Teknologisk Entreprenørskab – på tværs af teknikken

Projekttitel Teknologisk Entreprenørskab – på tværs af teknikken
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Entreprenørskab
Teaser Hvordan udvikler og integrerer vi entreprenørskabsundervisning på tekniske uddannelser?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Gunnar Näsman
Administrativ medarbejder / Konsulent
gunn@kea.dk
24444405
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. maj 2014 - 31. oktober 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Et tværinstitutionelt entreprenørskabsprojekt

Maskinmesterskolen København (MSK) og Københavns Erhvervsakademi (KEA) har indgået et tværinstitutionelt samarbejde omkring udviklingen af et undervisningsforløb med fokus på tværfagligt samarbejde omkring entreprenørskab, idéudvikling og innovation.

Målet med projektet er således at:

 • Øge de studerendes kendskab til entreprenørskab, idéudvikling og innovation
 • Styrke de studerendes handlekompetence
 • Styrke de studerendes entreprenante kompetencer relateret til deres egen faglighed
 • Styrke de studerendes kompetencer til at samarbejde på tværs af institutioner og med studerende med en anden faglighed og tilgang til entreprenørskab
 • Arbejde med portfolio og derigennem øger de studerendes bevidsthed om egen læring, faglige kompetencer og personlige styrker
 • Få erfaringer med tværinstitutionelt samarbejde
 • Skabe netværk på tværs af institutioner for både undervisere og studerende
 • Videndele og udvikle metoder til entreprenørskabsundervisning på tekniske uddannelser

Undervisningsforløbet ‘Teknologisk Entreprenørskab – på tværs af teknikken’ har konkret omhandlet at udvikle nye tekniske løsninger på virkelige behov, ved at arbejde med Øko-bofællesskabet Munksøgård som case. I tæt samarbejde med Munksøgårds energigruppe, er der blevet formuleret nogle energimæssige udfordringer, som de studerende skulle udvikle tekniske løsninger på.

De studerende har arbejdet i grupper sammensat af studerende fra forskellige uddannelser, hvilket både kan tilføre nye vinkler til deres idéudvikling, men også skærpe den enkelte studerendes bevidsthed om egne faglige kompetencer og personlige styrker.

I projektet arbejder de studerende med online portfolios. Deres portfolio vil fungere som et procesredskab, der dels understøtter den studerende i at følge egen udviklings- og læringsproces, dels tilegnes som et redskab den studerende bruger professionelt til formidling af eget arbejde. Derudover vil portfoliet kunne anvendes til at samarbejde med medstuderende og eventuelle erhvervssamarbejder.

 

- Baggrund og formål

Baggrund

KEA ønsker at ruste de entreprenante studerende med kompetencer, der sætter dem i stand til at identificere muligheder og udvikle nye tekniske løsninger.

Projektet er relevant for teknikuddannelserne, som har ‘virksomhedsfag’, og allerede får konkret viden om drift at virksomhed og arbejder med tekniske løsninger, men hvor de studerendes entreprenante mindset kan styrkes yderligere gennem et forløb, der har fokus på handlekraft, personlig indstilling, omverdensforståelse og kreative kompetencer relateret til deres tekniske faglighed.

På baggrund af ovenstående vil KEA udvikle faget ‘Teknologisk entreprenørskab – på tværs af teknikken’ som et tværinstitutionelt samarbejde mellem KEA og Maskinmesterskolen. På KEA vil projektet i først omgang omfatte Energiteknolog uddannelsen, men også VVS-installatør og EL-installatør har været inddraget i ansøgningsfasen, og der er muligheder for at integrere dele af projektet på deres uddannelser enten som valgfag eller en projektuge. Der udvikles således et fleksibelt forløb, der i første omgang integreres på 2. semester af Energiteknolog uddannelsen, men så sigt også kan tilpasses og integreres i andre uddannelser under TEKNIK.

Formål

Formålet med projektet er i første fase at udvikle et projektmodul: ‘Teknologisk Entreprenørskab – på tværs af teknikken’, på tværs af uddannelsesinstitutioner, som giver de studerende konkrete erfaringer med at spotte nye muligheder og skabe nye løsninger, hvor både deres entreprenante og tekniske kompetencer kommer i spil. Med projektet ønskes det ligeledes at styrke de studerendes kompetencer til at samarbejde tværfagligt, hvilket både styrker samarbejdsevner, men også bevidstheden om egne styrker.

- Aktiviteter og handling

Teknologisk Entreprenørskabs aktiviteter og udvikling

Forløbet er udviklet af undervisere fra Energiteknologuddannelsen på KEA i samarbejde med undervisere fra Maskinmesterskolen København.

De studerende har på tværs af uddannelserne arbejdet med Bofællesskabet Munksøgård i Roskilde som case. I tæt samarbejde med Munksøgårds energigruppe, er der blevet formuleret nogle energimæssige udfordringer, som de studerende skulle udvikle tekniske løsninger på.

De studerende har arbejdet med at forstå de tekniske udfordringer, samt forstå den kontekst de skulle løses i. Munksøgård har fokus på bæredygtighed og beslutninger tages gennem en en beboer-demokratisk proces. Derfor har det været vigtigt, at de studerende satte sig ind i konteksten og de visioner, som Munksøgård har mht. energiforbrug. De studerende har derfor haft som opgave at udvikle konkrete energitekniske løsninger for en kunde, og samtidig sætte sig ind i deres behov og ønsker, hvor den billigste løsning ikke altid er den bedste.

Under forløbet har de studerende været på to besøg på Munksøgård: Et ved opstart af projektet, hvor de blev præsenteret for kundens ønsker, energimæssige udfordringer og den demokratiske proces, som løsningerne skal igennem for at blive besluttet og gennemført. Som afslutning på forløbet præsenterede alle grupper deres løsninger for energigruppen og beboerne på Munksøgård.

I løbet af projektet havde de studerende undervisning med afsæt i de stillede problemstillinger. Der blev oprettet en blog, hvor de studerende under projektforløbet kunne dele deres arbejde på tværs af uddannelser og grupper, og de havde også direkte kontakt til Energigruppen på Munksøgård.

De studerende har således arbejdet med konkrete problemstillinger formuleret i samarbejde med Munksøgård, målgruppe- og kontekstanalyse og behovsafdækning. Som tekniske eksperter, har de studerende ligeledes arbejdet med at udvikle fagligt velfunderede løsninger, der afslutningsvis blev præsenteret for kunden i øjenhøjde, og med respekt for deres beboerdemokrati og vision om bæredygtighed.

Forløbet bygger videre på modellen udviklet i forbindelse med projektet ‘E-business Technology and Entrepreneurship’, omhandlende hvordan forskellige uddannelsesforløb kan arbejde sammen om en fælles problemstilling og case, trods forskelle i uddannelsesopbygning og forløbenes strukturering på de respektive uddannelser.

På Maskinmesterskolen blev forløbet indarbejdet som et 4-ECTS-givende fag ‘Innovation og entreprenørskab’. På Energiteknolog uddannelsen på KEA var forløbet gennemgående og tværgående for hele forårssemesteret, hvor de studerende som afslutning skrev semesteropgave og var til eksamen heri. Dette betød helt konkret, at de studerende på KEA arbejdede videre med forløbet efter det var afsluttet på Maskinmesterskolen. De studerende på KEA arbejdede således videre med de løsninger som Maskinmesterskolen havde været medvirkende til at udvikle. De studerende på KEA kom dermed mere i dybden med de tekniske løsninger, som var blevet udviklet og konceptualiseret i den fælles projektperiode.

- Projektets Metode

Faser

Udviklingen og realiseringen af projektet foregik i følgende 3 faser:

 1. Sommer/efterår 2014 – Indsamling af data om entreprenørskabskompetencer og -undervisning på KEA og MSK’s teknikuddannelser og analyse af disse, samt detailplanlægning af undervisningen på faget
 2. Forår 2015 – Pilot test af faget på Energiteknolog uddannelsen og Maskinmesterskolen
 3. Efterår 2015 – Forankring af faget på TEKNIK, med beskrivelse af forskellige moduler der kan integreres enten på tværs af KEA’s teknikuddannelser, eller på en enkelt uddannelse

 

Projektets milepæle

Maj 2014: Opstart af projektet. Formalia og oprettelse af projekt. Etablering af projektgruppe, udarbejdelse af roller, opgaver, ansvar, kommunikationsgange, arbejdsplaner mv. Indsamling af data og erfaringer.

Juni 2014: Udarbejdelse af idéskitse til undervisningsforløb, og etablering af samarbejde mellem underviser fra de to uddannelser og institutioner.

August 2014: Plan for undervisningsforløb for studerende fra KEA og MSK.

September 2014: Udvikling af tværfagligt undervisningsforløb for studerende fra KEA og MSK.

Oktober 2014: Udvikling af tværfagligt undervisningsforløb for studerende fra KEA og MSK.

November 2014: Konkretisering og planlægning af det konkrete undervisningsforløb, og endeligt valg af case.

December 2014: Planlægning af tværfagligt undervisningen i forårssemesteret 2015

Januar 2015: Opstart af tværfagligt undervisningsforløbet på de to uddannelser.

Februar 2015: Undervisningsforløbet udbydes på Energiteknologuddannelsen (KEA) og Maskinmesterskolen (MSK), og arbejde med online portfolio.

Marts 2015: Undervisningsforløbet udbydes på Energiteknologuddannelsen (KEA) og Maskinmesterskolen (MSK), og arbejde med online portfolio.

April  2015: Undervisningsforløbet udbydes på Energiteknologuddannelsen (KEA) og Maskinmesterskolen (MSK) og arbejde med online portfolio.

Maj 2015: Undervisningsforløbet udbydes på Energiteknologuddannelsen (KEA) og Maskinmesterskolen (MSK) og arbejdet med online portfolio. Forløbet afsluttes med intern prøve, bestående af gruppepræsentation og præsentation af portfolio.

Juni 2015: Eksamensperiode og opgaveskrivning.
Opsamling af erfaringer og evaluering på undervisningsforløbet.
Oplæg til forankringsplan

August 2015: Arbejde på forankring af projektet på de to uddannelsesinstitutioner

September 2015: Afrapportering til FFE

Oktober 2015: Projektet forventes afsluttet

- Projektets Forventede Resultater
 • Indsamling af data om entreprenørskabskompetencer og -undervisning på KEA og MSK’s teknikuddannelser, samt analyse af disse
 • Udvikling og planlægning af tværfagligt undervisningsforløb/ projektmodul
 • Afprøvning af forløbet for to forskellige teknikuddannelser fra KEA og MSK
 • Give de deltagende studerende konkrete erfaringer med at arbejde tværfagligt for derigennem at opnå større bevidsthed om egen læring, faglige kompetencer og personlige styrker
 • Styrke de deltagende studerendes entreprenante mindset og handlekompetencer
 • Øge de studerendes kendskab til entreprenørskab, idéudvikling og innovation
 • Forankring af undervisningsforløb eller fag på KEAs programområde TEKNIK med beskrivelse af forskellige moduler der kan integreres enten på tværs af KEA’s teknikuddannelser eller på en enkelt uddannelse
- Projektets Forventede Effekt
 • Større fokus og integrering af entreprenørskabsundervisning på teknikuddannelserne
 • Fremtidigt at få flere entreprenante studerende, der er i stand til at identificere muligheder og udvikle innovative tekniske løsninger
 • Skabe netværk og tættere samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutionerne KEA og MSK, samt disses undervisere og studerende

 

Tags entrepreneurship | entreprenørskab | teknik | teknologi
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA)
 • - Energiteknolog (erhvervsakademi) (30)
 • - (86)
- Medarbejdere Energiteknologuddannelsen
2 medarbejdere

Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Torid Kaad Ostenfeld
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Maskinmesterskolen København
Finansiering  
- Intern 53%
- Ekstern 47% | Danske private kilder | Fonden for Entreprenørskab
Resultat

Der er udviklet et undervisningsforløb, hvor studerende fra forskellige uddannelser og uddannelsesinstitutioner sammen kan komme med løsninger på konkrete udfordringer, som en kunde står overfor.

Dette har krævet en stor systematik i dels fælles projektbeskrivelse og præsentationer for de studerende, så de havde samme afsæt, og kendte forventningerne i forhold til projektet og kunden. Men da forløbene er forskellige på de to deltagende uddannelser, har det også været vigtigt at der var konkrete lokale krav, som de studerende skule opfylde for at bestå forløbet på deres uddannelse, med de konrkete bindinger, som der er på de respektive uddannelser.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter