Udvikling af Globale Kompetencer

Projekttitel Udvikling af Globale Kompetencer
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Entreprenørskab | Teknik | Undervisning
Teaser Styrkelse af studerendes globale engagement, villighed, mod og kompetence til at agere på den globale scene
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Tue Hylby Lindqvist
Konsulent
thlx@kea.dk
61268808
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2017 - 01. august 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Fremme af globale kompetencer

Behovet for globale kompetencer vokser i takt med at globaliseringen stadigt bliver mere og mere en omstændighed at forholde sig til for både store og små virksomheder. En nylig rapport om fremtidige scenarier udarbejdet af McKinsey og the Tuborg Research Centre For Globalization and Firms forudsiger, at udviklingerne i teknologi i form af især automation og digitalisering er og fortsat vil være en af de største udfordringer for og omvæltninger i den danske økonomi (McKinsey, 2017). Men forandringer betyder også ofte nye muligheder og udvikling, og vil skabe rum for nye industrier, virksomheder og former for beskæftigelse.

Derfor vil KEA med dette projekt udvikle, teste og udbrede metoder og redskaber til at give studerende mere internationalt orienterede kompetencer, som kan styrke danske MMV’ers evne til at begå sig globalt, således at virksomhederne fremtidigt er stærke, konkurrencedygtige og kompetente spillere på det globale marked. Hertil vil vi levere et videnbaseret udgangspunkt for diskussionen om (fremtidens) produktionsvirksomheder i Danmark, deres udfordringer og muligheder i forhold til internationalisering og eksport, samt de globale kompetencer, der derfor er/bliver behov for hos tekniske medarbejdere. Målet hermed er for det første, at informere og inspirere undervisningen på de tekniske uddannelser ved erhvervsakademierne til at udvikle nye redskaber og metoder med fokus på globale kompetencer.

Sekundært ønsker vi med projektet også at understøtte og styrke mindre og mellemstore danske produktionsvirksomheder på kort sigt gennem viden om internationalisering og på lang sigt ved at dimittender fra KEA bringer stærke globale kompetencer med ud i virksomhederne.

Målgruppe

Projektet vil blive udarbejdet primært med studerende ved tekniske uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau som omdrejningspunkt. Denne målgruppe er udvalgt, da der er et lavt antal studerende i international udveksling under uddannelsen, hvilket indikerer, at de ikke har globalt udsyn eller internationalt engagement. Samtidigt uddanner de til en branche med globalt eksportfokus.

Indholdet er relevant for alle uddannelser og vil derfor efterfølgende blive spredt til resten af KEAs uddannelser samt til andre eksterne partnere, som måtte have interesse heri. Samtidigt inddrages studerende, der har ønske om at starte egen virksomhed, således at de evt. på sigt selv har potentiale for at kunne eksportere.

Projektforløb

Konkret er projektet opbygget omkring 5 faser, hvor der i den indledende fase laves forskningsoversigt, interviews og workshops samt analyse af disse. På baggrund af analysen vil der udvikles metoder og redskaber, som efterfølgende pilottestes og evalueres for videre at kunne teste de forfinede redskaber og metoder i en større skala. Afslutningsvist vil der blive samlet op på hvad der er udviklet, erfaret og lægges en strategi for projektets videre udvikling og udbredelse.

Stærkere danske virksomheder på den globale arena

Metoderne og redskaberne til at fremme de globalt orienterede kompetencer skal udvikles, testes og udbredes i projektet. I første omgang bruges de i undervisningen, men de skal efterfølgende kunne anvendes i praksis i virksomhederne under praktikophold, eventuelt i forbindelse med de studerendes afgangsopgaver og endeligt når de er dimitteret fra deres uddannelse.

Der er især behov for umiddelbart anvendelige redskaber, som let kan implementeres og anvendes i uddannelsesforløb på de tekniske uddannelser og tages med videre ud til virksomhederne.

- Baggrund og formål

Baggrund og idegrundlag

Mere og flere globalt tænkende produktionsdimittender

Nye produktionsteknologier – især automatisering og digitalisering – ændrer den måde, hvorpå såvel industrien som uddannelsessektoren arbejder og forstår egen værdiskabelse i en tiltagende globaliseret verdensorden, hvor eksporten står for at drive væksten. Dette lægger an til at undersøge, hvordan samarbejdet imellem uddannelses-/faglige miljøer og Mindre og Mellemstore Virksomheder (MMV’er) kan styrkes med henblik på at skabe flere eksportvirksomheder blandt de danske MMV’er.

Lige nu er det de få – og store – virksomheder, der står for en stor andel af eksporten. De store eksportvirksomheder med flere end 250 medarbejdere udgjorde kun 1,6 pct. af alle eksportvirksomheder i 2013, men stod for 51 pct. af den samlede eksport i værdi. Virksomheder med 50-249 ansatte udgjorde 6,2 pct., og havde 22 pct. af eksporten. De mindste med 0-49 ansatte udgjorde 70 pct. af virksomhederne, men havde kun 12 pct. af eksporten. Der er tilsyneladende potentiale for at styrke især de mindre og mellemstore virksomheders evne og villighed til at agere internationalt/globalt. Set fra dette perspektiv er der både aspekter vedrørende globalisering af produktion og markeder (afsætning), der kan udnyttes bedre.

I forhold til globalisering af produktionen, er der en del produktion, som er flyttet ud af Danmark, typisk til mindre løntunge områder. Der er dog en stigende tendens til, at virksomheder begynder at flytte produktionen tilbage igen, dog med produktion på et højere teknologisk niveau og mindre arbejdskraftintensiv. En årsag til dette er blandt andet, at det er lettere at kvalitetssikre i forhold til produktionen.

På afsætningssiden, og altså globalisering af markeder, er det blevet lettere at få global markedsdominans – selv som MMV – blandt andet pga. de logistiske kæder, og ikke mindst aggregatvirksomhederne, som samler og gør de mindre virksomheder kendte (handelssourcing). De klassiske eksportmodeller, som for eksempel ‘Uppsala-modellen’, er derfor ikke længere særligt dækkende for disse nye måder at handle og agere globalt på – det er andre parametre, som er gældende. Der er derfor behov for nye måder at tænke og agere på globalt, specielt inden for teknik og Business-to-Business (B2B) -området. Desuden er flere udenlandske virksomheder kommet ind på det danske marked, hvilket gør, at globalisering også er noget, som danske virksomheder møder på hjemmemarkedet.

Erhvervsakademierne har qua praktikophold, virksomhedssamarbejder og stærke aftagertraditioner særligt gode forudsætninger for at udforske og udnytte mulighederne for at styrke de mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheders eksport af produkter med eksportpotentiale.

 

Formål

Stærkere danske virksomheder på den globale arena

Det overordnede formål med projektet er således at udvikle metoder og redskaber til at give studerende mere internationalt orienterede kompetencer, som kan styrke danske virksomheders evne til at begå sig globalt, således at virksomhederne fremtidigt er stærke, konkurrencedygtige og kompetente spillere på det globale marked.

Metoderne og redskaberne til at fremme de globalt orienterede kompetencer skal udvikles, testes og udbredes i projektet. I første omgang bruges de i undervisningen, men de skal efterfølgende kunne anvendes i praksis i virksomhederne under praktikophold, eventuelt i forbindelse med de studerendes afgangsopgaver og endeligt når de er dimitteret fra deres uddannelse.

Der er især behov for umiddelbart anvendelige redskaber, som let kan implementeres og anvendes i uddannelsesforløb på de tekniske uddannelser og tages med videre ud til virksomhederne.

Endvidere ønskes det at give en mere holistisk og globalt orienteret indsats for studerende, hvor de vil få kendskab til alle delprocesser fra ide til produkt, hvordan de påvirker hinanden og dermed være mere forberedte på at styrke mindre virksomheders globale indsatser, og være bedre rustede til at iværksætte egen virksomhed med eksportpotentiale. Projektet vil derfor forbinde og intensivere arbejdet med produktudvikling med et entreprenant og globalt perspektiv.

Formålet i projektet er således ikke forståelse af fremmede kulturer, men en kombination af tekniske og merkantile kompetencer ved hjælp af nye redskaber. Disse skal udvikle de studerendes kompetencer til at kunne forholde sig til risici og fordele ved at eksportere til et nyt marked, globalt set. På den måde opnår de studerende en ny forståelsesramme der rækker ud over deres kernekompetencer i teknisk produktion og produktudvikling og som grænser op til de merkantile markedsøkonomiske fag. Hermed opnår de såkaldte ‘T-formede kompetencer’ (se model nedenfor) med et begrebsapparat og sprog som går på tværs af fagligheder. Målet er yderligere, at de deltagende studerende bliver opmærksomme på i hvilke retninger de kan søge ny viden, partnerskaber og hjælp.

 

- Aktiviteter og handling

Aktivitets- og tidsplan

‘Udvikling af Globale Kompetencer’ løber fra januar 2017 til marts 2018

Fase 1: Januar – marts 2017

 • Udarbejde et literature review der giver indsigt i og overblik over den viden, praksis, forskning, redskaber og barrierer der eksisterer vedrørende udvikling og anvendelse af globale kompetencer.
 • Med udgangspunkt i forskningsoversigten udvikles et spørgeskema til besvarelse hos relevante virksomheder, råd og styrelser, videninstitutioner, virksomhedssammenslutninger, brancheorganisationer m.fl.
 • På baggrund af databehandling af spørgeskemaerne udføres kvalitative interviews med en række udvalgte danske og svenske MMV-virksomheder for at afstemme virksomhedernes behov
 • Analyse af interviews og definition af kompetence-, metode- og redskabsbehov

Fase 2: April – juli 2017

 • Ved hjælp af et Design thinking-baseret workshopforløb med relevante aktører og undervisere, der med udgangspunkt i viden og behov identificeret i fase 1 samt egen praksis og erfaring, udvikles relevante metoder og redskaber, som undervisere kan bruge til at fremme globale kompetencer, samt planlægning af pilottest. Som en del af processen færdiggøres evalueringsdesignet.

Fase 3: August – december 2017

 • Redskaber og metoder pilot- testes på en mindre del af de involverede tekniske produktionsuddannelser på KEA.

Fase 4: Januar – marts 2018

 • Opsamling, evaluering og justering af resultater. Testresultaterne evalueres i forhold til det evalueringsdesign som udvikles i fase 1 og 2.

Fase 5: Februar – marts 2018

 • Resultaterne (baseline, behov, forslag til redskaber, pilottest) præsenteres på en workshop i samarbejde med Manufacturing Academy of Denmark
  (MADE) og andre relevante aktører for udvalgte netværksmedlemmer (fx ATV, DI, DTU mfl.)
- Projektets Metode

Pilotprojekt

Dette projekt er et pilotprojekt i den forstand, at det er et mindre team af undervisere, der skal udvikle og teste redskaberne på deres studerende i løbet af et semester (efterårssemesteret 2017). Dette vil blive fulgt op med indsatser på andre uddannelser og en vurdering af, om vi skal effektmåle på implementeringen af de udviklede redskaber og modeller. Projektets fremtidige forankring og spredning involverer, at de testede og reviderede metoder og redskaber til at udvikle globale kompetencer integreres på de tekniske uddannelser på KEA og anvendes hvor det er relevant i forhold til uddannelsens indhold og erhvervssamarbejder.

Det vil endvidere blive vurderet, om redskaberne kan danne baggrund for efteruddannelse af virksomhedernes medarbejdere, som således kan drage direkte nytte af dem.
Efter projektets afslutning vil projektindholdet endvidere blive spredt til andre uddannelser på KEA, ligesom andre uddannelsesinstitutioner vil få mulighed for at kunne anvende de modeller/redskaber, som bliver udviklet.

Kobling ml. tekniske og merkantile uddannelser

Efter forankring og implementering er det næste skridt at koble de tekniske uddannelser op på de 13 merkantile uddannelser. Hvor man kan sige, at de tekniske uddannelser har en stærk teknisk faglighed, så har de merkantile en stærk handelsmæssig faglighed. Derfor giver det god mening at vi bliver bedre til at knytte de to uddannelsesretninger sammen, således at de merkantile kan bistå med at afsætte de teknologiske produkter.

