KEAweek 2015

Projekttitel KEAweek 2015
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Innovation
Teaser En uges praksisnær innovation der bygger bro mellem studerende, fagområder og erhverv
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Tue Hylby Lindqvist
Konsulent
thlx@kea.dk
61268808
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. juli 2015 - 30. november 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

KEAweek er en tværfaglig innovationsuge, hvor studerende, undervisere og eksterne samarbejdspartnere arbejder sammen om at adressere og arbejde med relevante samfundsudfordringer. Projektet har en praksisnær tilgang, hvor studerende blandt andet løser konkrete problemer for virksomheder.

KEAweek15 involverer alle KEAs 4500 studerende på tværs af de fire programområder TEKNIK, BYG, DESIGN og DIGITAL.

De studerende på 1. år skal i løbet af ugen introduceres for fem innovationstemaer. Disse temaer præsenteres igennem workshops, som skal have en praksisnær metodisk tilgang. Hensigten er, at de studerende prøver de forskellige temaer af i praksis igennem kreative metoder.

De studerende på 2. og 3. år skal, i grupper, komme med løsningsforslag til en problemstilling indenfor ét af de fire innovationstemaer. Gruppernes løsningsforslag fremvises lørdag d. 24. oktober 2015 og vurderes af en jury bestående af repræsentanter fra virksomhederne. Disse fungerer desuden som sparringspartnere under forløbet.

- Baggrund og formål

I 2013 udgav Erhvervs og Vækstministeriet en redegørelse om den danske vækst og konkurrenceevne. Blandt andet lød redegørelsens anbefaling på, at Danmark har brug for mere erhvervsmæssig fornyelse og flere vækstvirksomheder.

Udvikling af nye, bedre løsninger er med til at øge produktiviteten. I Danmark investerer både erhvervslivet og det offentlige relativt meget i forskning og udvikling. Der er imidlertid tegn på, at gennemslaget til faktisk vækst kunne være bedre. Således ligger andelen af virksomheder, der skaber innovationer og erhvervsmæssig fornyelse, internationalt under OECD-toppen. Det giver sig også udslag i, at der i Danmark er få – både nye og eksisterende – virksomheder, der kommer ind i solide vækstforløb. EVM 2013

Med KEAweek-projektet forsøger KEA at bidrage til innovationskapacitet og blik for fornyelse hos både eksisterende virksomheder og vores fremtidige dimittenders start-ups. På tværs af fagligheder har alle KEAs uddannelser et fælles fokus på innovation og forretning. Derfor har studerende og dimittender fra KEA en både kreativ og praksisnær tilgang at tilbyde erhvervslivet.

Målet med KEAweek er at skabe en unik platform, hvor ny viden skabes og studerende, der deltager aktivt eksponeres for et stimulerende kollaborativt videnmiljø. KEAweek har endvidere til formål, at udvikle de studerendes faglige og innovative kompetencer. Dette foregår gennem aktiv deltagelse i innovative processer og ud fra et kendskab til og brug af innovationsmetoder.

 

- Aktiviteter og handling

KEAweek blev afholdt i uge 43, d.19-24. oktober 2015.

De studerende blev opdelt efter årgange, men i grupper på kryds og tværs af programområder

1. års studerende

De studerende på 1. år skulle i løbet af ugen tilegne sig kendskab til 5 forskellige innovations temaer:

 1. Social Innovation: Innovation med social værdiskabelse.
 2. Radical/Incremental innovation: Ekstrem innovation eller innovation på allerede eksisterende produkt.
 3. Frugal Innovation: Simplificering af eksisterende produkt, så det kan nå ud til en ny målgruppe.
 4. Blue Ocean: At skabe et nyt marked og helt produkt – noget der slet ikke eksisterede før.
 5. Open Innovation: Relations og samarbejdsevner,
  Know Who Based Innovation, skabe innovation på tværs af virksomheder, fagligheder og viden.

 

Disse temaer skulle introduceres igennem workshops, som skulle have en praksisnær metodisk tilgang. Hensigten var, at de studerende prøvede de forskellige temaer af i praksis igennem kreative metoder i henhold til temaerne.

2. og 3. års studerende

Konceptet for 2. og 3. års studerende var tænkt som en konkurrence, hvor de studerende dystede i at udvikle kreative, visionære og værdiskabende idéer. De studerende skulle i grupper arbejde intensivt og tværfagligt med at udvikle konkrete løsningsforslag og anbefalinger til virksomheder inden for 4 temaer:

 1. Sund vækst: Udvikling af løsninger til sundhedssektoren. Dette kan være løsninger der forbedrer patientoplevelser, services af pårørende eller interne processer.
 2. Grøn vækst: Udvikling af grønne initiativer eller omstilling af nuværende praksis. Det kan være; værdikædemodeller, produkter og identificering af vækststrategier.
 3. Kreativ vækst: Virksomheder som ønsker udvikling eller etablering i Region H. Det kan være nye forretningsområder, nye ideer til eksisterende produkter, målgrupper m.v.
 4. Smart vækst: Udvikling af nye produkter og ideer under smart city begrebet.
  I den holistiske forståelse er den smarte by en ’livable city’, der kombinere det fysiske
  og sociale med det digitale rum og understøtter menneskers livskvalitet ved at være grøn, sund, nem og tryg.

