Studiestartsforløb – primært rettet mod studerende med EUD-baggrund

Projekttitel Studiestartsforløb – primært rettet mod studerende med EUD-baggrund
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Undervisning
Teaser Inspiration til studiestartsforløb rettet mod studerende med EUD-baggrund.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
- Kontaktperson Marianne Houmann Jensen
Adjunkt og Udviklingskonsulent
mho@eamv.dk
29693721
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 15. januar 2016 - 01. december 2017
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Formålet med projektet var at planlægge, igangsætte og evaluere studiestartsforløb for studerende med EUD-baggrund. I projektperioden blev der igangsat forskellige studiestartsforløb på de deltagende akademier; EAMV, KEA, EASJ og EAL. Studiestartsforløbenes er præsenteret i et inspirationshæfte, som kan downloades her på siden.

- Baggrund og formål

Erhvervsakademierne skulle fra 2017 være klar til at optage ansøgere fra de nye erhvervsuddannelser af mindst 3 års varighed. Der er tale om en ny ansøgergruppe fra meget forskellige erhvervsuddannelser (f.eks. frisør, hestemager og detailhandel), der vil have adgang til erhvervsakademi-uddannelserne, såfremt de opfylder de specifikke adgangskrav. Den nye ansøgergruppe forventes at starte på den videregående uddannelse med stor motivation, men i nogle tilfælde uden de studietekniske færdigheder, som vil være nødvendige for at de kan klare en erhvervsakademiuddannelse.

Ud over at projektet skal munde ud i en række anbefalinger til studieintroforløb specifikt for de nye EUD-ansøgergrupper, vil forløbene også kunne give værdi til de studerende generelt på vores uddannelser.

- Aktiviteter og handling
Intro-forløb:

EAMV: EAMV valgte at tilrettelægge studiestartsforløbene som et kontinuum igennem det første semester på hhv. Finansøkonom- og Procesteknologuddannelserne ud fra en betragtning om, at de forskellige introduktionsmoduler har relevans på forskellige tidspunkter i det første semester.

EASJ: EASJ gennemførte et forløb ’ Knæk studiekoden’ på Handelsøkonomuddannelsen, som støttede nye studerende i at lære at blive studerende. De studerende blev en del af en studiegruppe, der fik en studievejleder tilknyttet. Der blev skabt tryghed i studiestarten gennem introduktion til studieteknikker og ved at skabe relationer mellem studerende med samme uddannelsesbaggrund. Grupperne samledes seks gange, én gang om ugen. Hver gang havde et tema:

1. Hvad vil det sige at være studerende?
2. Studielæsningsteknik
3. Planlægningsværktøj
4. Hvordan læses projektmanualen?
5. Hvordan får man hul på et projekt?

EAL: EAL gennemførte et forløb – Synliggør kompetence – med fokus på studerende med EUX-baggrund på Markedsføringsøkonomuddannelsen. Der blev indledningsvist lavet e undersøgelse af, om disse studerende skulle introduceres til studiet og fastholdes på uddannelsen på anden vis end øvrige studerende.

Første trin var interviews med uddannelsesledere, undervisere og studievejledere fra ungdomsuddannelserne for at klarlægge de studerendes behov i overgangen fra elev til studerende. På den baggrund blev der udarbejdet følgende introforløb:

• Synliggørelse af kompetencebidrag
• Studieteknik
• Individuel studiekompetence
• Professionalisering af studiegrupper
• Relationsopbygning

 KEA:  KEA gennemførte to forløb. På Automatiseringsteknolog-uddannelse drejede det sig om at træne svage kompetencer. De studerende blev – i teams – trænet i at opbygge et mind-set, hvor de tog fat i opgaver, som de syntes var svære. De studerendes eget ansvar i læreprocessen blev tydeliggjort og der blev skabt et fælles ansvar for at få alle igennem. Der blev udviklet underviser værktøjer til at facilitere en ny team-arbejdsform, og der blev lagt et fundamentet for at kunne udvikle bredere kompetenceprofiler.

På Designteknologuddannelse trænede man en større bredde i fagligheden. Gennem teamarbejde fik de studerende styrket deres faglighed ved tage ansvar for at opnå læring i de fagområder, hvor de var svage. De studerende fik udviklet taktik for, hvad de selv kunne gøre for at opnå en større bredde i deres faglighed. Hjælpeværktøjet ’Spidergram’ tydeliggjorde udviklingen i de studerendes faglighed inden for forskellige emner.

- Projektets Metode
 1. Efterår 2016: De deltagende akademier indsendte svar på spørgeskema udsendt af styregruppen vedr. akademiernes:
  1. Allerede igangsatte og/eller gennemførte studieintroforløb
  2. Viden om studerende med EUD-baggrund mht. frafald og studieaktivitet.
 2. August 2016: Workshop 1 – brainstorming og idégenerering mht. studiestartsforløb for studerende med EUD-baggrund.
  1. Præsentation af allerede iværksatte tiltag.
  2. Gæsteindlæg v/Anne Skov Jensen, pædagogisk konsulent ved SDU universitetspædagogik. Emne: SDUs introforløb.
  3. Gæsteindlæg v/ Stine Sund Hald, specialkonsulent ved EVA. Emne: De nye elever på erhvervsuddannelserne.
  4. Formål: Valg af målgrupper og forslag til studiestartsaktiviteter.
 3. Marts 2017: Workshop 2 – Videndeling.
  1. Gæsteindlæg v/ Jacob Rathlev, områdechef i EVA. Emne: Studenterservicer – universiteternes tilbud til en bredere studentergruppe.
  2. De deltagende akademier præsenterede hver deres foreløbige bud på introforløb.
 4. November 2017: Evalueringsmøde. Videndeling.
  1. De deltagende akademier præsenterede de endelige studiestartsforløb og den foreløbige evaluering af disse.
  2. Gæsteindlæg v/Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d

DPU /Aarhus Universitet. Emne: Personlig træning og udvikling hjælper den faglige læring på vej

Februar 2018: Oplæg på idébazaren på danske Erhvervsakademiers sektorkonference. Udlevering af inspirationsskatalog til interesserede.

- Projektets Forventede Resultater

Overordnet set var formålet med projektet at afprøve forskellige studiestartsforløb, evaluere disse og komme med anbefalinger til Best Practices.  Studiestartsforløbene er beskrevet i et inspirationskatalog, der kan downloades her på siden.

- Projektets Forventede Effekt
 • At kunne komme med anbefalinger inden for studieintroduktionsforløb til erhvervsakademier i DK.
 • At øge interessen ved erhvervsakademierne for studieintroduktionsforløb og dent betydning
 • At frafaldet for studerende fra EUD pr. 1. oktober 2016 og 1. oktober 2017 på deltagene erhvervsakademier er faldet i forhold til tidligere år
 • At søgning fra nye ansøgningsgrupper fra EUD uddannelserne til erhvervsakademierne er stigende
Tags
Deltagere
Partnere KEA | | Erhvervsakademi Lillebælt | Erhvervsakademi MidtVest
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport