Kreativitet i offentlige organisationer

Projekttitel Kreativitet i offentlige organisationer
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Design | Innovation
Teaser Hvordan kan kreativitet som kognitiv tilgang til proces optimere dagligdagsprocesser i organisationer?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi IBA Erhvervsakademi Kolding
- Kontaktperson Fredrik Seistrup
Adjunkt
fui@iba.dk
72118200
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2018 - 01. juni 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet tager udgangspunkt i, hvordan en bevidst tilgang til at være kreativ kan være med til at skabe værdi omkring kerneopgaven i en offentlig organisation. Den teoretiske analyse kobler mødetyper med kreativitetsforståelser, specifikt de to kognitive kreative processer – divergent og konvergent tænkning.  Empirisk er der tale om et casestudie, hvor observationsmetoden er anvendt med fokus på, hvordan en chefgruppe arbejder innovativt og kreativt i deres mødeprocesser.

Analysen peger på, at chefgruppen hovedsageligt arbejder konvergent og dermed ikke får sat kreativitet i spil i deres mødeprocesser –uanset om der er tale om et udviklingsmøde eller status/informationsmøde. Ved at indtænke rammen om divergent og konvergent tænkning kan chefgruppen arbejde mere bevidst med egne kreative processer og mødestyring i øvrigt.

- Baggrund og formål

Formålet med projektet er at få indsigt i, hvordan en offentlig organisation arbejder på individ- og gruppeniveau i deres mødeprocesser med henblik på at vurdere om og i hvilket omfang gruppen arbejder kreativt, bevidst eller ubevidst.

- Aktiviteter og handling

Planlægningsfase: Planlægning af indsamling af empiri. Indsamling af litteratur, udvælgelse og gennemarbejdning af litteratur. Formidlingsplan
Gennemførselsfase: Litteraturreview og skrivning af videnfundament. Observation i caseorganisationen.
Afslutning: Analyse af observation/empiri og konklusion. Fremlæggelse af konklusioner samt mulige handlemuligheder for casevirksomheden. Formidlingsplan eksekveres løbende

- Projektets Metode

Casestudie med observationer af tre forskellige mødetyper i organisationen. Observationernes fokus har været processen på det enkelte møde, herunder at vurdere mødedeltagernes samt gruppens kognitive tilgange og relaterede processer i mødet.

Under disse observationer har litteraturreviewet ligget til grund for det ståsted, jeg har haft som undersøger i mødesituationen.

PROJEKTETS TEORI
• Cropley, A. (2006). “In Praise of Convergent Thinking”. Creativity Research Journal, 18, 391-404

• Kozbelt, A., Beghetto, R. A., & Runco, M. A. (2010). “Theories of Creativity” i:. Kaufman, J. C., & R- J. Sternberg. The Cambridge Handbook of Creativity. Cambridge: Cambridge University Press

• Runco, M. A., & Acar, S. (2012). “Divergent Thinking as an Indicator of Creative Potential”. Creativity Research Journal, 24, 66-75

• Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). “The Standard Definition of Creativity”. Creativity Research Journal, 24, 92-96.

PROJEKTETS EMPIRI
Observationer af tre forskellige mødetyper i en offentlige organisations chefgruppe

- Projektets Forventede Resultater

Resultatet var ret entydigt – at organisationen ikke arbejder kreativt – og at der er potentiale til mere. De anvendte modeller og dialogen omkring projektet har konkret påvirket gruppens arbejde med mødepraksis. Teoretisk er der et bidrag i sammenstillingen af rammen for mødetyper med dimensionerne konvergent-divergent.

- Projektets Forventede Effekt

Nedenstående er nogle af de allerede oplevede effekter:

 • Organisationen er på baggrund af dette studie begyndt at arbejde med kreative metoder. Både i chefgruppen, men chefkonsulenterne er også begyndt at sprede metoden omkring kreativitet ud i deres egne teams.
 • Denne viden spredes både internt på IBA og på Smart Academy. Denne viden er formidlet til kolleger i efter- og videreuddannelsesafdelingen. Derudover er denne nye viden også blevet brugt i oplæg på tværs af IBAs organisation – både til undervisere og studerende.
 • Konkret i undervisningen er kreativitet blevet implementeret i innovationsundervisningen, og har givet en dybde i området kreativitet (Fag: Innovationsledelse og ledelsesfag)
 • Der er potentiale for, at flere virksomheder får øjnene op for dette område. Virksomheder er begyndt at henvende sig i forhold til undervisnings- og udviklingsforløb.
Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter Vejen Jobcenter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
 • Organisationen er begyndt at arbejde med kreativitet i hverdagen
 • Øget fokus på kreativitet både i undervisning og internt i IBAs efter- og videreuddannelsesafdeling

Slutprodukter:

 • Afrapportering af resultater til jobcenterets chefgruppe
 • Tilbageløb til egen organisation i form af interne oplæg
 • Tre webinarer med 104 deltagere i alt fra 81 virksomheder, hvor projektets teorier og resultater er formidlet
 • Postersession på Forskningens Døgn 2019
 • Artikel i Jydske Vestkysten
Evaluering

– Jobcenteret ønsker at arbejde videre med metoden omkring kreativitet. Måling af effekt tilgår.
– Der er produceret ny viden – en sammenhæng imellem kreativitet og møder
– Projektet har åbnet for dialog med direktionsgrupper i andre organisationer om emnet

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

- Videndage (Internt på IBA)
- Postersession (Forskningens Døgn)
- Artikel med Jobcenter i Jydske Vestkysten
- Webinar 3x
- Innovationsledelsesfag (Åbent hold)
- Innovationsledelsesfag (virksomhedshold)
- Møde med Jobcenters chefgruppe

- Resultaternes værdi

- Øget opmærksomhed omkring, hvordan kreativitet konkret kan sættes i spil i hverdagen
- Få fokus på, at kreativitet er et konkret fagområde, som skal tages seriøst i virksomheder

- Målgruppen Virksomheder og offentlige organisationer, både chefer og medarbejdere. De studerende, som skal kunne se, at denne nye viden kan sættes i spil ude i deres fremtidige virksomheder. Ydermere skal disse studerende også arbejde med områdets metode, så de bliver i stand til at komme ud i virksomhederne og operationalisere dette. De studerende skal bidrage med ny viden til virksomhederne. Kolleger skal tage dette ind i undervisningen. Dette er allerede gjort i et samarbejde over imod finansbacheloruddannelsen. Videnkredsløbet bliver forstærket af IBAs interne videndage.
- Vidensprodukter Anden artikel
Andet (venligst beskriv)