pREACH – Miljøpolitik i små og mellemstore virksomheder

Projekttitel pREACH – Miljøpolitik i små og mellemstore virksomheder
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Miljø
Teaser Understøtte SMV’ere i at leve op til reglerne i EU’s nye kemikalielovgivningspakke REACH.
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Charlotte Hald Pratt
Adjunkt
chpr@cphbusiness.dk
+45 36154562
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. marts 2014 - 30. juni 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet har skabt ny viden om

 • hvordan en række forskellige typer virksomheder (med forskellige forudsætninger for viden om kemikalier) implementerer regler på kemikalieområdet i deres drift.
 • Hvilke behov virksomheder har for kompetenceudvikling m.m. på kemikalieområdet.
 • Hvordan man kan etablere samskabende-læring (studerende-virksomheder-underviser) på en måde så alle får noget ud af det.
- Baggrund og formål

Projektets formål er at etablere et forum på Cphbusiness’ programområde Laboratorie og miljø, som kan understøtte SMV’ere i at leve op til reglerne i EU’s nye kemikalielovgivningspakke REACH. Projektets fokus er derfor på opkvalificering af lærerkompetencer og udvikling af efteruddannelsesforløb, der kan styrke virksomhedernes viden om og forretningsgange i forhold til REACH lovgivningen

Formål: At etablere et forum på Cphbusiness Laboratorie og miljø som kan:

 1. Støtte SMV’erne i deres bestræbelse på at leve op til reglerne i EU’s nye kemikalielovgivningspakke REACH
 2. Bidrage til et øget samspil mellem studerende og SMV
- Aktiviteter og handling

April 20 14

1. møde i projektgr.

Kontakt til SMV

Maj 2014

SMVgruppe er etableret

Mulighed for opgaver til MT

Maj 2014

SMV behov og vores behov er afdækket

Plan for prototype og kompetence udvikling

Juni 2014

2. møde i projektgr.

Kompetenceudvikling

August -oktober 2014

Kompetenceudvikling

Bidrag Cph-LM til SMV

Målsætning prototype forløb

Oktober – februar 2014-15

Prototypefo-løb igangsættes

Synergiforløb

 • Februar-marts 2015
 • Evaluering & justering af prototype-
 • forløb
 • 3. møde projektgr.
 • Januar-marts 2015
 • Bære-dygtigt
 • projektevealuering
 • 2. cyklus2015
 • pREACH version 1.
- Projektets Metode

Indsats 1: SMV behov

Cph-LM kan ikke på forhånd vide, hvilken støtte SMV har behov for. Derfor er første indsats i pREACH at etablere en projektgruppe bestående af 2-3 SMV’er og 1-2 medarbejdere fra Cph-LM. Dialog med gruppen sker optimalt ved 3 fælles møder fordelt over projektperioden. I første omgang skal SMV-gruppen kaste lys over følgende spørgsmål: Hvad har SMV’erne behov for af viden, og på hvilken måde kan denne viden bedst forankres i virksomhederne. Cph-LM’s rolle i pREACH kan bevæge sig fra undervisning/kurser over mentorrollen til vejleder. Dialogen med virksomhederne skal også afdække på hvilken måde, Cph-LM kan få udbytte af samarbejdet. Her tænkes i efteruddannelsesbehov, praktikantpladser m.m.

Output 1 à Katalog over virksomheders REACH behov matchet med Cph-LM’s behov (katalog)

Indsats 2: Kompetencer m.m.

Formålet med indsatsen er at bruge kataloget over SMV’s behovs indhold til, at vurdere omfanget af faglig opkvalificering. Behovet for ekstern konsulentbistand og indkøb af udstyr/programmer skal også vurderes og planlægges. Kompetenceudviklingsforløb planlægges og gennemføres i 3. kvartal. Der vil blive behov for at justere kompetencebehovet efter prototypeforløb er afprøvet.

Output 2 à Cph-LM er klædt fagligt på til pREACH.

Indsats 3: Synergi

Formålet med indsats 3 er at afdække de fagområder/kurser/uddannelser, der enten kan få udbytte af pREACH eller som kan bidrage med noget til pREACH. Der planlægges en proces, som gennemføres på et fællesmøde. Processen skal på en systematisk måde introducere pREACH og samle op på de ideer Cph-LM medarbejdere har til, hvordan pREACH kan vekselvirke med igangværende opgaver og nye initiativer.

Output 3 à En liste over ideer og en plan for, hvordan de kan sættes i spil.

Indsats 4: Markedsføring

Formålet med indsats 4 om markedsføring er at undersøge, hvilke behov Cph-LM har for at kommunikere de opgraderede REACH-kompetencer ud til andre SMV’ere, samarbejdspartnere og kommende studerende.

Output 4 à Markedsføringsplan, som efterfølgende gennemføres.

Indsats 5: Prototype

Den første version af pREACH-samspillet kaldes prototypen. Formålet med indsats 5 er med udgangspunkt:

 • Katalog over virksomhedernes ønsker til indhold og form (output indsats 1)
 • Cph-LM’s behov for SMV samspil (output indsats 4)

At udvikle, afprøve og justere denne prototype. SMV-gruppen deltager i afprøvningsforløbet. Kompetenceudviklingsbehov behandles separat under Indsats 2. Aktiviteterne under Indsats 5 er derfor fokuseret på samspillets form.

Output 5: En opdateret version af pREACH (version 1.0). Version 1.0 er klar til næste cyklus pREACH.

 

Indsats 6: Bæredygtighed

Målsætningen er, at pREACH kommer til at indgå i Cph- LM’s samlede aktivitetsflade. For at sikre at underviserne og rammerne for pREACH vedvarende er opdateret, er det vigtigt allerede fra starten at have fokus på, hvordan vi sikrer at kompetencer er vedvarende opdateret, at pREACH kan bemandes og at pREACH hele tiden forbedres i hht. evalueringer.

Output 6: En plan for pREACH I fremtiden.

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt

Effekt:

 • 2-3 ”prototyper på samspil mellem Cphbusiness-studerende og SMV
 • Et netværk bestående af SMV o.a.
 • Relevante medarbejdere er kompetenceudviklet.
 • Der er skabt et overblik over andre områder på Cphbusiness, hvor kemikalielovgivning indgår.
 • Der er etableret en plan/procedure for hvordan resultaterne i projektet forankres og videreføres (driftes) à projektbeskrivelse for Miljønetværk Nordsjælland

Miljøteknologuddannelsen og pREACH er markedsført.

 • Der er skaffet 4 praktikpladser til Miljøteknologer inden for REACH-fagområdet
 • At Cph- LM i samarbejde med SMV kan stiller opgaver til miljøteknologer, der tager udgangspunkt i virksomhedernes ”virkelige problemstillinger”
 • Cph- LM kan bidrager til løsning af SMV’ernes problemstillinger – til gavn for SMV’erne selv

REACHprocessen har gjort os klogere på, hvordan samarbejde med virksomheder om ”miljøteknologi” skal skrues sammen i fremtiden, så begge parter får noget ud af det

 

Tags jura | kemikalier | REACH
Deltagere  
- Studerende Cphbusiness
 • - Miljøteknolog, Hillerød (50)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Novo Nordisk A/S | Key2Green | Arbejdstilsynet | Au2partner | Dansk Industri | Plastindustrien
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat

Indsats 1: SMV behov

Aktiviteterne er gennemført i 2. kvartal 2014. Vi har besøgt 22 virksomheder/offentlige institutioner eller brancheforeninger. Den oprindelige plan med at etablere en virksomhedsgruppe blev droppet til fordel for et netværk. Det skyldes at virksomhedens rolle i leverandørkæden har betydning for behovet for viden/støtte. 8 virksomheder indgår netværket. Besøgene gav viden om, hvordan kemikalielovgivningskrav håndteres. De gav også en enestående mulighed for at markedsføre miljøteknologer og skabe gode relationer i den virkelige verden. Vi har valgt at søge kontakt til brancheforeninger, erhvervsforeninger o.lign. der repræsenterer en indgang til mange virksomheder. Eksempler på kontakt til den gruppe er f.eks. DI, plastindustrien og Au2partner.

SMV behov for kompetenceudvikling er sammenlignet på tværs af de besøgte virksomheder. Det viser sig, som nævnt, at behov for opgradering af kompetencer og viden, hænger sammen med den rolle virksomheden har i leverandørkæden. På baggrund af virksomhedernes input, gik vi videre med 3 spor:

 1. REACH – introduktion og betydning for dit firma
 2. Korte kemikaliekurser (styr på kemikalierne)
 3. Rapportering af indholdsstoffer

 

Indsats 2: Kompetencer m.m.

Projektleder Charlotte Pratt og virksomhedskonsulent Finn Hansen har været på ½ dags REACH kurser. Alle medarbejdere på Cph L&M har haft mulighed for, at få en introduktion til REACH på en 2 timers workshop og et opfølgende forløb af 1 times varighed. Fra 3. kvartal 2014 er projektkredsen blevet udvidet med 3 kolleger: HLbe, HDY og DAC. Fokus under indsats 2 har været at opgradere kompetencer, så ydelserne inden for de tre spor  (se ovenfor) kan leveres. Følgende fagområder er efter dialog fordelt:

HLbe:                 Klassificering og mærkning, sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger, kemikaliestyring, økotoksikologiske tests.

CHPR:                 Økotoksikologisk vurdering af stoffer, REACH og anden relevant lovgivning, opbevaring, eksponeringsscenarier. IT værktøjer, artikler, kommunikation i leverandørkæde vedr. indholdsstoffer. Globale regler.

DAC:                   Systematisering af dataindsamling, skrive artikel om undersøgelse, facilitering af virksomhedsgruppe, best-practice samarbejde med smv

Finn:                   Aftaler og arrangementer med virksomheder og andre interessenter.

 

Kompetenceudvikingsbehov er afdækket og gennemført inden for de nævnte fagområder.

Indsats 3: Synergi

De fagområder/kurser/uddannelser, der enten kan få udbytte af pREACH eller som kan bidrage med noget til pREACH blev kortlagt ved en proces på et fællesmøde. Formålet med processen var på en systematisk måde at introducere pREACH og samle op på de ideer Cph-LM medarbejdere har til, hvordan pREACH kan vekselvirke med igangværende opgaver og nye initiativer. Vi har valgte at bruge ”affald” og ”Miljøledelse” som fokusområder. Der er udviklet et kort kursus i affaldsmærkning. Kurset er udbudt på Cphbusiness hjemmeside. Kurset gennemføres i forbindelse med Tema 4. Det forventes, at vi arbejder videre med emnet Miljøledelse i 2 kommende projekter ”Destination Green” og ”Miljønetværk Nordsjælland”.

Arbejdet med pREACH har indirekte bidraget til markedsføring af Miljøteknologer.

Indsats 4: Markedsføring

Formålet med indsats 4 om markedsføring var at undersøge, hvordan prototyperne udviklet under indsats 5 kan markedsføres af Cphbusiness. Aktiviteterne i denne indsats er mange. Se bilag 1 for en oversigt.

Indsats 5: Prototype

Formålet med indsats 5 var at udvikle ”Prototyper” på ydelser/samarbejde med SMV, der kan understøtte deres behov for viden kemikalieområdet/REACH. Under indsats 1 (SMVbehov) blev der peget på 3 områder: ”Korte kemikaliekurser”, ”Introduktion til REACH” og ”Rapportering af indholdsstoffer”. Vi peger yderligere på to områder, der i højere grad end de nævnte kurser involverer studerende og som samtid lever op til virksomhedernes behov: ”Fælles læring” og ”Kemiguiden” . I tabellen nedenfor er de forskellige modeller beskrevet.

PROTOTYPE HVAD
Korte Kemikaliekurser 9 Kurser for virksomheder. Udbydes to gange årligt sammen med studerende og individuelt efter behov
Rapportering af indholdsstoffer Kursus + mentorordning. Udbydes som kort kemikaliekursus
Kemiguiden Værktøj studerende bruger i forbindelse med ”Kemicheck”. Bruges af studerende i projektforløb. Virksomheders kemikalier bliver registreret i programmet og virksomheden indgår herefter i Cphbusiness L&M’s miljønetværk. Medlemskab giver virksomheden mulighed for at få kortlagt deres kemikalier årligt.
Fælles Læring Arrangementer/gå-hjem-møder på Cph L&M for SMV, undervisere og studerende

 

Indsats 6: Bæredygtighed

Målsætningen er, at pREACH kommer til at indgå i Cph- LM’s samlede aktivitetsflade. Kemikaliekurserne bliver automatisk udbudt og opdateret i takt med at kemikalietemaet gennemføres. Samspillet med virksomheder forankres i et formaliseret netværk. Kemiguiden og samlærende arrangementer indgår som aktiviteter i netværket. De kommende udviklingsprojekter: Milljønetværk Nordsjælland og destination Green vil yderligere forankre samspillet med virksomheder og studerende i netværket.

Der er sat en proces i gang som over det næste år vil kortlægge og ”udbyde” flere emner under miljøteknologuddannelsen til virksomheder – enten som gæst i klasseværelset eller som et reelt kursustilbud. Vores mål er at være hurtig fra virksomhedsbehov til leverance. Det mener vi gøres bedst ved på forhånd at have ”prototyper” på alle temaer.

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektet overordnet set skabt ny viden om kemikalielovgivning og virksomheders implemente-ring og viden om dette. Samarbejde kræver, at virksomhederne får noget ud af det (wins). Denne viden er omsat på følgende måde (se bilag 2):
• Der er udviklet 5 prototyper for samarbejde mellem virksomhe-der/miljøteknologstuderende og undervisere
o Korte kurser er udbudt på hjemmeside. Tilbydes også løbende til netværk som gratis kompetenceudvikling sammen med studerende. Kræver omtan-ke, da undervisning ikke må bære præg af indforståethed fra tidligere un-dervisning.
o Rapportering af indholdsstoffer. Blanding af kursus og mentorordning.
o Fælles læringsarrangementer med videnspersoner/organisationer f.eks. ar-bejdstilsynet der orienterer virksomheder/miljøteknologstuderende og un-dervisere om nyt indenfor området
o Et kemikaliestyringsværktøj, som vores studerende kan bruge i forbindelse med opgaver/projekter. Resultatet leveres til virksomhed, der efterfølgende opdaterer via Cphbusiness. Cphbusiness har administrator rettigheder.
o Cphbusiness arbejder videre på at etablere et tværinstitutionelt Miljøne-værk i Nordsjælland. Samarbejde med Key2green (paraplyorganisation for miljønetværk i Danmark) og C4 (Erhvervsorganisation i Hillerød).

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport