Ledelse af hybride arbejdspladser

Projekttitel Ledelse af hybride arbejdspladser
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Innovation | Kommunikation
Teaser Ledelse og organisering af afdelinger, hvor ansatte overgår til hybride arbejdspladser i form af vekslen mellem at være fysisk på arbejde og hjemmearbejde
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Maisa Larsen dé Martino
Lektor
mldm@cphbusiness.dk
36154773
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2022 - 01. februar 2023
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet udspringer af forstudiet Ledelse af hybride mødeformer, der blev udført i efteråret 2021. Vedhæftet under vidensprodukter, er den afsluttende rapport fra forstudiet.

Titlen for forstudiet skabte misforståelser omkring emnet, og forstudiets navn blev derfor ændret.
Forstudiet viser, at området er uudforsket og interessant og aktuelt i forhold til ændring af ledelsesrollen og organiseringen, når medarbejderne skifter mellem at være fysisk og virtuelt til stede på arbejdspladsen. Projektet understøtter et meget aktuelt vidensbehov jvnf. litteraturstudiet i forstudiet, både i forhold til erhvervene, uddannelserne i ledelse og kommunikation og professionerne, som Cphbusiness er medvirkende til at understøtte og udvikle. Dette aktuelle vidensbehov er desuden også blevet afdækket i forbindelse medrevidering af studieordningen på AU i ledelse i 2021/2022.
I foråret 2021 har Akademierne afholdt høringer og indsamlet data hos vores interessenter, bla. Dansk Industri, i forhold til hvad erhvervene, som vi supporterer, har af videnbehov. Et af de tydelige behov, der blev afdækket, var et ønske om viden omkring ledelse af hybride arbejdspladser. En eksplorativ undersøgelse af praksis omkring ledelse af hybride arbejdspladser, der er udviklet og implementeret under den nuværende pandemi i dansk erhvervsliv, vil derfor kunne være medskabende til at afdække relevant ny viden om konkrete modeller og samarbejdsformer for hybrid-arbejdspladsen for erhvervene.

 

- Baggrund og formål
Projektet har som formål at udvikle guidelines og metoder i forhold til at styrke lederes evne til at lede hybride arbejdspladser.
Projektansøgningen bygger på et gennemført forstudie, der viser, at området er uudforsket samt relevant og aktuelt for erhvervsliv og for udvikling af ledelsesteori, ikke mindst i forhold til at beskrive relationen mellem ledelse og medarbejdere i en virkelighed med hybride arbejdsformer.
Projektet vil på baggrund af den indsigt, som skabes via teoretisk og empirisk arbejde med problemstillingen, skabe værdi for vores aftagere og uddannelser ved eksplorativt at undersøge og besvare følgende problemformulering:
Hvordan kan ledere i samarbejde med medarbejdere etablere, udvikle og lede en hybrid arbejdsplads?
- Aktiviteter og handling
 1. Færdiggørelse af litteraturstudie, der er igangsat under forstudiet.
 2. Dialog med Smart Learning om hvordan f.eks. kontorindretning/virtuelle møderum/virtual reality som teknologi evt. kan indtænkes.
 3. Forsøg på at etablere et samarbejde med udbydere af teknologier til at understøtte hybride arbejdspladser.
 4. Indsamling af empiri via de kontakter til virksomhederne Nordania Leasing, Dansk Kabel TVog Novo Nordisk, der blev etableret under forstudiet.
 5. Semistrukturerede interviews med ledere og medarbejdere, der har implementeret en hybrid arbejdsplads inden for det seneste år. Vi tilstræber at interviewe to ledere og 4 medarbejdere i hver organisation.
 6. Kodningaf data.
 7. Verificering af findings og udvikling af guidelines i samarbejde med de involverede ledere.
 8. Fokusgruppe, der består af AU-studerende i ledelse, inddrages i drøftelse af guidelines for at afdække andre mulige nuancer eller fællestræk.
 9. Guidelines formaliseres og skriftliggøres i en artikel til lederweb og i fora for relevante interessenter samt via tværfagligt netværkssamarbejde f.eks. Videnby Lyngby
 10. Der planlægges en formidlingsaktivitet for ansatte på Cphbusiness og studerende på Cphbusiness
 11. Projektet vil have stor mulighed for at have kommercielt potentiale i form af udvikling af kursusforløb eller enkelte fag samt branding i form af eksponering i medierne.
- Projektets Metode

Det igangværende litteraturstudie fra forstudiets findings, understøttes af forstudiets indsamlede empiri, hvor der blev gennemført og afkodet ni eksplorative interviews. Interviewene er lavet med ledere og medarbejdere i Nordania Leasing og i Dansk Kabel TV. I Dansk KabelTV blev der tillige gennemført et interview med HR-direktøren med fokus på implementering og udrulning af den hybride arbejdsplads i hele organisationen. I litteraturstudiet og de gennemførte interviews peger respondenterne på, at lederne savner værktøjer til at udvikle og implementere den hybride arbejdsplads og har brug for redskaber til at navigere idet nye ledelsesrum. De har brug for værktøjer og metoder til at afklare forventninger med medarbejderne og i samarbejde med dem skabe tydelige rammer ,der understøtter Rammer, Relationer, Retning, Regler og Roller på en hybrid arbejdsplads. Tillid er et emne, der kom op under alle gennemførte interviews-medbåde positivt og negativt fokus. Der blev udtrykt et tydeligt behov for at arbejde på at skabe rammer, der understøtter tillid og retfærdighed.

- Projektets Forventede Resultater
Projektet skal resultere i konkrete guidelines og anbefalinger til ledelsesmæssig udvikling, udrulning og operationalisering af en hybrid arbejdsplads.
Formidling af output
 • Guidelines skal formidles på en sådan måde, at de er målrettet ledere på operationelt og taktisk niveau i de brancher og erhverv, som Cphbusiness understøtter med uddannelse.
 • Findings kan f.eks. formidles via en artikel på lederweb–og gerne også i Dansk Erhverv og DI–eller i form af en film eller tegnefilm.
 • Derudover kan findings og guidelines og anbefalinger formidles via et gåhjem-møde hvor virksomhedsrepræsentanter og projektdeltagere lytter til oplæg og får lejlighed til at diskutere projektets findings.
 • Det kunne også være relevant at tænke netværkssamarbejde med andre relaterede projekter såsom dannelsesprojektet, digital ledelseskommunikation og unge ledere.
 • Udvikling af et nyt valgfag på AU i ledelse –Ledelse af hybride arbejdspladser /eller IDV kursus
- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Cphbusiness
Hele Spliid
Martin Juhl Mikkelsen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport