Digitale Megatrends

Projekttitel Digitale Megatrends
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | IT | Teknologi
Teaser Nye computerteknologier - hvilke kompetencer kræver fremtiden?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson


Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. juni 2017 - 01. oktober 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Efterspørgslen efter IT-kompetencer indenfor udvalgte megatrends er i stærk vækst i Danmark. Både virksomheder, offentlige organisationer og uddannelser bør derfor lægge en strategi for kompetenceudvikling for dette områdei, idet disse megatrends vil præge IT-udviklingen i de kommende år, hvilket projektet dokumenterer.

Erhvervsakademi Aarhus har analyseret 300.000 online danske jobannoncer, som er indsamlet sidste halvår af 2018 (se billede nedenfor).

Annoncerne er analyseret for forekomster af 32 megatrends, som er udpeget af det globalt anerkendte analyseinstitut Gartner. Det viser sig, at væksten i efterspørgslen i analyseperioden har været 242% for kompetencen Machine Learning, som samtidig er den mest efterspurgte megatrend kompetence, opgjort efter antal forekomster i jobannoncer. Også de næstmest efterspurgte kompetencer Artificial General Intelligence og IoT Platform har oplevet høj vækst i efterspørgslen, hhv. 190% og 132%. Desuden har 8 andre megatrends også oplevet vækst i efterspørgslen, dog med lavere rate, mens 3 megatrends kun forekommer med så få jobopslag, at det strategisk ikke er muligt at afgøre nogen vækst. Endeligt er der identificeret i alt 17 megatrends, som slet ikke optræder i nogen jobannoncer.

 

- Baggrund og formål

Projektet tager sit udspring i en verden, der er i en teknologisk forandring. Der implementeres til stadighed nye teknologiske løsninger i nye sammenhænge i vores dagligdag. Teknikken erstatter og supplerer tidligere manuelle aktiviteter i dagligdagen. F.eks. kan indtastning af journaloplysninger i sundhedsvæsenet i dag erstattes af stemmegenkendelse og nyheder kan nu identificeres via big data analyse på sociale medier før nyhederne optræder i den traditionelle trykte presse. Fokus på nye computerteknologier i dette projekt bygger bla. på Erhvervsakademi Aarhus IT-kompetencecenters ønske om, at imødekomme erhvervslivets behov for medarbejdere der har IT-kompetencer indenfor globale megatrends. Medarbejdere med sådanne kompetencer er nødvendige for virksomhedernes behov for at realisere nye innovative teknologiske løsninger.

- Aktiviteter og handling

Indledningsvist er der foretaget litteraturstudie omkring megatrends med henblik på at opbygge en liste over relevante megatrends. Dernæst er der elektronisk indsamlet online jobannoncer til en database. Endeligt er forekomster af efterspørgsel efter megatrends kompetencer i jobannoncerne blevet kvantificeret.

- Projektets Metode

Projektet har været et teknologiprojekt, som i udgangspunktet har udviklet software, dels til at indsamle kompetence kandidatliste og dels software til at opbygge en database over 300.000 danske jobopslag gennem det sidste halvår af 2018. På baggrund af kandidatliste over kompetencer og den store annoncemængde er der foretaget statistisk analyse af efterspørgslen efter kompetencer indenfor megatrends.

- Projektets Forventede Resultater

Projektet vil levere statistisk analyse over efterspørgslen efter IT-kompetencer indenfor megatrends. Opbygning af den generelle jobdatabase peger frem mod en bred anvendelse af databasen indenfor andre erhverv og kompetenceområder.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet vil primært have effekt i forhold til IT-uddannelsernes faglige indhold på Erhvervsakademi Aarhus, idet Erhvervsakademiet ønsker af målrette sine uddannelser mod Erhvervslivets behov. Sekundært vil projektet give værdi til virksomheder og offentlige organisationer, som er ønsker at målrette IT-løsninger og kompetenceudvikling mod markedets efterspurgte megatrends.

Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) (4)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat

Resultatet kan bruges af teknologileverandører og uddannelsesinstitutioner til at målrette deres kompetenceudvikling indenfor efter-/videreuddannelse og fuldtidsuddannelser.

Projektet vil i særlig grad bidrage til erhvervsakademiets videngrundlag inden for efterspurgte kompetencer inden for nye computerteknologier, som er identificeret i projektet. Denne viden kan bibringes IT-kompetencecentret gennem oplæg omkring projektets resultater. Der vil også blive tilført samme viden til det omkringliggende samfund, herunder teknologileverandører, som behøver medarbejdere med de nye teknologiske kompetencer. Endeligt vil der blive skrevet en artikel, der præsenterer projektets identificerede computerteknologier, hvortil yderligere kompetenceudvikling er påkrævet.

Evaluering

Projektet evalueres på i hvilket omfang det lykkes at formidle og implementere projektets resultater på Erhvervsakademiets uddannelser.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer E-bog