KEAweek 2014

Projekttitel KEAweek 2014
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Innovation
Teaser 1 projektuge - 2000 studerende - 19 workshops - samlet under sloganet: GO INNOVATE!
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Tue Hylby Lindqvist
Konsulent
thlx@kea.dk
61268808
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2014 - 30. juni 2014
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

KEAweek er en tværfaglig innovationsuge, hvor studerende, undervisere og eksterne samarbejdspartnere arbejder sammen om at adressere og arbejde løsningsorienteret med relevante samfundsudfordringer. Op imod 2000 studerende deltog i KEAweek på tværs af uddannelser og programområder, da Københavns Erhvervsakademi (KEA) d. 5-9. maj 2014 stod i innovationens tegn.

Målet med KEAweek er at skabe en unik platform, hvor ny viden skabes og KEAs studerende eksponeres for et stimulerende kollaborativt og internationalt vidensmiljø, der bidrager til udviklingen af deres faglige og innovative kompetencer. 

 

Innovationsugen bød bl.a. på:

Workshops: Alle studerende fra 3. semester og frem havde valgt én ud af de 19 mulige workshops, som de tog del i hele ugen. På tværs af de forskellige emner, havde alle workshops en samarbejdspartner eller case, som var udgangspunkt for ugens oplæg, tværfaglige gruppearbejde og løsningsforslag i form af ideer, koncepter, prototyper mv. De 19 workshops bestod af:
Sustainable Learning, Entrepreneurship, OmniChannel, Made – Lit Up! Citylab CPH, Beesilk, User Generated Storytelling, Typehouse of the Future, Upgrading Slums in Africa, Affald Adfærd Albertslund, IT Security for the Future, Energy Info Art, Saving the Retail, Pitching, Playful Learning, Drones, Walls/Christiansø, Promotion Erasmus og Sustainable Schools.

Open Lectures: Hver dag i løbet af innovationsugen blev der afholdt to forskellige Open Lectures, som samtlige studerende var inviteret til. Nogle af foredragsholderne var udvalgt ud fra de studerendes ønsker, mens andre var udvalgt på baggrund af deres visionære tilgang til deres pågældende fag.

Innovations Kits: I anledning af KEAweek blev der udviklet et Innovations Kit. Innovationskittet er et værktøj, som skal få de studerende til at arbejde kreativt og nyskabende under emnet ”Mit KEA”, samt give underviserne et nyttigt redskab i læren om innovation og kreative processer. Kittet er opbygget over en række øvelser, der er tænkt som en innovations rejse, hvor de studerende vil bevæge sig rundt inden for emnerne: Social Innovation, Entrepreneurial Learning, Open Innovation, samt Design & Innovation.

- Baggrund og formål

Baggrund

Befolkningsudvikling og globalisering byder os til stadighed at gentænke og innovere det danske samfund, for at sikre fremtidens velfærd. Derfor er det naturligt at vores uddannelser indeholder et element af innovation og at studerende på alle niveauer tilegner sig evnen til at udvikle og forbedre deres eget fag/håndværk. På denne baggrund afholdtes KEAweek – GO INNOVATE for første gang i maj 2014.

Med KEAweek-projektet forsøger KEA at bidrage til innovationskapacitet og blik for fornyelse hos både eksisterende virksomheder og vores fremtidige dimittenders start-ups. På tværs af fagligheder har alle KEAs uddannelser et fælles fokus på innovation og forretning. Derfor har studerende og dimittender fra KEA en både kreativ og praksisnær tilgang at tilbyde erhvervslivet.

 

Formål

Målet med KEAweek er at skabe en unik platform, hvor ny viden skabes og KEAs studerende eksponeres for et stimulerende kollaborativt og internationalt vidensmiljø. KEAweek har endvidere til formål, at udvikle de studerendes faglige og innovative kompetencer gennem aktiv deltagelse i innovative processer og ud fra et kendskab til og brug af innovationsmetoder.

- Aktiviteter og handling

Forud for selve projektugen lå en projektperiode med:

 • Etablering af projektsekretariat
 • Gennemgang af evaluering af projektugen ECOWEEK året forinden
 • Foranalyse
 • Konceptudvikling af KEAweek
 • Udvælgelse af samarbejdspartnere, cases og oplægsholdere
 • Udvikling af Innovation Kit
 • Udarbejdelse af digital vidensplatform til afbenyttelse under ugen samt andet kommunikationsmateriale som plakater, flyers, eventsider mm.
 • Workshops med undervisere
 • Planlægning af ugen med skemalægning, koordinering og praktisk afvikling

 

Aktiviteter under selve KEAweek

D. 5-9. maj 2014 stod i innovationens tegn på KEA, hvor op imod 2000 studerende deltog i KEAweek. Innovationsugen bød på:

Workshops: Alle studerende fra 3. semester og frem havde valgt én ud af de 19 mulige workshops, som de tog del i hele ugen. På tværs af de forskellige emner, havde alle workshops en samarbejdspartner eller case, som var udgangspunkt for ugens oplæg, tværfaglige gruppearbejde og løsningsforslag i form af ideer, koncepter, prototyper mv. De 19 workshops bestod af: Sustainable Learning, Entrepreneurship, OmniChannel, Made – Lit Up! Citylab CPH, Beesilk, User Generated Storytelling, Typehouse of the Future, Upgrading Slums in Africa, Affald Adfærd Albertslund, IT Security for the Future, Energy Info Art, Saving the Retail, Pitching, Playful Learning, Drones, Walls/Christiansø, Promotion Erasmus og Sustainable Schools.

Open Lectures: Hver dag i løbet af innovationsugen blev der afholdt to forskellige Open Lectures, som samtlige studerende var inviteret til. Nogle af foredragsholderne var udvalgt ud fra de studerendes ønsker, mens andre var udvalgt på baggrund af deres visionære tilgang til deres pågældende fag.

Innovations Kits: I anledning af KEAweek havde en håndfuld studerende fra CBS og RUC, som beskæftiger sig med innovation og kreative processer, udviklet et Innovations Kit til KEA. Innovationskittet er et værktøj, som skal få de studerende til at arbejde kreativt og nyskabende under emnet ”Mit KEA”, samt give underviserne et nyttigt redskab i læren om innovation og kreative processer. Kittet er opbygget over en række øvelser, der er tænkt som en innovations rejse, hvor de studerende vil bevæge sig rundt inden for emnerne: Social Innovation, Entrepreneurial Learning, Open Innovation, samt Design & Innovation.

Heldags Workshop om Design Thinking: Workshoppen tog deltagerne gennem Design Thinkings 6 trin i den interaktive proces, der tager udgangspunkt i en relevant problemstilling. På baggrund af kreative metoder såsom mindmaps og prototyping skulle deltagerne i grupper komme op med innovative løsninger.

Gå-hjem-workshop om innovation og undervisning: Alle interesserede undervisere var inviteret til en kort workshop om innovation i undervisningen. Arrangementet bestod af to dele; først videndeling og erfaringsudveksling på baggrund af spørgsmålet “Hvad er innovation for os / i vores fag?”. Derefter introduktion til forskellige kreative metoder til arbejdet med innovationsprocesser ud fra spørgsmålet “Hvordan kan innovation tænkes ind i undervisningen?”.

- Projektets Metode

Innovation er mange ting og mange begreber. KEAweek er inspireret af Tim Brown, administrerende direktør for designvirksomheden IDEO, der er kendt for at fremhæve kvaliteterne ved “T-formede personer” (se nedenstående model).
T-formede personer har to forskellige, men forbundne egenskaber, hvorfor “T’et” med dets to streger, anvendes som model.

Den vertikale streg af T’et er en dybde af færdigheder. Disse færdigheder kan se ud på mange forskellige måder og er altså en slags basis faglighed eller et håndværk, der giver de T-formede mulighed for at bidrage fagligt til en innovationsproces.
Den horisontale streg af T’et er en disposition for samarbejde på tværs af discipliner eller fagligheder. Denne kompetence består først og fremmest af en empati, som er nødvendig for evnen til at forestille sig et problem eller en udfordring fra et andet perspektiv – ”at gå i en andens sko”. Denne kombination af tværfaglige kompetencer er altafgørende for en god innovationsproces.

Teorien var udgangspunkt for KEAweek 2014, hvor studerende på 1. og 2. semester, som endnu ikke til fulde har nået at tilegne sig en faglighed eller et håndværk, fortsatte det daglige arbejde med at udvikle de ”vertikale” kompetencer. Suppleret af Open Lectures med inspirerende eksempler på innovation indenfor deres fag. Desuden arbejdede de med et Innovation Kit -et læringsspil om innovation- særligt udviklet til målgruppen.

3. semester og frem brugte ugen på at udvikle de ”horisontale” kompetencer. De studerende deltog i forskellige tværfaglige innovationsprojekter i samarbejde med eksterne case-virksomheder. I løbet af ugen skulle de studerende i grupper på tværs af uddannelserne udvikle idéer, koncepter, prototyper mv.

Udover at arbejde udfra teorien om “T-formede personer” benyttede KEAweek en:

 • Praksisnær metodisk tilgang
 • Innovationsteoretisk ramme
 • Tværfaglig ramme
 • Workshops
 • Gruppearbejde
 • Præsentation af løsningsforslag
 • Interaktion og samarbejde med erhvervspartnere
- Projektets Forventede Resultater
 • Det forventes at de deltagende studerende får viden om, færdigheder og kompetencer indenfor innovation og hvordan de selv kan bruge disse til at skabe innovation
 • At både undervisere og studerende vil få et videns og kompetenceløft indenfor det fagområde/ i forbindelse med den workshop de er tilknyttet
 • Det forventes at samarbejdspartnerne vil få kvalificerede løsningsforslag, som kan bidrage til at forbedre og innovere indenfor det pågældende område
 • At studerende og undervisere lærer om og at arbejde på tværs af fagligheder og institutioner, til gensidig gevinst
 • KEA studerende på 3. semester og frem, forventes at få erfaring med praksisbaserede cases og afprøvet deres innovationskompetencer
- Projektets Forventede Effekt
 • Innovative studerende der kan tage innovationskompetencerne med sig videre ud efter endt uddannelse og bidrage til at udvikle og forbedre deres eget fag samt, på den lange bane, gentænke og innovere det danske samfund
 • At KEAweek kan åbne for fremtidige samarbejder med eksterne samarbejdspartnere
Tags innovation | tværfaglighed | virksomhedssamarbejder
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA)
 • - Computer Science (AP Graduate) (32)
 • - Datamatiker (erhvervsakademi) (54)
 • - Multimediedesigner (erhvervsakademi) (77)
 • - Multimedia Design (AP Graduate) (37)
 • - Økonomi og IT (professionsbachelor) (62)
 • - Economics and Information Technology (Bachelor) (11)
 • - Entreprenørskab og Design (erhvervsakademi) (107)
 • - Softwareudvikling (top-up bachelor) (40)
 • - Webudvikling (top-up bachelor) (95)
 • - Bygningskonstruktør (professionsbachelor) (34)
 • - Energiteknolog (erhvervsakademi) (67)
 • - El-installatør (erhvervsakademi) (43)
 • - Optometri (professionsbachelor) (28)
 • - IT-teknolog (erhvervsakademi) (49)
 • - Digital Konceptudvikling (top-up bachelor) (87)
- Medarbejdere Projektsekretariat
8 medarbejdere

Underviser
94 medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Københavns Kommune | Plan Danmark | IADE Creative University | Danish Fashion Institute | Albertslund Kommune | Roskilde Festival Orange Innovation | Pixel Pandemic | GN Store Nord
Finansiering  
- Intern 59%
- Ekstern
Resultat

KEAweek 2014 resulterede i:

 • Et sekretariat som varetog overordnet udvikling, koordinering og ledelse af KEAweek – Go Innovate!
 • 19 tværfaglige workshops – 11 af dem praksisnære innovationsprojekter, men også 8 andre projekter – alle ugelange workshops, som blev gennemført under projektugen. De 19 workshops blev udviklet og faciliteret af ca. 100 undervisere og med ca. 2000 deltagende studerende fra knap 30 fuldtidsuddannelser. Det var studerende, som allerede havde kompetencer inden for deres fag, dvs. færdige med deres 2 første semestre på KEA, som deltog i disse workshops.
 • Daglige foredrag om innovative virksomheder, projekter og produkter, som tilbud til flere tusinde 1. og 2. semestersstuderende på KEA.
 • Et innovationskit, som er et socialt læringsspil for klasser, der introducerer forskellige typer af innovation samt entreprenørskabsmetoden Business Model Generation, for spillerne. Udviklet af en frivillig gruppe og var ligeledes et tilbud til flere tusinde 1. og 2. semestersstuderende på KEA.
 • En afsluttende fest for alle deltagere i KEAweek – Go Innovate!
 • En digital platform for videnomsætning- og deling. Hjemmesiden keaweek.kea.dk, blev designet specifikt til projektet, for at kunne modtage opslag fra en række af de mest populære sociale medier vedrørende KEAweek og de forskellige workshops og aktiviteter, som var en del af projektet via hashtags. På den måde kunne deltagere og beskuere følge med i KEAweek-aktiviteterne, som ugen forløb og selv bidrage med kommentarer, fotos, videoer, refleksioner mv.
Evaluering

I samarbejde med KEAs kvalitetsenhed udarbejdede KEAweeks ledelse et evalueringsskema vedrørende KEAweek. På baggrund af observationer og feedback i løbet af ugen, blev der udvalgt 4 temaer, som projektledelsen vurderede, som værende relevante og aktuelle.

Projektledelsen modtog i alt 20 evalueringsskemaer, som svarer til +40 personer, da de fleste skemaer er udarbejdet i grupper af 2 og enkelte af hele underviserteams. De overordnede anbefalinger indebar bl.a. et ønske fra underviserne om, at KEAweek 2015 skal have øget fokus på at starte op i god tid og generelt bruge mere tid på samarbejde og kommunikation, både internt og eksternt, hvilket vil gøre KEAweek 2015 til en større succes.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Hjemmesiden keaweek.kea.dk blev designet specifikt til projektet, for at kunne modtage og samle opslag vedrørende KEAweek fra en række af de mest populære sociale medier via hashtags. På den måde kunne deltagere og beskuere følge med i KEAweek-aktiviteterne som ugen forløb og selv bidrage med kommentarer, fotos, videoer, refleksioner mv.

Derudover blev der skabt en e-bog til videnomsætning- og deling, bestående af information om projektet, interviews med undervisere og studerende, case eksempler, samt billede- og videomateriale.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter E-bog
Video, streaming
Video, streaming
Video, streaming
Video, streaming
Anden artikel
Rapport