I første omgang vil vi søge at knytte de tekniske produktionsuddannelser op på professionsbacheloren i International Sales and Marketing Management på et andet
erhvervsakademi, fx CPH Business. Denne uddannelsesretning har fokus på B2B, hvilket typisk er det, som de teknologiske uddannelser opererer med rent afsætningsmæssigt. Hvor det giver mening, vil der også være opkoblinger mellem andre tekniske og merkantile uddannelser.

Samarbejdspartner

MADE – Manufacturing Academy of Denmark arbejder med forskning, innovation og uddannelse, sammen med virksomheder, universiteter og GTS-institutter. MADE vil gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige produktionsland, og ønsker at indgå som partnere i projektet, da MADE ser gode potentialer for at styrke danske virksomheders medarbejderes evner til at entrere i globale forsyningskæder.

MADE vil  indgå i følgende faser i projektet.

 • Fase 1: Baseline og behovsafdækning
 • Fase 4: Evaluering og opsamling af viden
 • Fase 5: Beslutning om næste skridt.

MADE er med på projektet som samarbejdspartner, og deres rolle er at

 • Løbende bidrage med sparring og evaluering
 • Etablere kontakt til forskere ifm. state of the art ogbaseline
 • Formidle kontakt til udvalgte virksomheder der er vækstet i kraft af deres engagement i den globale forsyningskæde
 • Kommunikere via MADEs nyhedskanaler om projektet samt formidlingen af resultaterom projektet ved afslutningen af dette

Samarbejde med Nordic Entrepreneurship Hubs

Endvidere ønskes det at give en mere holistisk og globalt orienteret indsats for studerende, hvor de vil få kendskab til alle delprocesser fra ide til produkt, hvordan de påvirker hinanden og dermed være mere forberedte på at styrke mindre virksomheders globale indsatser, og være bedre rustede til at iværksætte egen virksomhed med eksportpotentiale. Projektet vil derfor forbinde og intensivere arbejdet med produktudvikling med et entreprenant og globalt perspektiv. Det er her projektets opkobling mellem de tekniske uddannelser og Nordic Entrepreneurship Hubs (NEH) bliver særligt interessant (Læs mere om Nordic Entrepreneurship Hubs projektet her).

Som lead partner på NEH-projektet, er KEA er indgået i Interreg- samarbejde med DTU og Lunds universitet, hvor fokus er på at styrke Øresundsregionens iværksættermiljøer og studenteriværksættere. Til dette grænseregionale samarbejde kan vi se både behov og mulighed for at knytte en stærkere internationaliseringsindsats med et særligt fokus på studerende på teknologi- og produktionsrettede uddannelser.

Derfor ønsker KEA med dette projekt, og med opkobling til NEH-projektet, at bidrage til at styrke især de danske studerendes globale engagement, villighed, mod og kompetence til at agere på den globale scene. Som udgangspunkt vil der være fokus på udvikling af metoder og redskaber som styrker kompetencerne i en kontekst af produktionsteknologi og fremstillingsvirksomhed.

Dette vil i første omgang ske på erhvervsakademiuddannelserne Produktionsteknolog og Production Technology, samt professionsbachelor-overbygningsuddannelserne (top-up) Produktudvikling og Teknisk Integration, samt Product Development and Integrative Technology. Sekundært vil disse blive spredt til andre uddannelser, både på KEA og på andre interesserede institutioner (fx DTU og andre erhvervsakademier med lignende uddannelser).

Målgruppe

Produktions- og produktmindede studerende med entreprenørdrive, og relativt nystartede danske MMVer

Primær målgruppe: Projektet vil blive udarbejdet primært med studerende ved tekniske uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau som omdrejningspunkt (Produktionsteknolog, Production Technology og top-up-uddannelserne Produktudvikling og Teknisk Integration samt Product Development and Integrative Technology). Denne målgruppe er udvalgt, da der er et lavt antal studerende i international udveksling under uddannelsen, hvilket indikerer, at de ikke har globalt udsyn eller internationalt engagement. Samtidigt uddanner de til en branche med globalt eksportfokus.

Indholdet er relevant for alle uddannelser, og de vil derfor efterfølgende blive spredt til resten af KEAs uddannelser både fuldtid og efteruddannelse, og til andre eksterne partnere, som måtte have interesse heri. Samtidigt inddrages studerende, der har ønske om at starte egen virksomhed, således at de evt. på sigt selv har potentiale for at kunne eksportere.

Sekundær målgruppe: Industrielle MMV-virksomheder. Med hensyn til at definere størrelsen på MMV’ere i relation til ansøgningen, så er der et par forhold som vi vil tage i betragtning. Størrelsen på to virksomheder vores undervisere har i tankerne omkring samarbejde har henholdsvis færre end 5 ansatte og ca. 150. Sidstnævnte ser vi som i den øvre ende af det felt af virksomheder vi betragter som MMV. Det andet forhold er almene definitioner, hvor vi gerne overordnet set vil lægge os op af håndværksrådets definition hvor MMV’er har under 100 ansatte. Dog vil vi gerne forbeholde os muligheden for undtagelser, som førnævnte virksomhed med ca. 150 ansatte. Dog  vil vi under alle omstændigheder arbejde med virksomheder med mindre end 250 ansatte.

 

- Projektets Forventede Resultater

Forventede resultater

Projektet forventes at resultere i en forskningsoversigt og indsigt i den viden, praksis, forskning, redskaber og barrierer der eksisterer vedrørende udvikling og anvendelse af globale kompetencer.

Hovedresultatet af projektet er en række generiske redskaber, udviklet på baggrund af grundig baselineundersøgelse og efterfølgende tests, til fremme af globale kompetencer. Redskaberne skal være fokuseret på eksport af produkter, uagtet om brugeren af redskaberne udvikler eller producerer produktet. Herunder redskaber til at vurdere produkters eksportpotentiale, og redskaber der kan hjælpe til at tilgå markeder på nye måder. Redskaber som kan anvendes af studerende som en del af deres uddannelse, men også efterfølgende inden for produktionsrettede MMV’ere til at styrke deres globale engagement.

- Projektets Forventede Effekt

Hovedeffekterne af projektet forventes at være:

 • At KEAs produktionsrettede studerende og dimittender er bedre til at forstå koblingen mellem produktion, produkt og (eksport)marked og er mere globalt orienteret
 • At KEAs undervisere på produktionsrettede uddannelser har metoder til bedre at forstå, hvad der kræves af dimittender for at agere globalt, på baggrund af aktuel viden om erhvervslivets behov
 • På sigt at flere danske produktionsrettede MMVer agerer globalt
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Tue Hylby Lindqvist
Kristian Dalsgård Svendsen
Henning Nielsen
Kristian Colvey
Kim Kjærsgaard
Ina Sanne Larsen
Hans Andreassen
Malene Hasse
Mette Knop
Farzad Khamisi Sobi
Zahid Saleem
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere MADE
Finansiering  
- Intern 32%
- Ekstern 68% | Danske private kilder | Karl Pedersen og Hustrus Industrifond
Resultat
Evaluering

Evaluering

Sideløbende med udformningen af projektets indledende aktiviteter (baselineundersøgelse samt udvikling af redskaber), vil der blive udarbejdet et evalueringsdesign.
Dette evalueringsdesign skal samle op på projektets resultater vedr. de primære og sekundære målgrupper:

 1. Studerende ved tekniske uddannelser
 2. MMVer inden for fremstilling og produktionsteknologi og ditto virksomheder i inkubatorer

Derudover er det væsentligt at inddrage undervisere fra de uddannelser og inkubationsforløb, hvor pilottestene bliver udført. For de studerende vil det hovedsagligt dreje som om at følge op på, hvordan den nye viden vil være anvendelig over for de virksomheder, de er i praktik hos eller arbejder med som case. For underviserne vil det hovedsagligt dreje sig om at følge op på, hvilken anvendelighed redskaberne har for deres pædagogiske og didaktiske arbejde. Og endelig, for virksomhederne og iværksætterne drejer det sig om at følge op på redskabernes anvendelighed ift. motivation og tilbøjelighed til at operere globalt.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Rapport
Andet (venligst beskriv)
Andet (venligst beskriv)
Andet (venligst beskriv)