Transportbranchens bidrag til den grønne omstilling

Projekttitel Transportbranchens bidrag til den grønne omstilling
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Teknologi
Teaser El? Hybrid? Diesel? Brint? Biometanol? Hvilket brændstof kommer danske bilister til at transportere sig rundt med, i fremtiden?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson René Kærlund Østergaard
Adjunkt
reko@zealand.dk
50762681
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2021 - 31. december 2022
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Ifølge Klimaprogrammet 2020 udleder vejtransporten 12,5 mio. ton CO2 årligt, hvilket svare til ca. 92% af transportsektorens samlet udledning af CO2. Dette forventes at ville stige til 12.6 mio. ton i 2030. Det er ifølge klimaprogrammet en stor udfordring i at en stor del af den danske bilpark også i 2030 vil være konventionelle biler.

Det forventes at personbilerne alene vil står for 7,3 mio. ton CO2 hvilket svare til 53% af transportsektorens samlet udledning. Omstillingen til mere grønne og klimavenlige personbiltyper (elbiler) er teknologisk en mulighed og det forventes da også at batteridrevne elbiler vil være et konkurrencedygtigt alternativ til de konventionelle biler og på længere sigt forventes brint at kunne spille en stører rolle i personbiltransporten. Hvis man kigger på det samlet CO2 aftryk på de froskellige energikilder (benzin, diesel, el, brint og Power to X og alternative brændstoffer) hvilke er så de rigtige at satse på.

Arbejdspakke 1 i projektet vil tage afsæt i 4 forskellige scenarier. Scenarierne vil beskrive hvordan fordeling af konventionelle biler, batteridrevne elbiler og brintdrevene biler kunne se ud i 2030. Disse senarier vil efterfølgende blive afprøvet blandt forskellige brancherelevante eksperter og meningsdannende personer.

Undersøgelsesspørgsmål til arbejdspakke 1.

Hvilke energikilder vil i følge et ekspertpanel være den/de dominerende i vejtransporten for person/varebiler i 2030?

- Baggrund og formål

Det overordnede projekt, “Transportens bidrag til den grønne omstilling” er et FoU-projekt hvor autoteknologuddannelsen kigger på den grønne omstilling i transportbranchen. Arbejdspakke to er et samarbejde med El-installatøruddannelsen på Zealands afdeling i Næstved.

Projektet består af de to nedestående arbejdspakker:

Arbejdspakke 1 (Zealand)

I denne arbejdspakke undersøges det, hvordan balancen mellem de forskellige brændstoftyper (benzin, diesel, hybrid, brint, el, metanol) er, når det gælder transport anno 2030.

 Arbejdspakke 2 (Zealand)

I denne arbejdspakke undersøge udfordringerne omkring Infrastruktur i forhold til elbiler. Der kan evt. etableres et samarbejde med el-installatøruddannelsen. Arbejdspakken handler både om de tekniske aspekter knyttet til infrastrukturen samt brugeradfærden (udfordringerne) forbundet med at være elbilist (lade på bestemte tidspunkter osv.).

Projektet bidrager med ny viden i forhold til at komme nærmere et bud på, hvordan fremtidens transport kommer til at se ud, hvilket er med til at understøtte videngrundlaget på autoteknolog-uddannelsen. Derudover understøtter projektet arbejdet i videnklyngen, ”Teknisk produktion” samt Zealands strategiske fokus på bæredygtighed.

  • Hvordan projektet skaber værdi for erhvervene

Projektet giver et indblik i fremtidige transportløsninger, så bidrager til at virksomheder på et mere kvalificeret grundlag kan omstille deres forretning.

Ny viden om hensigtsmæssig placering af ladestandere i forhold til den afdækkede brugeradfærd omkring elbilisme.

- Aktiviteter og handling

Projekter har som minimum fire faser. Aktiviteter og handlinger er de aktiviteter, der knytter sig til projektets faser og som afhænger af projektets omfang.

 

Arbejdspakke 1:

Udarbejdelse af metodedesign

Læsning af litteratur og rapporter

Etablering af samarbejder med virksomheder

Udarbejdelse af første udkast til scenarier

Distribution af scenarier

Peer-review

Skrive working paper

Konferencedeltagelse

 

Arbejdspakke 2:

Afdække eksisterende viden

Etablering af samarbejder med virksomheder

Udarbejdelse af metodedesign (involvering af studerende på valgfag 3. semester)

Dataindsamling og databehandling

Skrive working paper

 

Aktiviteter på tværs af arbejdspakker:

Projektledelse

Formidling

Evaluering

- Projektets Metode

Undersøgelsesdesign og metode til arbejdspakke 1:

Metoden bygger på en kombination af scenarier og Delphi-metoden.

På baggrund af omfattende dokumentariske studier formuleres ca. 6 scenarier for, hvordan fremtidens transport vil se ud.

De udarbejdede scenarier kvalificeres af relevante videnpersoner og distribueres til X eksperter (fx meningsdannere og politikere) inden for transport som skal vurdere sandsynligheden af de opstillede scenarier.

 

Undersøgelsesdesign og metode til arbejdspakke 2:

Metoden bygger på data fra ladestandere og/eller interviews med brugere af elbiler. Metoden kvalificeres med inspiration fra litteraturen.

- Projektets Forventede Resultater

Projektets resultat er at der genereres ny viden om fremtidens transport generelt og mere specifikt i forhold til muligheder og udfordringer i forbindelse med brugeradfærden omkring elbilisme.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet skulle gerne have et bredt impact i autobranchen, da den ville kunne anvende den viden der kommer fra dette projekt til at tilrette efteruddannelsen og kompetenceløfte deres medarbejder.

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
Peter Krüger
Morten Helms Brask
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Workingpaper