Udvikling af digitalt formidlingskoncept til Køge Museum

Projekttitel Udvikling af digitalt formidlingskoncept til Køge Museum
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Design | Innovation | IT
Teaser Multimediedesign studerende skal få flere unge på museum
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Linnea Jacobsen
Udviklingsleder
lija@easj.dk
50762819
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. oktober 2013 - 01. maj 2014
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

”Udvikling af et digitalt formidlingskoncept til Køge Museum” er et projekt, der skal nytænke og videreudvikle Multimediedesign uddannelsens praksisnære projektforløb.

I denne nye form, vil vi afprøve et projektforløb med et langt tættere samarbejde med projektvirksomheden, ved at lade de studerende besøge virksomheden og arbejde de første dage på Køge Museum, sammen med centerets personale. Der skal etableres møder undervejs, hvor de studerende har mulighed for at pitche deres ideer og få feedback fra kunden, og der skal være mulighed for at kontakte museets medarbejdere undervejs i forløbet.

Deltagerne er fire undervisere og alle multimediedesignere på 2. semester i Køge. Der er tale om ca. 120. studerende. Der er etableret et samarbejde med Museum Sydøstdanmark, der allerede har et ønske om at få løst digitale formidlingsopgaver på en ny og spændende måde til Køge Museum. De studerende skal med andre ord tænke ud af boksen.

- Baggrund og formål

I 2012 afsatte regeringen 40 millioner kr. Til praksisnære innovationsprojekter på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Formålet var, at viden og kompetencer fra institutionerne skulle bidrage til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at blive mere innovative og samtidig lade studerende afprøve deres idéer i praksis. ”Udvikling af et digitalt formidlingskoncept til Køge Museum” var ét af de 11 regeringsstøttede, praksisnære innovationsprojekter, som blev gennemført på Erhvervsakademi Sjælland.

Følgende er kriterierne for projektet:

1)  at der deltager mindst én offentlig eller privat virksomhed

2)  at der er fokus på konkrete praksisnære udfordringer og

3)  at aktiviteterne inddrager studerende og undervisere med det formål at styrke de studerendes innovative kompetencer og bidrage til udviklingen af uddannelserne.

Formålet med dette projekt er at lave nye løsninger til digitale formidlingsopgaver og sørge for en styrkelse af uddannelsernes praksisnærhed.

- Aktiviteter og handling
 • Oktober – december 2013Projektplanlægning, organisering og opbygning af samarbejdsrelation.Januar – april 2014Udarbejdelse af undervisningsforløb for 2. semester multimediedesign studerende i tæt samarbejde med ansatte fra Museum Sydøstdanmarks udviklingsafdeling, kommunikationsafdeling og faglige ansatte.Maj 2014
  • Workshop I og II med studerende og ansatte fra Museum Sydøstdanmark
  • Besøg på Køge Museum
  • Udvikling af løsningsforslag
  • Showcase med pitch og præsentation af de studerendes løsningsforslag

  Juni – august 2014

  Evaluering

- Projektets Metode

Opstart: Etablering af kontkt til samarbejdspartnere, etablering af projektets arbejdsgruppe, videndelingsmøder mellem projektledere og undervisere på Campus Nykøbing, Slagelse og Køge, opstartsmøder med arbejdspartnere på Borgcenteret.

Udvikling: Udviklingsmøder i undervisningsteamet i Køge. Udviklingsmøder med Borgcenter Vordingborg.

Samarbejdsforløb: 2 dages opstarts-camp på Borgcenteret, midtvejs-pitch, afsluttende pitch og evaluering.

Videndeling: af erfaringer fra projekter med samarbejdspartnere på Campus Nykøbing og Slagelse. Udarbejdelse og evaluering med feedback fra Danmarks Borgcenter, Campus Slagelse, Nykøbing og studerende.

- Projektets Forventede Resultater

Der vil ske en styrkelse af uddannelsens praksisnærhed gennem de studerendes arbejde med Borgcenteret “on location”. Reelt er der tale om en Solution Camp, hvor de innovative løsninger undfanges hos kunden.

 

- Projektets Forventede Effekt

Længerevarende og nye samarbejder med virksomheder:

Der er en forventning om, at dette projektforløb kan føre til et længerevarende samarbejde med Museum Sydøstdanmark. Der er en forventning om at erfaringer fra

projektet kan være banebrydende for afvikling af nye tætte samarbejde med andre virksomheder.

Motivere praksisbaserede innovations- og videnaktiviteter med fokus på konkrete, praktiske udfordringer i virksomhederne

Bidrage til at styrke uddannelsernes kvalitet samt understøtte opfyldelsen af de konkrete målsætninger om øget innovationskapacitet på Erhvervsakademi Sjælland

Tags Digitalt formidlingskoncept | innovation | udvikling | virksomhedssamarbejde
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi
 • - Multimediedesigner, Køge (107)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Køge Museum | Museum Sydøstdanmark
Finansiering  
- Intern 40%
- Ekstern 60% | Øvrige ministerier og styrelser mv. | Styrelsen for videregående uddannelser
Resultat

20 formidlingskoncepter til Køge Museum, Museum Sydøstdanmark.

Evaluering

Projektet blev evalueret gennem mundtlige og skriftlige evalueringer med studerende og Museum Sydøstdanmark.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

20 formidlingskoncepter til Museum Sydøstdanmark blev pitchet og præsenteret for medarbejdere fra museet.

Projektet ”Udvikling af digitalt formidlingskoncept til Køge Museum” blev sammen med andre projekter tilknyttet ”Erhverv ind i Uddannelserne” evalueret i en afsluttende rapport som blev præsenteret for Region Sjælland og Danske Erhvervsakademier (Se under Vidensprodukter).

- Resultaternes værdi

Museum Syøstdanmark har fået en større forståelse af en yngre målgruppe.

Studerende og undervisere har fået en større forståelse af praksisnær innovation og samarbejde med erhvervslivet.

- Målgruppen Virksomheden, Region Sjælland, Danske erhvervsakademier, Pressen
- Vidensprodukter Anden artikel