 

De studerendes løsningsforslag blev fremvist lørdag d. 24. oktober 2015, hvor de blev vurderet af en jury bestående af repræsentanter fra virksomhederne. Virksomhedsrepræsentanterne fungerede desuden som sparringspartnere under forløbet.

 

- Projektets Metode
 • Praksisnær metodisk tilgang
 • Innovationsteoretisk ramme
 • Tværfaglig ramme
 • Workshops
 • Gruppearbejde
 • Præsentation af løsningsforslag
 • Interaktion/samarbejde med erhvervspartnere
- Projektets Forventede Resultater
 • De studerende på 1. år opnår en basisviden indenfor innovation.
 • 2. års studerende lærer at konceptualisere og sætte deres viden og færdigheder i spil i en tværfaglig kontekst.
 • For 3. års studerende er det gældende at de får mulighed for at sætte alle deres lærte innovations-kompetencer i spil. Disse opnået gennem deres uddannelse og fra eventuelle tidligere deltagelse i KEAweek.
 • En række innovative løsningsforslag fra de studerende på 2. og 3. år., som overrækkes til de virksomhederne.
- Projektets Forventede Effekt

Projektet forventes at føre til et øget fokus på innovationskompetencer i uddannelserne, samt at KEAs studerende tidligt i deres uddannelse har viden og kompetencer inden for innovation. Og at dette vil give de studerende bedre blik for egne evner til og muligheder for at bidrage til innovation og vækst i erhvervslivet eller i egen start-up.

De studerende løsningsforslag til virksomheder forventes i mere eller mindre grad at blive forankret som inspiration eller konkrete forslag til virksomhedernes videre arbejde.

 

 

 

Tags business | innovation | praksisnære innovationsprojekter
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA) (4500)
- Medarbejdere KEA Erhverv
2 medarbejdere

KEA Forskning & Innovation
7 medarbejdere

KEA Kvalitet
2 medarbejdere

Undervisere
150 medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Danske Bank | Statens Museum for Kunst | Microsoft Danmark | TagTomat ApS | Virk Data – Erhvervsstyrelsen | Københavns Erhvervshus | Solar Lightning Consultants ApS | Ballerup Bibliotek | Kontoret for Bæredygtig Udvikling | NCC Construction | Finansrådet | DMI Danmarks Meteorologiske Institut | KBH+ (AskovFonden) | Sarita CareTech | Sprout | Gate 21 | Diakonissestiftelsen | Kultur- og Fritidsforvaltningen – Københavns Kommune | Stikling
Finansiering  
- Intern
- Ekstern 60% | Eksterne statslige kilder | Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
40% | Øvrige eksterne kilder | 19 forskellige virksomheder: KBH+ (Askov fonden), Ballerup Bibliotek, Kultur- og fritidsforvaltningen i KK, Danske Bank, DMI, Finansrådet, Gate, Kontoret for bæredygtigudvikling (KK), Københavns Erhvervshus (KK), Diakonnissestiftelsen, Microsoft, NCC Construction, Sarita, CareTech, Statens musseum for kunst, Solar Lightning, Sprout, Stikling, Tagtomat, Virk.data (erhvervsstyrelsen)
Resultat

På baggrund af KEAweek15 har de involverede studerende opnået:

 • Viden og kompetencer indenfor innovation
 • Erfaring med sætte deres viden og færdigheder i spil i en tværfaglig kontekst
 • Udvikling af de studerendes evne til at konceptualisere og projektarbejde
 •  En lang række innovative løsningsforslag fra de studerende på 2. og 3. år., for de 19 virksomheder, der var samarbejdspartnere på projektet, ved en stor udstilling i Parken d.24. oktober 2015.
 • Networking på tværs af fag- og programområder, samt med samarbejdspartnere fra erhvervslivet
Evaluering

Projektet blev evalueret med repræsentanter fra virksomhederne, bl.a. via telefoninterviews og spørgeskemaer, samt underviserselvevalueringer af læring i forbindelse med innovationskompetencerne, samt u-chefer som følger forløbene i løbet af ugen. Derudover evaluerede projektets sounding board projektet på et fælles møde og projektsekretariatet udarbejdede ligeledes en evaluering.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Blog
Artikler
Video

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Video, streaming
Website/blog
Anden artikel