Hop til indhold

Oplevelsesbaseret bæredygtighed

Projekttitel Oplevelsesbaseret bæredygtighed
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business
Teaser Benchmarking af branchen for oplevelser med fokus på "best practice" for bæredygtighed
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Malene Holm Sørensen
Lektor
mahs@cphbusiness.dk
3615 4864
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. juli 2017 - 31. december 2018
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Vores bæredygtighedsperspektiv tager udgangspunkt i den klassiske tredeling mellem miljømæssig-, social – og økonomisk bæredygtighed.

Projektet henvender sig til virksomheder inden for oplevelsesbranchen, som udvikler og leverer oplevelsesbaseret services med fokus på oplevelsescentre. Selve de empiriske undersøgelser udspringer fra flere delbrancher i oplevelsesbranchen herunder hoteller, restauranter og museer (valget af delbrancherne identificeres endeligt i første del af projektet).

I og med at bæredygtighed er blevet The New Normal, foreslår vi, at bæredygtighed skal tydeligere frem i oplevelsesproduktionen, end det er tilfældet i dag. Vi arbejder ud fra en antagelse om, at branchen mangler viden om, hvordan den bedst muligt og med hvilke værktøjer kan øge fokus, analyse og hands-on forbedring af bæredygtighedstankegangen hos branchen.

 

Konkret vil vi:

a) søge inspiration fra best cases i 3 delbrancher under oplevelsesbranchen med interviews i min 3 virksomheder under hver delbranche.

b) kortlægge hvilken status bæredygtighed har inden for oplevelsescentre i Danmark. Konkret vil dette ske ved at følge 3-4 udvalgte arketyper. Repræsenteret ved 3-4 virksomheder inden for hver arketype. Arketyperne baseres på graden af bæredygtighed (miljø, social og økonomisk) i virksomheden.

c) undersøge via et literature review af den nyeste forskning inden for det felt vi vælger at betegne som” responsible experience economy, hvilket vil sige en oplevelsesøkonomi som sammentænker miljømæssige, social og økonomiske aspekter.

d) på baggrund af pkt. a, b og c vil vi opstille “best practices” og udvikle en toolbox så branchen fremadrettet kan arbejde mere bæredygtigt. Konkret vil dette ske gennem artikelskrivning og udarbejdelse af digitale præsentationer, der deles via formidling og dialog med interne og eksterne netværk.

- Baggrund og formål

Ideen om, at sammensvejse henholdsvis bæredygtighed på den ene side, og oplevelsesøkonomi på den anden, antager vi matcher et behov inden for oplevelsesbranchen. Efter samtale med HORESTA, blev vi opmærksom på, at der antageligvis er et behov for at udvikle og implementere koncepter omkring bæredygtighed inden for bl.a. oplevelsesbranchen.

Dansk Erhverv og HK har udtrykt ønske om at øge CSR indsatsen som videreudvikling af samarbejdet omkring NICE. Dette har bl.a. medført dannelsen af oplevelsesbaserede virksomheds ERFA grupper – hvor første møde har CSR som dagsorden (september 2017).

 

 

 • Understøtter projektet videnbehov og videngrundlaget i uddannelsesudbuddene?

 

På fagdagene i 2016 og 2017 (forår) viste Videnloggen, at området bæredygtighed havde den allerstørste bevågenhed. Det blev tydeligt at Cphbusiness mangler viden indenfor dette område. Dette gælder både på det forskningsmæssige og på det praksisbaseret niveau.

 

 

 • Skaber projektet værdi for erhvervene?

 

Ja, de fleste erhverv ved at bæredygtighedstankegangen bliver afgørende for forretningens overlevelse. Vores forstudie viser, at flere organisationer mangler viden og inspiration til konkrete implementeringsforslag.

 

Vores forstudie viser også en udpræget silotankegang i branchen hvor man enten beskæftiger sig med henholdsvist miljømæssig, social eller økonomisk bæredygtighed og i mindre omfang formår at tænke på tværs af de tre bæredygtighedskategorier. Det er vores ambition, at udforme og levere tværgående bæredygtighedsforslag, som bryder siloerne ned.

 

Der er i branchen usikkerhed om forholdet mellem indsatsen ved at bidrage med bæredygtighed og den økonomiske gevinst. Dette vil vi forsøge at sandsynliggøre.

 

 • Projektets relevans for Strategi2020?

 

Strategi 2020 starter med ”På Cphbusiness ønsker vi at skabe størst mulig værdi for erhvervslivet og samfundet. Viden er grundlaget for vores faglighed og gode håndværk. Viden giver os substans og troværdighed. Men for os er viden i sig selv ikke nok. Den skal gøres praktisk anvendelig for at skabe værdi. Det gør vi i den måde, vi underviser på, indretter os på og samarbejder med erhvervslivet på”.

 

Vi vil påvirke dele af erhvervslivet i en mere bæredygtig retning end det er tilfældet i dag. Vores faglige viden om henholdsvist miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed er ikke alene i pagt med tidsånden, men matcher også efterspørgslen i markedet på koncepter og løsninger, som tager et fælles ansvar for den overordnede udvikling i samfundet. En større opmærksomhed på bæredygtighed i oplevelsesbranchen vil gøre den mere ansvarlig, modstandsdygtig, og landtidsholdbar. Vi stiller dermed skarpt på den etiske komponent i oplevelsesøkonomien.

 

 • Projektets relevans for de gældende MWB?

Projektet er specielt relevant for vores tredje MWB omkring pædagogisk transformation. Projektet udarbejdes i tæt samarbejde med erhvervet og vores studerende. Viden kommer bl.a. i samspillet mellem erhvervet og de studerende, når de studerende indsamler og bearbejder data bl.a. i forbindelse med deres praktikforløb.

- Aktiviteter og handling
 1. Opstart jul 2017- okt 2017
  • Virksomhedsarketyper identificeres og udvælges på baggrund af valg af delbranchen indenfor oplevelsesbranchen.
  • Spørgeskemaundersøgelse til SØK & IHM.
  • Spørgeramme til virksomheder udvikles
 2. Literature review juli – december 2017
 3. Kvalitative interviews med de udvalgte virksomheder indenfor hver branche samt inden for hver arketype afholdes oktober 2017- marts 2018 (i alt 15-20 interviews)
 4. Udarbejdelse og aflevering af konferencepapir marts 2018.
 5. Udarbejdelse og aflevering af videnskabelig artikel november 2018.
 6. Udvikling og afprøvning af toolbox marts – juni 2018
 7. Præsentation af toolbox til branchen august – okt. 2018
 8. Udvikling af working paper til EA okt. 2018
 9. Bæredygtighed som et emne til videndagen for Service og Oplevelse i december 2017 og/eller maj 2018.
 10. Udarbejdelse af
  1. ”generel viden om bæredygtighed” til alle Serviceøkonomer
  2. et valgfag på 3. sem Serviceøkonomer optag 2017 -sommer
  3. input til valgfag på 2. sem. IHM 2018

Der etableres øget samarbejde m. bæredygtige SMV omkring enkelte sessions, projektuger, praktiksamarbejder og hovedopgaveskrivning, samt evt. udarbejdelse af eksamensoplæg med et bæredygtighedselement.

 1. Evaluering af projektet november – december 2018
- Projektets Metode

Projektet har en kvantitativ og kvalitativ undersøgelsespraksis af det empiriske felt. Med dette udgangspunkt afdækkes den kvantitative del af undersøgelsen de økonomiske og statistiske bevægelser der knytter sig til bæredygtighed som et specifikt oplevelsesindustrielt fænomen, mens undersøgelsens kvalitative praksis arbejder på at indkredse tankegange og strategier blandt ledere og medarbejdere som beskæftiger sig med bæredygtighed inden for oplevelsesbranchen i Danmark.

 

 1. Virksomhedsarketyper identificeres og udvælges, efter kontakt med interesse organisationer og f.eks. i forbindelse m. undervisernes praktikbesøg.
 2. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med IHM- og evt. SØK- studerendes praktik, hvor praktikvirksomhedens eventuelle bæredygtighedsinitiativer dokumenteres. Spørgeskemaundersøgelsen suppleres af en række kvalitative dybdeinterview med udvalgte repræsentanter for delerhverv tilhørerende oplevelsesbranchen, samt med respondenter der driver de respektive virksomheder vi ønsker at undersøge. Et centralt omdrejningspunkt i den kommende spørgeramme er at spørge ind til hvilken betydning eller status bæredygtighed tilskrives i oplevelsesbranchen.
 3. Literature review (se ovenfor).
 4. Kvalitative interviews med udvalgte virksomhed indenfor hver arketype.
- Projektets Forventede Resultater
 1. Toolbox med ”best future practices” indenfor “responsible experience economy”.
 2. Et videnskabeligt konferencepapir til EuroChrie (2018).
 3. En forskningsartikel til anerkendt videnskabelig journal (f.eks. Advances in Hospitality and Leisure).
 4. Et working paper /rapport, der kan formidles bl.a. via EAVIDEN til SMV´er. Baseret på de vigtigste pointer fra konferencepapir og videnskabelig artikel.
 5. Digitale præsentationer som input til workshops i erhvervsnetværk. 3 forskellige præsentationer til minimum 3 erhvervsnetværk.
- Projektets Forventede Effekt
 1. Publicering af videnskabelig artikel
 2. Deltagelse i to relevante videnskabelige konferencesammenhænge.
 3. Udvikling af best practises og en toolbox – som tilvejebringer værdi for branchen.
 4. Øget viden om bæredygtighed blandt studerende og medarbejdere på Cphbusiness – Service & oplevelse. I forbindelse med undervisning, videndage og præsentationer.
 5. Øget viden om bæredygtighed i branchen.

 

Dette måles således:

Ad 1. Artikel optaget i tidsskrift

Ad 2. Aktuel deltagelse i konferencer

Ad.3. Erhvervslivet benytter toolbox (f.eks. gennem deltagelse i særligt tilrettelagte kursusforløb)

Ad. 4a antallet af praktik- og hovedopgaver på SØK og IHM med et element af bæredygtighed skal vokse fra 2018-2019. Bæredygtighedsproblemstilliner inddrages i et af uddannelsernes flows.

Ad. 4b bæredygtighed inddrages på fagdage og afdelingsmøder.

Ad.5 Med udgangspunkt i projektets resultater understøttes debatten i branchen.

Tags
Deltagere
Partnere Alexandra Instituttet | Dansk Erhverv | HK | Horesta | Go Green | Fonden For Entreprenørskab (FFE) | INVIOI | IUBH | Hotelschool The Hague
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Workingpaper
Deltagelse i netværk
Workingpaper
Rapport