Kundemobilitet og digitale løsninger: er bankerne fortid eller fremtid?

Projekttitel Kundemobilitet og digitale løsninger: er bankerne fortid eller fremtid?
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Økonomi | Teknologi
Teaser Undersøgelsen skal se på om danske bankkunder er parate til at udskifte deres nuværende bankforbindelse med nye udbydere,der kun tilbyder digitale løsninger
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
- Kontaktperson Susanne Nielsen
Viden- og udviklingskonsulent
sni@eamv.dk
29693716
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. november 2018 - 01. juni 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Det bliver formentlig kundernes præferencer, der bliver afgørende for, hvor hurtigt udviklingen kommer til at gå. Eller sagt på en anden måde: Hvor hurtig kan en adfærdsændring få kunderne til at tage den nye teknologi til sig og erstatte fysiske møder i banken med digital rådgivning med udgangspunkt i om man evt. forbedre kunderelationerne vha. af digitalisering. Fokus er på boligfinansiering og målgruppen 18+

 

- Baggrund og formål

Baggrunden for projektet er et projekt i forbindelse med forskningens døgn 2018 med titlen ”Robotterne sidder på finanserne” Hvor der bl.a. var fokus      på er de udfordringer, som de traditionelle banker står overfor i nærmeste fremtid, hvor øget digitalisering, ændringer i forbrugeradfærd samt ændret lovgivning (eksempelvis det nye betalingsdirektiv fra EU (PSD2) kan sætte bankernes nuværende forretningsmodel under pres. Konkurrencen fra helt nye spillere som f.eks. Apple, er en potentiel udfordring.

De store banker i Danmark, eks. Danske Bank, Nordea m.m. er begyndt at positionere sig til denne udvikling gennem lukning af traditionelle filialer, åbning af e-filialer m.m.   Danske Bank repræsentant udtalte på Forskningens dag i april i Herning, at det netop er de store globale High Tech selskaber, som Danske Banks udfordres af i fremtiden.  Andre banker som AL, Middelfart sparekasse går den modsatte vej og åbner nye afdelinger og satser på det fysiske møde

Forretningsgrundlag for vores aftagere bliver udfordret ved digitalisering og åbner op for andre udbydere

Projektets formål er at undersøge Hvor hurtig kan en adfærdsændring få kunderne til at tage den nye teknologi til sig og erstatte fysiske møder i banken med digital rådgivning med udgangspunkt i boligfinansering og målgruppen 28-50+ år.

Forskningsspørgsmål og hypoteser:

I hvor høj grad er danske bankkunder parate til at udskifte deres nuværende bankforbindelse med en ny, der kun tilbyder digitale løsninger via internettet, mobile enheder etc.

Hypoteser der skal testes i undersøgelsen:

1.       Bankernes overordnede image (omdømme) har ingen signifikant betydning for kundernes omstillingsparathed mod en bredere digital brugerflade til bankerne.

2.       Kundernes overordnede tilfredshed med bankerne har ingen signifikant betydning for kundernes omstillingsparathed mod en bredere digital brugerflade til bankerne.

3.       Kundernes relation til deres personlige rådgiver, målt på tillid, har en afgørende betydning for deres omstillingsparathed mod en mere digitalbrugerflade. Jo højere tilliden er jo mindre digital brugerflade, er ønskelig eller jo mindre omstillingsparate er kunderne

 Teoriafsnit til de forskellige teser

- Aktiviteter og handling
 • Screening og godkendelse af projektide
 • Projektbeskrivelse og dialog om projektbeskrivelse
 • Litteraturstudie
 • Kontakt og dialog med samarbejdspartner/virksomhed
 • Valg af metode
 • Dataindsamling
 • Analyse
- Projektets Metode

Der indsamles primære data af kvantitativ og kvalitativ karakter.

Kvantitativ analyse: Der udsendes et spørgeskema med ca. 30 spørgsmål gennem Voxmeter, for at opnå et repræsentativt resultat. 1.600 respondenter.

Når vi har analyseret data fra Voxmeter, er det tanken, at disse skal danne basis for undersøgelser af mere kvalitativ karakter.

 • 2 3. sem. Studerende på finansuddannelsen med speciale i statistik og statistikunderviser fra EAMV står for den statistiske analyser
 • Ekspertinterview med en ansat fra 2-3 banker  har lavet et ekspert interview med Sydbank. Der deltog også finansbachelorstuderende, der kobles på opgaven. Der udvikles en af spørgeramme, når resultaterne fra Voxmeter er klar og vi kan inspireres af denne undersøgelse.
 • Der kan også blive tale om fokusgruppeinterview eller lignende af ”kundetyper”, hvor vi går i dybden med nogle emner, inspireret af Voxmeters spørgeramme. Det vil være 1. sem. på akademierne i forbindelse med deres metodefag.
De studerende involveres i dataindsamling. Det vil være 1. sem. på akademierne der i forbindelse med deres metodefag der i samarbejde med underviserne laver en spørgeguide udfra projektgruppen spørgeskema. De studerende vil holde ca. 20 fokusgruppeinterview og efterfølgende lave en skriftlig referat af interviewene.
Der indsamles primære data af kvantitativ og kvalitativ karakter. Kvantitativ analyse: Der udsendes et spørgeskema med ca. 30 spørgsmål gennem Voxmeter, for at opnå et repræsentativt resultat 1.600 respondenter. Når vi har analyseret data fra Voxmeter, er det tanken, at disse skal danne basis for undersøgelser af mere kvalitativ karakter.  3. sem. Studerende og statistikunderviser fra EAMV står for den statistiske analyser.    Det kan være ekspertinterview med en ansat fra en Sydbank. Der bliver  udviklet en spørgerammen, når vi ved mere om resultaterne fra Voxmeter og kan inspireres af denne undersøgelse.·     Litteraturstudie sker løbende i forløbet, både i forbindelse med opstart som baggrundslitteratur og i forbindelse med udarbejdelse af spørgeskema og efterfølgende i forbindelse med afrapportering.

- Projektets Forventede Resultater

Der bliver sat fokus på hvad digitalisering betyder for vores studerende gennem vores aftagere.

Resultater skal kunne bruges:

 • I undervisningen i Finansielle Markeder og rådgivning. (FIVI)
 • Salg
 • Digital kommunikation
 • Forretningsudvikling

Ny viden til aftagere i forhold til kundeadfærd, loyalitet og relationer, behov for digitale løsninger i forhold til kundetyper og produkter

- Projektets Forventede Effekt

Mere viden om de brancher vi uddanner studerende til
Hvad vil kunderne? Virksomhedernes fremtidige virkelighed

Finansøkonomer – sammenhæng mellem kunder og virksomhed

Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
 • - Finansøkonom, Holstebro (40)
 • - (40)
- Medarbejdere Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
Kim Ehlers
Charlotte Alstrup Laurberg
Kristina Møller Würtz

IBA Erhvervsakademi Kolding
Jakob Graves Larsen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Erhvervsakademi Kolding (IBA)
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Løbende formidling på videndage

- Resultaternes værdi

Skabe interesse for projektet

- Målgruppen Andre undervisere
- Vidensprodukter
Rapport