Hop til indhold

Private grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse – en undersøgelse af retstilstanden

Projekttitel Private grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse – en undersøgelse af retstilstanden
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Byg
Teaser Hvilke forhold vægter domstolene i bedømmelsen af grundejeres erstatningsansvar ved manglende glatførebekæmpelse, og hvad påvirker culpaansvaret?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi IBA Erhvervsakademi Kolding
- Kontaktperson Janne Kiær Madsen
Adjunkt
jkma@iba.dk
72118200
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2020 - 30. juni 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Der er en righoldig retspraksis vedrørende grundejeres erstatningsansvar, når en person falder og pådrager sig en personskade på et sted, hvor en grundejer har pligt til at glatførebekæmpe. Området er dog kun sporadisk omtalt i nyere litteratur. Ved at behandle og systematisere lovgivning, retspraksis og juridisk litteratur præsenteres overordnede kategorier, som kan bibringe ny, relevant viden om emnet, samt fremkomme med betragtninger om bevisbyrden i glatførebekæmpelsessager, som kan volde såvel sagsøger som sagsøgte problemer i retssager. Artiklen er publiceret i Tidsskrift for Bolig- og byggeret.

Det underliggende spørgsmål er, om forskellige faktiske forhold kan medføre en afvigelse fra udgangspunktet om normal culpavurdering. Ud fra en analyse af nyere retspraksis præsenteres en ikke udtømmende kategorisering af konkrete omstændigheder, som tillægges betydning i pådømmelsen af tvister om erstatningsansvaret. Det konkluderes, at de forskellige konkrete omstændigheder kan være medvirkende til en skærpelse af culpavurderingen. Artiklen bidrager til en øget forståelse af retstilstanden for grundejere og øvrige interesserede, når det skal vurderes, hvordan et konkret, faktuelt forhold har indflydelse på ansvarsgrundlaget.

- Baggrund og formål
 •  Hvordan projektet understøtter videnbehov og videngrundlaget i de relevante uddannelser
  • På finansøkonomuddannelsen undervises der i erstatningsret. Den viden som vi udvikler i projektet, kan indgå direkte i undervisningen og har relevans for de studerende.
  • Emnet kan medtages i emnerne Erstatningsret og Boligadministration.
  • Artiklen skal derudover bruges til forskningsbaseret undervisning på det juridiske institut på SDU.

 

 • Hvordan projektet skaber værdi for relevante erhverv og virksomheder.
  • For ejendomsadministrationsbranchen vil det være en fordel, da de herved kan orientere sig om en række faktuelle forhold som kan have indflydelse på, om deres ansvar er skærpet i tilfælde af manglende glatførebekæmpelse.

Uddannelser som projektet er relevant for:

 • Finansøkonomer (erstatningsret og lejeret)
 • Finansiel Controller (erstatningsret)
 • BA Jur.
 • Kandidatuddannelsen i Jura
 • HA Jur.
 • Cand.merc. Jur.
- Aktiviteter og handling

Forstudie, juridisk metodeudvikling, dataindsamling, litteratur-review, gennemgang af retspraksis og artikel i Tidsskrift for Bolig- og byggeret

Projektets empiri er:

Domme inden for følgende emner:
Erstatningsret uden for kontrakt
Lejeret
Fast ejendom

Retspraksis fra 1970 og frem synes at tage udgangspunkt i, om undladelsen af glatførebekæmpelse, der foreligger til bedømmelse, afviger fra et på undladelsens tidspunkt anerkendt adfærdsmønster, som kan udledes af dels forskrifter, herunder regulativer, samt af tidligere retspraksis. Individuelle, subjektivt betingede undskyldningsgrunde kommer ikke i betragtning. Det samme gælder også ukendskab til selve forskriften. Kravene til en grundejer varierer også efter sagens konkrete omstændigheder, herunder eksempelvis hvor befærdet det pågældende sted er. Retspraksis fra 1970 og frem analyseres ud fra en overordnet inddeling i de gennemsnitligt dominerende faktorer: Undladelsens farlighed og muligheden for at undgå skade. Det er dog hensigtsmæssigt at starte med at analysere, hvornår pligten til at glatførebekæmpe indtræder.

- Projektets Metode

Juridisk metode, herunder lovgivning og lovforarbejder, domme, evt. sædvaner og forholdets natur

- Projektets Forventede Resultater

Artikel udgivet i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret i maj 2021.

Tidsskrift for Bolig- og Byggeret bringer bl.a. faglige artikler om aktuelle og praktiske problemstillinger inden for bygge-, bolig- og lejeret.

Artiklen forventes at blive en del af pensum på finansuddannelserne på IBA og de juridiske BA uddannelser på SDU.

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere SDU
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

1. Artikel i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret
2. Indgår i undervisningsmaterialet i følgende fag: erhvervsjura – finansøkonomer. BA Jur, SDU
3. Oplæg på videndag på IBA og evt.for branche organisationer ( lejernes landsorganisation osv.)
4. Journalist – artikel til fagskrift – både til lejer og udlejer.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Peer rev. Artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel