Maker Startups

Projekttitel Maker Startups
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Nej
Tema Bæredygtighed | Business | Innovation | Miljø | Teknologi | Undervisning
Teaser Projekt Maker Startups skal gøre studerende i stand til at bruge og anvende moderne prototypeteknologier i entreprenante forløb i virksomheder.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Jonas Ørts Holm
Udviklingsleder
joho@easj.dk
22575317
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. februar 2017 - 30. januar 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Behovet for en styrket iværksætterkultur gennem et øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er en fælles udfordring for flere lande i Europa, herunder ikke mindst Tyskland og Danmark. Samtidig er det en grænseoverskridende problemstilling at sikre, at flere studerende springer ud som iværksættere, hvilket kan sikres ved en øget indsigt i mulighederne for at skabe produkter og ydelser gennem innovative processer.

Projektet vil tage udgangspunkt i problemstillinger og muligheder i programområdets styrkepositioner og løses af de studerende ved hjælp af den teknologi og metode, der benyttes i FabLab, enten ved de studerende selv i startups eller i samarbejder med virksomheder i programområdet. Ved at løse konkrete problemstillinger vil studerende få et større indblik i, hvad det vil sige at drive egen virksomhed, samt udvikle kompetencer, der er efterspurgt i erhvervslivet.

Den overordnede vision er at skabe:

  • Flere maker-iværksættere
  • Flere studerende, som har konkrete erfaringer med innovationsprocesser og processer, hvor vejen fra idé til produkt er meget kort
  • Flere studerende, som har en interesse i og lyst til at skabe fysiske produkter og herigennem skabe basis for fortsat produktion i Tyskland og Danmark
  • Flere studerende, som får ”hands-on erfaring” med moderne produktionsteknologi og herigennem bliver i stand til at bruge den til at skabe innovationer

Projektet tilrettelægges grænseoverskridende for at skabe en læring på tværs af grænsen inden for et felt, hvor der er sket en rivende udvikling de senere år, og hvor mulighederne for samarbejde er optimale som følge af det teknologiske grundlag, som er udgangspunktet. Inden for et felt, hvor der både teknologisk og pædagogisk er fart på udviklingen, vil der være unikke synergieffekter i et samarbejde på tværs af grænsen, både fra et virksomheds- og et uddannelsesperspektiv.

- Baggrund og formål

Baggrund:
Projektet vil løse udfordringen med lav innovationsgrad i programområdet ved at skabe grundlag og tradition for brug af digital prototypeteknologi inden for uddannelsessektoren og i samarbejde med virksomheder. Der har ikke tidligere været gennemført grænseoverskridende projekter inden for digital prototypeteknologi i programregionen.

Projektet skal opbygge, afprøve og systematisere undervisningsforløb og lede frem til grænseoverskridende produktudviklingsforløb. De rette kompetencer skal opbygges hos de relevante undervisere, ligesom der skal etableres en metode til at skabe samarbejde mellem studerende i teams på tværs af uddannelsesinstitutioner. Der skal etableres et samarbejde, hvor lærere kan dele erfaringer og undervisningsforløb, så projektet opnår udbredelse til andre områder og uddannelsesinstitutioner.

Projektet vil etablere et sammenhængende system af FabLabs og videninstitutioner, der integrerer maskiner og kompetencer, for at kunne tilbyde studerende de bedste muligheder for at frembringe innovationer. Systemet er en konkret mulighed for at kunne bruge maskiner på en anden fysisk lokation og dækker behovet for at kunne trække på kompetencer på tværs af de deltagende partnere. Derved vil systemet øge regionens sammenhængskraft.

Formål:
Væksthus Sjællands overordnede mål er at skabe vækst i Region Sjælland. Derfor har Væksthus Sjælland siden 2012 opbygget et stærkt fagligt miljø omkring digital prototypefremstilling for at kunne sikre flere højvækst-iværksættere og et større fokus på iværksætteriets muligheder blandt elever og studerende. Ved at deltage i dette projekt styrker Væksthus Sjælland sit faglige niveau inden for feltet, hvilket på sigt kan medvirke til at styrke organisationens overordnede mål.

- Aktiviteter og handling

Projektet afholder en startkonference. Det er en god lejlighed til at kickstarte især undervisernes netværk. Der inviteres også bredt ud fra projektets målgrupper, hvorfor konferencen vil indeholde information for uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremme, politikere og mere generel information til pressen.

Projektet afholder seminarer for undervisere, både for undervisere på de deltagende uddannelsesinstitutioner og for undervisere fra andre uddannelsesinstitutioner. Formålet er præsentere og diskutere how-to kits og få input til det videre udvikling.

Projektet afholder events for studerende, formålet er at inspirere til iværksætteri og lave korte introduktioner til maskiner.

Projektet afholder afslutningsvis en afslutningskonference, hvor projektets resultater præsenteres og diskuteres med udgangspunkt i målgruppernes behov. For beslutningstagere og erhvervsfremme præsenteres og diskuteres blueprint.

- Projektets Metode

Som projektets grundlæggende metodologi anvendes Learning by Developing. Det betyder, at projektet er forankret i en uddannelsesmodel, der er ved at etablere sig i uddannelsessektoren. PDCA Problemløsningsmodellen (Plan – Do – Check – Act) bruges som underliggende metode. PDCA udvikles og testes i maker- og developermodulerne i tæt samarbejde mellem alle projektpartnere.

- Projektets Forventede Resultater

Projektets overordnede mål er at skabe flere maker-iværksættere ved at uddanne makere. Konkret vil projektet skabe 50 maker-startups. Målet nås ved først at gøre 300 studerende i stand til at frembringe fysiske prototyper.

Af de 300 studerende forventes 50 at starte deres egen maker-virksomhed.

I det bredeste perspektiv vil projektet bidrage til at skabe et bedre entreprenørielt økosystem, hvor uddannelsessystemet ”producerer” arbejdskraft og iværksættere, der passer til de omkringliggende styrkepositioner og dermed udbygget og udfordre dem.

I et smalt perspektiv vil projektet vise, at det virker at tilføje en meget praktisk og håndgribelig dimension til iværksætteri på uddannelsesinsitutionerne og samtidig, at Fablab-bevægelse kan bidrage til at gøre iværksætteri mere tilgængeligt og skabe en kortere vej til markedet. Maker iværksættere med udgangspunkt i regionens styrkepositioner vil styrke positionerne yderligere og bidrage til at øge konkurrencekraften og talentmassen. På længere sigt vil maker iværksætterene bidrage til at skabe jobs.

- Projektets Forventede Effekt

Projektet vil sikre en varig effekt ved at implementere de designede moduler på udvalgte studieretninger og gøre projektet til ny praksis her, og ved at anerkende modulerne som curriculære eller ekstracurriculære aktivitet.
Et how-to kit vil gøre moduler nemt overførbart til andre studieretninger. Projektet yder et bidrag til nedbrydning af barrierer ved meritoverførsel for aflagte eksaminer. Derved sigter projektet på at bidrage til udvikling af det eksisterende undervisningssystem.

Ligeledes vil projektet sprede muligheden til andre studieretninger for at lave løbende introduktionsarrangementer for alle studieretninger, som fungerer som åbne tilbud for de studerende og undervisere. På længere sigt vil det medvirke til en bedre integration af iværksættere og innovation på alle studieretninger. Således forventes det, at projektets effekt kan udbredes yderligere efter projektets afslutning. Antallet af downloadede how-to kit giver en indikation på projektets udbredelse og effekt efter slut. Ligeledes vil det udviklede maker startup blueprint også tilsikre, at projektet skaber en varig effekt på erhvervsfremmesystemet.

Tags bæredygtighed | erhvervslivet | innovative processer | iværksætterkultur | kompetenceudvikling | Samarbejde | teknologi | uddannelsesinstitutioner | undervisning
Deltagere
Partnere Zealand Institute of Business and Technology | Technikzentrum Lübeck | Fachhochschule Kiel | Opencampus c/o Campus Business Box e.V. | Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH
Finansiering
Resultat
Evaluering

Projektet evalueres internt i styregruppen for at sikre løbende og bedst mulig forankring af læring. For at sikre evalueringens validitet tilknyttes en ekstern evaluator, der validerer evalueringsdesign og den udførte evaluering. Slutevalueringen valideres endvidere af den eksterne evaluator.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen Undervisere på de deltagende uddannelsesinstitutioner ; studerende på de deltagende uddannelsesinstitutioner; medarbejdere i de deltagende FabLabs, samt virksomheder og offentlighed
- Vidensprodukter Rapport