Hop til indhold

ROOM FOR TRENDS?

Projekttitel ROOM FOR TRENDS?
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Innovation | Turisme
Teaser Hvordan kan hoteller i Danmark inspireres til at arbejde proaktivt med at implementere trends i deres forretning?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi
- Kontaktperson Malene Sivertsen Bundgaard Thranum
lektor
malt@eaaa.dk
7228 6206
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2023 - 31. december 2024
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet tager udgangspunkt i eksisterende viden om trendsociologi, trendforskning og -typologier samt relevante mega- og gigatrends i turisme- og hotelbranchen. Projektet kobler trendteorierne og nyere viden inden for trends med hotel/turismeudvikling og genstandsfeltet hotelbranchen.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan hoteller på nuværende tidspunkt griber arbejdet med trends an, med henblik på at kunne identificere de barrierer og drivers, som branchen møder i arbejdet med trends. I forlængelse heraf opstiller projektet en række anbefalinger, der kan inspirere hotellerne til at komme i gang med at arbejde med trends fra det strategiske til det operationelle niveau.

Forståelse af trends, tendenser og strømninger, der rører sig i samfundet, er forudsætningen for at virksomheder kan agere proaktivt i en til stadighed mere turbulent verden. Forandring er kernen i arbejdet med trends, og at kunne agere proaktivt på trends, kan være den forskel der gør, at virksomheden overlever i en turbulent omverden og bedre kan modstå kriser og forandringer. For at kunne forstå trends, må man kunne forstå baggrunden for trends og de samfundsstrømninger, der peger på en specifik trend. For mange hoteller er der forståeligt nok fokus på drift og det er ikke nødvendigvis udviklingsarbejdet, der prioriteres. Meget eksisterende litteratur og forskning har fokus på at udpege brancherelevante trends og mindre fokus på, hvordan hotellerne kan omsætte trends til tiltag i udviklingen af deres forretning og værdikæde.

 

- Baggrund og formål

Projektets fokus muliggør udvikling af strategier og konkrete tiltag som hotellerne kan lade sig inspirere af for at tilpasse sig de skiftende behov og præferencer hos hotelgæster.

Projektets genstandsfelt er således afgrænset til hotelbranchen med henblik på at lave et deep dive ned i denne for serviceøkonomuddannelsen centrale branche. På den måde agerer hotelbranchen testfelt for projektet, som efterfølgende kan tilpasses og skaleres til øvrige brancher.

 

- Aktiviteter og handling

Projektet inddrager løbende relevante samarbejdspartnere inden for branchen og andre uddannelsesinstitutioner samt konsulenter.

 

- Projektets Metode

Projektets metode beror på en iterativ tilgang og omfatter b.la.:

  1. Litteraturstudie som undersøger fagfeltet omkring trends og trendterminologi (mega, giga og microtrends), specifikke relevante trends for hotelbranchen samt innovation inden for turismefeltet med fokus på hoteller.
  2. Sideløbende med ovenstående foretages indledende eksplorative interviews med blandt andet Dorte Milling (koncerndirektør Milling Hotels) og Mette Stubkjær (Lektor, hotelejer og antropolog) med henblik på at få indsigter ift. afdækning af aftagers behov i relation til arbejdet med trends samt interne ressourcer. Afholdelse af eksplorative interviews med konsulenter og et udvalgt destinationsselskab. Interviewene er en del af forundersøgelsen og har til formål er at få indsigt i problemstilling ift. det videre arbejde i projektet.
  3. Kvalitative interviews med udvalgte hoteller med afsæt i litteraturstudiet og de indledende eksplorative interviews, herunder evt. også internationalt (best practise), der arbejder strategisk med trends og implementering af disse. Metoden er valgt med henblik på at få et dybere og nuanceret indblik i hotellernes arbejde med trends og innovation.
  4. Analyse: I analysefasen systematiseres udsagn og indsigter fra de empiriske undersøgelser og kategoriseres

Udarbejdelse af anbefalinger

  1. Test af anbefalinger gennem feltstudie / workshop – empirisk undersøgelse

 

- Projektets Forventede Resultater

Vidensprodukter:

På baggrund af dette projekt udarbejdes der et workingpaper med litteraturstudie til den, som vil vide mere. Derudover udarbejdes output og formidling til virksomheder, der ønsker at arbejde struktureret og operationelt med trends.

 

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering
Resultat

Projektets forventede resultat er ny viden om hotelbranchens nuværende arbejde med trends og i forlængelser heraf anbefalinger til branchens arbejde med trends med fokus på hvordan arbejdet kan struktureres og gøres operationelt.

 

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer