Hop til indhold

Små og mellemstore virksomheders budgetpraksis

Projekttitel Små og mellemstore virksomheders budgetpraksis
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business
Teaser Hvad er budgetpraksis for danske små og mellemstore virksomheder? Er der et gap mellem teori og praksis?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi IBA Erhvervsakademi Kolding
- Kontaktperson Gitte Reeckmann Larsen
Lektor
grla@iba.dk
72118200
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2017 - 30. juni 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Virksomheder er under stadig stigende pres for økonomisk performance, økonomisk gennemsigtighed over for interessenter, økonomisk effektivitet, og i det hele taget har den sidste finansielle krise vist et stadigt stigende behov for dygtigt udarbejdede, gennemtænkte og detaljerede budgetter, der kan afspejle, hvilke aktiviteter virksomheden planlægger i den kommende tid, og hvad de økonomiske konsekvenser er heraf.

Denne rationelle og proaktive tilgang passer godt med den litteratur, vi anvender i undervisningen på en række erhvervsakademiuddannelser. Her ser vi budgetprocessen beskrevet som en værdiskabende proces, hvor en mere eller mindre professionel budgetorganisation bestående af ledende medlemmer af virksomheden, i værdiskabelsens ånd med udgangspunkt i virksomhedens strategi analyserer, reflekterer og i samarbejde med deres respektive medarbejdere, finder frem til netop de aktiviteter, der skal ske det kommende år, og hvilke ressourcer der skal til for at udføre dem. Denne proces sker med virksomhedens langsigtede vision og mål for øje. Den primære opgave for budgettet er beskrevet som koordinering af aktiviteter og motivation af medarbejdere. Spørgsmålet er, om det er denne rationelle og proaktive tilgang der lever i praksis.

- Baggrund og formål

Formålet med dette projekt er at undersøge danske små og mellemstore virksomheders budgetpraksis i dag. Nærmer det sig den idealmodel, vi underviser i? Ligner det slet ikke, eller findes der en ”tredje” model, vi kan validere?

Et forstudie fortaget i efteråret 2016, samt research af relevante kilder herunder eksisterende forskning i danske virksomheders budgetpraksis (Bukh, 2009), peger på, at virkelighedens verden ofte er noget mere nuanceret ud end den klassiske rationelle tilgang (jf. Worre, Z, 1978).

Forstudiet har givet anledning til følgende spørgsmål der er interessante for yderligere undersøgelse.

  1. Hvad er budgetpraksis i danske små og mellemstore danske virksomheder?
  2. Hvad siger teorien om virksomheders praksis og budgettets formål og brug?
  3. Findes der et gap mellem teori og praksis og hvorfor?

Hovedspørgsmålene for undersøgelsen giver anledning til flere underspørgsmål, der hver især kunne give anledning til yderligere undersøgelser.

- Aktiviteter og handling

I efteråret 2017 og foråret 2018 kontaktes små og mellemstore virksomheder i Trekantsområdet med forespørgsel om deltagelse i undersøgelsen. Virksomhederne præsenteres for projektets formål og et simpelt spørgeskema samt opfølgende interview.

Løbende vil relevante kategorier for budgetprocessen og praksis blive identificeret og nedfældet i en skriftlig rapport.

Det er målet, at projektet til sommer 2018 kan komme med en konklusion på undersøgelsen.

- Projektets Metode

Projektet tager sit udgangspunkt i den eksisterende lærebogslitteratur brugt på Erhvervsakademiernes akademiuddannelser, markedsføringsøkonomuddannelsen og finansøkonomuddannelsen. Denne adskiller sig ikke væsentligt fra højere læreanstalters litteratur om samme og anerkendes som videnskabelig valideret litteratur.

Derudover vil projektet vil tage sit udgangspunkt i den eksplorative undersøgelsesform i form af interviews med eksperter og virksomheder. Det har i forstudiet vist sig at være en givende proces i forhold til den dybde et interview kan give i svarprocessen, hvor det antages, at et spørgeskema ikke er nær så dybdegående.

Virksomhedsinterviews samles i mini-cases, der bliver holdt op mod den teoretiske ideal model for budget praksis.

- Projektets Forventede Resultater

Projektet ønsker at mindske det gap, der opleves at være mellem teori og praksis omkring budgetpraksisser – med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder.

Mere præcist ønsker projektet at kunne bidrage til den eksisterende viden om budgetprocesser med en praktisk indsigt i:

  • Hvad er danske små og mellemstore virksomheders budgetpraksis?
  • Kan budgetpraksis kategoriseres med henblik på at mindske et eventuelt gap mellem teori og praksis?

Projektet indgår desuden i IBA Erhvervsakademi Kolding videnkredsløb i udvikling og produktion af ny viden. Det litteraturstudie og den caseerfaring og -beskrivelse, der foretages under projektet, inddrages løbende direkte i undervisningen af de studerende på både fuldtidsuddannelser og deltidsuddannelser. Den formidles via faggrupper og vidensdelingsdage m.m. til kollegaer, og den diskuteres med eksperter på området samt aktører i erhvervslivet for at sikre relevans.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet forventes at kunne være med til at bidrage til den eksisterende viden omkring danske virksomheders budgetpraksis. Der ønskes at belyse, om der er et gap mellem teori og praksis, og hvorfor dette opstår. Således søges der tilbage til budgettets oprindelse, der er grundlag den nuværende beskrivelse og sammenholde den med praksis.

Ved at forstå og beskrive et eventuelt gap meget konkret, ønsker projektet at tilvejebringe viden, der kan anvendes i undervisningen af studerende, således at de kan tage denne viden med videre ud i deres fremtidige virke.

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere IBA Erhvervsakademi Kolding
Hans Erik Bennetsen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat

Jævnfør oven for ønsker projektet at tilvejebringe viden, der kan anvendes i undervisningen på Erhvervsakademiernes uddannelser ved at identificere danske virksomheders budgetpraksis.

Projektet vil opstille en kategorisering af budgetprocessen, der skal sandsynliggøre hvordan budgetpraksis med fordel kan formidles og anskues for fremtiden, således at virksomhederne ligeledes kan opnå en ny selvforståelse af deres budgetproces og brug heraf.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Resultaterne formidles løbende i økonomifaggruppen på Erhvervsakademi Kolding. Derudover ønsker projektet en løbende dialog og formidling med eksperter og virksomheder.

- Resultaternes værdi

Erhvervsakademi Kolding har gennem flere års feedback fra aftagervirksomheder af studerende, modtaget et eksplicit ønske om, at de studerende gennem studiet oparbejder større forståelse for anvendelsen af budgetter.
Det forventes, at projektet kan bidrage til det ønske.

- Målgruppen Målgruppen for projektet vil være små og mellemstore virksomheder i Danmark, økonomiske videnpersoner i Danmark, underviserkollegaer, samt naturligvis studerende på danske erhvervsakademier.
- Publikationer