Offentligt privat samarbejde

Projekttitel Offentligt privat samarbejde
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Innovation | Økonomi
Teaser Innovation af administrative processer i forbindelse med udbudsprocedurer ved offentligt indkøb
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Dania
- Kontaktperson Louise Genefke
Studieleder
lgen@eadania.dk
20466566
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. september 2015 - 30. november 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I efteråret 2015 vil undervisere og studerende fra Administrationsøkonom i Viborg deltage i udbudsprocedurer i forbindelse med indkøb til regionen med det formål at skabe potentiale for innovation af de administrative processer ved at lade studerende med ny viden og uden fastlagte procedurer foretage udbudsprocedurer.

Regionen stiller en konkret opgave til de studerende ved et oplæg på akademiet i september, hvorefter de studerende udarbejder deres oplæg til løsning og proces for løsningen af udbudsprocedurer og -materiale til regionen

- Baggrund og formål

Ved indkøb i det offentlige skal indkøb over et vist beløb i offentlig udbud. Regler vedr. udbud findes dels i national lov via Tilbudsloven afsnit I og II, dels i regi af EU via Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, Udbudsdirektivet samt Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Region Midt forestår indkøb inden for en lang række områder, blandt andet i forbindelse med indkøb til sygehuse, og er således omfattet af udbudsreglerne.

- Aktiviteter og handling

21.9.2015 – Oplæg fra Regionen vedr.

 • Generelt om Regionens udbudspolitik, herunder hvornår skal Region Midtjylland selv løse opgaverne, og hvornår skal de eventuelt udliciteres – og hvilke hensyn og retningslinjer gælder i givet fald?
 • Generelt om regionens projekter og erfaringer.
 • Krav til det oplæg, som beslutningstagerne (politikerne skal se), inden de beslutter samarbejds- /udbudsformen for en opgave.
 • Stiller en konkret opgave, de studerende skal løse

 

Undervisere og studerende arbejder herefter med oplæg til regionsrådet, indeholdende blandt andet: anledningen, udviklingspotentialer for proces og procedurer, nye metoder i opgaveløsningen, herunder relevant lovgivning,

 1. potentialer for nye samarbejdsformer, anbefaling af organisering for udbudsarbejdet samt tidsplan.

 

 1. Regionsrådet beslutter på baggrund af de studerendes oplæg et udbud, hvorefter de studerende skal udarbejde udbudsmateriale indeholdende:

 

 • Udvælgelses- og tildelingskriterierne (konkurrencen).
 • Kravspecifikation, herunder Tekniske specifikationer, standarder, krav til ydelsen/leverandør (faglige kompetencer, sociale klausuler etc.)
 • Kontrakten, herunder kontrol, bod/bonus, misligholdelse, evaluering.

 

De studerende skal ved en mundtlig præsentation redegøre for, hvad udbudsrunden omfatter og hvordan de vil håndtere det konkrete tilfælde, blandt andet:

 • Valg af udbudsform
 • Offentliggørelsen af udbudsmaterialet. Hvor? Ændringer i udbudsmaterialet. Spørgsmål fra tilbudsgivere. Besigtigelse. Klagemuligheder.
 • Valg leverandør. Sagligt og gennemsigtigt. Tidsfrister. Vurdering af tilbud. Evalueringsrapport. Annullering. Underskrivelse af kontrakt. Standstill-periode.
 • Tilbudsgiverne informeres. Offentliggørelse.

 

 1. Afslutningsvist kommer Regionen og evaluerer på forløbet samt modtager forslag til nye tilgange til opgaveløsningen, potentiale for forbedring af kvalitet, nye samarbejdsmetoder baseret på de arbejdsprocesanalyser de studerende har udført.
- Projektets Metode

Projektet er et praksisnært innovationsprojekt, og inddrager metoder til idéudvikling og idégenerering

- Projektets Forventede Resultater

Ved at Regionen indgår i samarbejde med uddannelsens undervisere og studerende omkring løsning af en konkret opgave, men uden at de studerende har en rutine for arbejdet, opnår regionen input til alternative løsningsmuligheder, ny viden om bl.a. metoder til opgaveløsning, effektivisering til arbejdsgange og generelt potentialer for innovation i de rutineprægede administrative processer.

 

De studerende forventes at få opfyldt en række læringsmål fra hhv. Samfundsfag og Jura, herunder bland andet:

 • Indgå kvalificeret i etablering, udvikling og vedligeholdelse af diverse partnerskaber mellem private og offentlige aktører, ikke mindst med henblik på den fortsatte udvikling af velfærdsstaten
 • medvirke ved indgåelse af fleksible aftaler, og som offentligt ansat kunne medvirke ved tilrettelæggelse af udbuds- og licitationsforløb mv., og som privat ansat kunne medvirke ved afgivelse af mindre komplicerede tilbud, herunder kunne medvirke ved den løbende administration af aftalen, herunder også tilsynet og dokumentationen for aftalens overholdelse

 

- Projektets Forventede Effekt

Region Midt forventer via samarbejdet med Erhvervsakademi Dania at få mulighed for, fremover at kunne ansætte medarbejdere med kendskab og forståelse for udbudsprocedurer inden for Regionens Midt.

Derudover får de studerende gennem samarbejdet kendskab til Regionens praksis, og mulighed for at arbejde med en konkret udbudsopgave.

Uddannelsen får viden om praksis på området samt opbygget relationer som kan lede til yderligere samarbejde inden for andre fagområder.

Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Dania
 • - Administrationsøkonom, Viborg (17)
- Medarbejdere Erhvervsakademi Dania
Pia Vendelbo
Arne Madsen
- Virksomhedsrepræsentanter Region Midtjylland, Indkøb og Medicoteknik Dorte Christensen
- Andre
Partnere Region Midtjylland, Indkøb og Medicoteknik
Finansiering
Resultat
Generelt har projektet givet de forventede effekter for både Region Midt, underviserne og de studerende.

Samarbejdet har givet Region Midt input til alternative løsningsmuligheder samt ny viden om bl.a. metoder til opgaveløsning. Særligt inddragelse af de faglige medarbejdere i forbindelse med udbuddets udformning samt hvorledes dette kan foregå har inspireret Regionen til en tilpasset praksis.
Desuden har Region Midt oplevet de studerendes kompetencer i forhold til offentlig-privat samarbejde og forventer således at akademiets studerende kommer i betragtning ved fremtidige praktikker og ansættelser.

 

Underviserne har fået viden om praksis på området og har opbygget relationer til Region Midt som vil udmøntes i et lignende projekt næste år samt øget brug af Regionens ansatte som gæsteundervisere. Hospitantophold for underviserne i Regionen er begge parter positive overfor og der foreligger således allerede en konkret aftale i uge 9 og 10 2016 for Pia Vendelbo.

 

De studerende har fået opfyldt en række læringsmål fra hhv. Samfundsfag og Jura, herunder bland andet:

·        Indgå kvalificeret i etablering, udvikling og vedligeholdelse af diverse partnerskaber mellem private og offentlige aktører, ikke mindst med henblik på den fortsatte udvikling af velfærdsstaten

·        Medvirke ved indgåelse af fleksible aftaler, og som offentligt ansat kunne medvirke ved tilrettelæggelse af udbuds- og licitationsforløb mv., og som privat ansat kunne medvirke ved afgivelse af mindre komplicerede tilbud, herunder kunne medvirke ved den løbende administration af aftalen, herunder også tilsynet og dokumentationen for aftalens overholdelse

 

Derudover har de studerende gennem samarbejdet fået kendskab til Regionens praksis og har sammenholdt denne med nyeste viden på området samt erfaringer fra lignende projekter. Projektet har således i stort omfang bidraget til at koble undervisningen med praksis.

 

Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer E-bog