser.

 

Globalt

Se vidensprodukt ” 1 Fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål”

 

Nationalt

Se vidensprodukt ”2 Læring fra besøgte cowork spaces og innovationsmiljøer”

 

Lokalt

Ud fra den undersøgte litteratur fremhæves det, hvis vi på globalt plan skal nå i mål med FN`s Verdensmål inden 2030, kræver det, at alle tager ansvar og bidrager. Lokalt set er der derfor inddraget lokale aktiviteter og undersøgelser omkring FN`s Verdensmål på hele fødekæden fra daginstitutioner, til skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, kommunen og erhvervet.

De lokale gennemførte aktiviteter inden for FN`s Verdensmål er afprøvede eksempler på indhold til et lokalt fælles innovationsmiljø.

Se vidensprodukt ”3 Aktiviteter i Frascatiprojektet og hvad der kom ud af det”

 

Den viden, der er indsamlet i Frascatiprojektet, fra de globale megatrends, de nationale besøgte miljøer og de lokale aktiviteter, danner grundlaget for et bud på et fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål.

Se vidensprodukt ”4 Synergier og potientialer i et fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål” og ”4_1 IndholdTilVisionensFokusområder”

 

Anvendte og udviklede metoder

Aktionsforskning har været den metodisk ramme for forskningsprojektet. Inden for de seneste årtier er der kommet fokus på processer, der skaber viden på tværs af forskellige organisationer og aktører, der betegnes som modus 2-vidensproduktion. Modus 2-vidensproduktion, som flere aktionsforskere praktiserer, handler om, at praktikere og interessenter involveres i forskningsprocessen i stedet for at stå uden for processen. I Frascatiprojektet har aktører og interessenter på tværs af kommunen, erhvervet, uddannelserne og borgerne været involveret i forskningsprocessen.

Co-creation har også været en metodisk tilgang i Frascatiprojektet. Co-creation har været anvendt som metode under workshops, udviklingsmøder samt til arrangementer, hvor forskellige aktører har deltaget på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere.

 

Under Frascatiprojektet er der derudover udviklet metoder og vidensprodukter til at inddrage aktører på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere.

Se vidensprodukt ”5 Metoder til inddragelse af tværgående aktører” og ”5_1 FremtidsscenarieFællesInnovationsmiljøBaseretPåFN`sVerdensmålQuadroHelix”

- Projektets Forventede Resultater
 • På baggrund af globale og nationale tendenser, besøgte eksisterende miljøer samt lokale aktiviteter og undersøgelser, forventes at det at kunne synliggøre de potentialer og synergieffekter der ligger i et fælles innovationsmiljø med fokus på FN´s verdensmål på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere (Quadro Helix)
 • At udvikle og afprøve metoder til dialog på tværs af tværgående aktører fra forskellige søjler og organisationer
- Projektets Forventede Effekt
 • At skabe kendskab til FN´s verdensmål på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere i lokalsamfundet
 • At projektet får synliggjort tendenser, viden og erfaringer (både globalt, nationalt og lokalt), samt er med til at skabe et perspektiv med anbefalinger til den fremadrettede proces
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat

Resultatet af Frascatiprojektet er understående vidensprodukter samt bidrag til projektbestyrelsen Innovation Skive, bidrag til Skive Kommune, bidrag til udvalgte erhvervsaktører, bidrag til uddannelsesinstitutioner i Skive Kommune samt bidrag til VerdensmålSkive-netværket på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere.

 

1 Fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål

2 Læring fra besøgte cowork spaces og innovationsmiljøer

3 Aktiviteter i Frascatiprojektet og hvad der kom ud af det

3_1 CoworkingSpacesHvorforPasserDetTilDeNæsteGenerationerPåArbejdsmarkedet

3_2 FællesplatformForBæredygtigUdviklingSkive

3_3 VisionFortaltUdFraPersonaCocreation

3_4 InspirationsdagOmFN’s17Verdensmål_SallingAvis22august2018

3_5 FN’s8VerdensmålErCentrumForLokalVirksomhed_SallingAvis28Nov2018

3_6 BrugerinddragelseGrønOmstilling18Skive

3_7 LokaltNetværkSatteFokusPåFN`sVerdensmål_SkiveFolkeblad4Maj2019”)

3_8 FN`sVerdensmålFælleselevråd

3_9 FN`sVerdensmålSkiveGymnasium

3_10 FlereGymnasieeleverFikSmagForIværksætteri_VidensfestivalOmVerdensmål_SkiveFolkeblad29november2019[

4 Synergier og potientialer i et fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål

4_1 IndholdTilVisionensFokusområder

5 Metoder til inddragelse af tværgående aktører

5_1 FremtidsscenarieFællesInnovationsmiljøBaseretPåFN`sVerdensmålQuadroHelix

Evaluering

Frascatiprojektets dokumenterede afprøvninger med fokus på FN`s Verdensmål viser, at der er potentiale for et fælles cowork-innovationsmiljø med fokus på FN´s Verdensmål på tværs af uddannelse, erhverv, kommune og borgere. Afprøvningerne har givet fælles erfaringer i forhold til, hvordan inspiration, viden og erfaring kan strømme på tværs af fødekæden fra skole til erhverv og mellem organisationer i et lokalt netværkssamfund.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Rapport
Rapport
Rapport
Afholdelse af event
Afholdelse af event
Afholdelse af event
Anden artikel
Anden artikel
Afholdelse af event
Anden artikel
Afholdelse af event
Afholdelse af event
Anden artikel
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport