Personal Knowledge Management: Udvikling af PKM-strategier

Projekttitel Personal Knowledge Management: Udvikling af PKM-strategier
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business
Teaser I dette projekt arbejdes med målrettet empiriindsamling, udvikling af vidensgrundlaget og udvikling af konkrete PKM-strategier i danske virksomheder
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Hans C. Christiansen
Lektor
hacc@cphbusiness.dk
3615 4851
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. februar 2019 - 31. januar 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I et indledende udviklingsprojekt har vi udviklet vidensgrundlag (begreber, teorier, modeller og status på aktuel forskning) og indsamlet empiri omkring danske virksomheders indsigt og brug af digitale medier i medarbejderens vidensudvikling.

På baggrund af dette projekt vurderer vi at det vil give merværdi for danske virksomheder, medarbejdere og vidensarbejdere (fagspecialister, forskere, kommunikatører) og Copenhagen Business Academy at arbejde med et projekt der udvikler strategier for arbejdet med faglig formidling på digitale platforme. Den digitale vidensformidling vil blive perspektiveret via henvisning til teoridannelse om vidensledelse og (primært) Personal Knowledge Management (PKM). Her sættes fokus på vidensomsætning blandt medarbejdere og individer i en digital kontekst.

I dette projekt arbejdes med målrettet empiriindsamling (med fokus på den konkrete brug af digitale medier i vidensformidling i virksomheder og blandt vidensformidlere, udvikling af vidensgrundlaget (PKM og digital strategi i dansk og international kontekst) og udvikling af konkrete strategier for vidensformidling på digitale og sociale platforme. I artikler skrevet af to af projektdeltagerne beskrives projektet i et vidensledelseperspektiv og den betydning som digitale medier har for faglig formidling.

- Baggrund og formål

Virksomheder og fagspecialister kan i dag opnå store gevinster, hvis de forstår at dele deres viden på digitale og sociale medier. Det kan styrke deres brand og etos, deres synlighed samt bane vejen for en tættere relation kunderne. Viden, vidensledelse og Personal Knowledge Management udgør således centrale områder inden for vidensledelse. En række analyser, fra bl.a. Teknologisk Institut, afslører imidlertid at man på virksomhederne er usikre i forhold til, hvordan man skal håndtere især medarbejderens udvikling af viden på digitale platforme. Der eksisterer en række barrierer, som vanskeliggør deling af viden, f.eks. manglende information om området, ressourcer, en bedre forståelse for begrebet, organisatorisk inerti, manglende opbakning hos ledelsen, ophavsretslige spørgsmål m.m.

Det overordnede formål med forstudiet er indkredsning af og skitsering af metoder for vidensformidling på digitale platforme for fagspecialister, forskere og medarbejdere i virksomheder udvalgt efter forskellige branchekriterier”

Strategisk forankring og værdi for Copenhagen Business AcademyI et strategisk perspektiv tager projektet eksplicit afsæt i Copenhagen Business Academys strategi 2020 med dets fokus på at gøre viden til værdi. Studiet tager direkte afsæt i et af vidensområdets handlingsplaner, ”digital vidensformidling”.

Der ligger store og ubrugte ressourcer i implementeringen af sociale medier i vidensudvikling og formidling, og der er en voksende erkendelse af dette hos konkurrerende aktører som fx FutureShifts. Der ligger således et stort forretningsmæssigt potentiale i krydsfeltet mellem SoMe-strategier og vidensudvikling. Det vil fremover være yderst relevant for CPH Business at indgå som aktør på dette område.

I forhold til videnskredsløbsmodellen vil projektet have værdi på disse registre:

Projektet knyttes til praksis gennem indsamling af viden (empiri) fra virksomheder og faglige fagspecialister (læger, psykologer, forskere) der kan anvendes og implementeres direkte i deres praksis. Projektet har til formål at udvikle ny viden omkring den betydning og værdi som kuratering og formidling af viden kan have for fagspecialister, virksomheder og deres medarbejdere. Mange virksomheder er således usikre overfor, hvordan de strategisk skal åbne op over for de muligheder for innovation og brugerinddragelse som de sociale medier skaber, og projektet kan bidrage til at belyse problemstillinger, strategier og ressourcer i dette arbejde.

Projektet knyttes til forskning via projektets udvikling af nye metoder til håndtering af faglig formidling på digitale platforme.

Undervisning: Projektet vil  kunne bidrage til udviklingen af vores digitale fag samt til nyudvikling af fag der fokuserer på videnshåndtering. Det er oplagt at vi som vidensinstitution med særlig indsigt i vidensprocesser og digital kommunikation anvender denne indlejrede viden også i vores forretningsområder og undervisning.  Der er store og ubrugte ressourcer i implementering af sociale medier i vidensformidling, og der er en stigende opmærksomhed omkring dette område hos vores konkurrerende aktører. Der er således et stort forretningsmæssigt potentiale i krydsfeltet mellem SoMe-strategi og vidensudvikling – og det vil være vigtigt for Copenhagen Business Academy at indgå som aktør på dette område i uddannelsesudvikling.

Projektet vil også kunne anvendes i forhold til intern professionalisering af vores vidensprocesser og vores egen branding af viden på sociale og digitale platforme – fx formidling af content fra lærerressourcer – som stort set er fraværende på nuværende tidspunkt. i et bredere perspektiv kan projektet belyse hvordan vi i Copenhagen Business Academy kan anvende de sociale medier til at skabe læringsværdi og vidensudvikling i brugen af digitale medier.

- Aktiviteter og handling

Projektet har fire faser:

  1. Opstart: Fra 1. februar til 1. april: Skærpelse af vidensgrundlag pba. forprojekt, bl.a. ved besøg og samtale med relevante forskere og praktikere på området (i Danmark og udlandet)
  2. Gennemførsel inkl. vigtigste milepæle: 1. april til 1. august Indsamling af empiri via interviews i virksomheder med relevante persongrupper (medarbejdere, HR-chefer, ledere) og fagspecialister (forskere, læger, psykologer).
  3. Afslutning: fra 1. august til 1. november: Konferencedeltagelse i Wien ved KMIS 2019. Databearbejdning i samspil med de virksomheder og interessenter der har været inddraget i projektet, vs. skitsering af metoder for digital vidensformidling og vidensomsætning i relation til de teorier vi har inddraget. På baggrund heraf skitsere nøgleelementer i strategier for digital vidensformidling målrettet danske fagspecialister og virksomheder (med brancheregistre). Dette vil danne udgangspunkt for fagbog i digital vidensformidling.
  4. Evaluering: 1. November til 31/12: Opfølgning på metode og udvikling af vidensgrundlag og evaluering af samspillet mellem dataindsamling og vidensgrundlag: udfordrer vores empiri vores antagelser og hvordan skal det udmønte sig i de konkrete justeringer af strategier. Ekstern og intern kommunikation realiseres: undervisning, bøger, artikler og blogs m.m..
- Projektets Metode

Projektet har inden for et anvendelsesorienteret perspektiv til formål at bidrage til sætte strategisk perspektiv på udvikling af ny viden inden for brugen af sociale og digitale medier i vidensformidling, i perspektivet af Personal Knowledge management (PKM). Projektets sigte er således i forhold til den teoretiske del, at placere PKM i et perspektiv der inddrager refleksioner omkring vidensbegrebet og vidensledelse i en digital kontekst.

I vores projekt vil vi trække på Informationsvidenskab, kommunikationsteori, samt medieanalyse. Konkret inddrages bl.a . teoridannelser om digital strategi, der inddrages teori om vidensledelse (her tages bredt afsæt i danske teoridannelser v. bl.a. Peter Holdt Christensen) og PKM indkredses via bl.a. Kenneth Mikkelsens tilgang til metoden, men i øvrigt inddrages den internationalt funderede teoridannelse omkring PKM (se rapport)

Forprojektet byggede i sit grundlæggende set up på en blanding af “top-down” og “bottom-up” metodik. I pilotprojektet udviklede vi således konceptet for teori og metode til hovedprojektet i en samtidig proces mellem indsamling af empiri og analyse/begrebsindkredsning.

Hvor overordnede metode her således var hypotesegenererende og skulle åbne op for udvikling af modeller og indkredsning af vidensgrundlag vil vi i hovedprojektet arbejde med et mindre eksplorativt design og i højere grad tage afsæt i de modeller og hypoteser som vi har udviklet via forprojektet og indledende arbejde i hovedprojektet.

Modeller og teorier udviklet således blive testet og justeret med afsæt i kvalitativt og kvantitativt funderede interviews i virksomheder og blandt fagspecialister, og gennem databearbejdningen udmøntes i konkrete strategier for brug af digitale medier i vidensomsætning.

 

- Projektets Forventede Resultater

Først og fremmest vil projektets resultater formidles i rapport der sammenfatter forløbet og resultater.

Desuden udgives en fagbog i 2020. Denne vil indgå i den undervisning og de kursusforløb der planlægges omkring emnet. Desuden skal virksomheders og fagmedarbejderes omstilling til en digital verden udmønte sig i informative og debatterende artikler, bl.a. debatartikler i dagspressen (kronik i Børsen eller Berlingske som de mest sandsynlige medier).

Overordnet er målet at den viden der skitseres og indkredses her skal implementeres i virksomheder og interessenters (fagspecialisters) arbejde og vidensomsætning – bl.a. gennem vores løbende dialog med disse i undervisning og kontaktnetværk via CPH Business.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet udvikler metoder, løsningsmodeller og strategier i relation til virksomheders og fagspecialisters brug af digitale netværk og sociale medier til vidensledelse i et medarbejderperspektiv.

Projektets effekt vil blive målt især i forhold til den værdi som vi i feedbackprocessen registrerer i forhold til virksomheders og fagspecialisters holdning og evt. implementering af strategier (hvilket vil være en del af opfølgningsproceduren) – men også i forhold til mere generelt at digital vidensomsætning i et strategisk perspektiv (PKM) sættes på landkortet i studiemiljøer og diskussionsfora om vidensledelse og vidensformidling. Sidstnævnte kan effektvurderes i forhold til monitorering af brugerdialog og udbredelse i forskellige medier, ikke mindst på de digitale medier

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport
Afholdelse af event