KEA INKubator

Projekttitel KEA INKubator
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Business | Entreprenørskab
Teaser Et iværksætterforløb og arbejdsfællesskab for studerende der vil realisere egen forretningsidé
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Gunnar Näsman
Administrativ medarbejder / Konsulent
gunn@kea.dk
24444405
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. oktober 2014 - 31. december 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

KEA etablerede i efteråret 2014 en inkubator – KEA INKubator – som et fysisk iværksættermiljø målrettet studerende, der arbejder med udvikling af forretningsideer og etablering af virksomhed sideløbende med studierne. Projektet var forankret på tværs af KEA’s uddannelser og fire programområder (TEKNIK, BYG, DIGITAL og DESIGN), mens Forskning & Innovations afdelingen stod for projektledelse og udvikling af det tværgående samarbejdsprojekt.

KEA INKubator kan betegnes som en “rugekasse” og et arbejdsfællesskab for studerende der ønsker at realisere egen virksomhed og tilbyder:

 • Rammerne til at hjælpe studerende med at udvikle forretningsideer og realisering af disse i form at etablering af egen virksomhed (Iværksættere)
 • Afprøvning af en idés potentiale og bæredygtighed, herunder afprøvning af ”livet som iværksætter” – om man både på idéplan men også på det personlige plan har det der skal til for selvstændigt at udvikle en forretningside og selvstændigt at gennemføre de handlinger, der skal til, for at realisere og etablere egen virksomhed.
 • Netværk med andre studerende på tværs af KEAs programområder, der også arbejder med udvikling af egne forretningsideer.

Målet er at hjælpe studerende med iværksætterdrømme på vej mod realisering, men også at kunne tilbyde hjælp til at skalere idéer.

KEA INKubator tilbyder således ikke kun et skrivebord med adgang 24/7 i et aktivt iværksættermiljø, men også en udviklingsproces, hvor de studerende hjælpes på vej, og tilbydes forskellige aktiviteter, der kan understøtte den enkeltes progression, eksekvering og realisering af idéer.

INKubatoren startede som et pilotprojekt, med en intern driftsbevilling til og med 2015. På baggrund af projektets erfaringer, ønskede man at udvikle tilbud målrettet KEAs entreprenante studerende på tværs af uddannelser, som fast kan forankres på KEA efter projektperioden.

- Baggrund og formål

Baggrund

Motivationen til projektet var at fremme en entreprenant kultur på KEA og et entreprenant mindset hos de studerende. Samtidig oplevede Forskning & Innovation (F&I) i forbindelse med afdelingens baselineundersøgelse af iværksættermiljøer, at KEAs studerende med interesse for entreprenørskab og iværksætteri efterspurgte et fysisk miljø, hvor de kunne mødes og netværke, samarbejde og tale et fælles sprog med studerende fra andre uddannelser, der også arbejdede på ar realisere sin forretningsidé.

 

Formålet med KEA INKubator:

 • Give de studerende de bedste forudsætninger for at starte op som iværksætter og stifte egen virksomhed
 • Hjælpe studerende med at indfri deres entreprenante ambitioner
 • Understøtte de studerende i processen med at transformere deres forretningsidéer til en rigtig virksomhed

 

- Aktiviteter og handling

Indledende projektaktiviteter

 • Forudgående baseline undersøgelse
 • Formidling og promovering af tilbuddet på KEA
 • Etablering af fysisk kontormiljø
 • Udvikle ansøgnings- og screeningprocedure

 

Konceptudvikling af KEA INKubator

Inkubatoren består af:

 • Et kontorfællesskab på KEA Guldbergsgade 29N, 2200 Copenhagen N.
 • Kontorpladser og adgang til mødelokale
 • Mentorer fra KEA INKubator teamet, der guider de studerende og deres projekter i udviklingsfasen
 • Et professionelt netværk bestående af medstuderende der også arbejder med forretningsidéer og entreprenørskab
 • Et socialt fællesskab med ligesindede
 • Relevante og lærerige oplæg og workshops
 • En mulighed for at fokusere og fordybe sig i sin forretningsidé

 

Aktiviteter i INKubatorforløbene

INKubatorforløbene varer normalt 3 måneder og består af:

 • Ansøgning, screening og optagelse
 • Tildeling af kontaktpersoner
 • Validering og udvikling af forretningskoncept
 • Udarbejde progressionsmål sammen med deltagerne
 • Faglig sparring
 • Ugentlige INKubatormøder
 • Samarbejde i peer groups udfra afstemte progressionsmål
 • INKubator-teamet sparrer med grupperne om deres progression
 • Oplæg og workshops
 • Acceleration med fokus på:
  • Serie iværksætteri
  • Struktureret fremgangsmetode
  • Balance vs. bootstrapping
  • Agilitet
  • Passion
  • Markedsvalidering
  • Pretotyping
  • Forretningsidéer
  • Arbejde i peer groups
- Projektets Metode

Organisering

Projektet blev udviklet i samarbejde mellem Forskning & Innovation (F&I) og KEAs 4 programområder: Design, Digital, Teknik og Byg.

 • Styregruppen bestod af de 4 programchefer samt chefen for F&I
 • Projektledelsen var placeret hos F&I

Baselineundersøgelse

Der blev i 2015 udarbejdet en baselineundersøgelse, der skulle kortlægge, hvad der på daværende tidspunkt fandtes af inkubationsmiljøer i Region Hovedstaden der var koblet op på en uddannelsesinstitution.

Undersøgelsen skulle kortlægge om der er de rette tilbud til unge på de videregående uddannelser indenfor iværksætteri ved at afdække, hvilke inkubationsmiljøer, der er er etableret på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region H. Man ville med undersøgelsen indsamle de erfaringer, der allerede var omkring inkubationsmiljøer, og dermed skabe viden, der kan bruges af uddannelsesinstitutioner, der overvejer eller er ved at etablere et inkubationsmiljø. Samtidig kunne et baseline studie danne basis for at vurdere behovet for eventuel stærkere indsats med henblik på at fremme iværksætteri.

Baselineundersøgelsen sigtede således mod at afdække forskellige måder et etablere og drive inkubationsmiljøer på uddannelsesinstitutioner ud fra følgende spørgsmål:

 1. Hvad findes der er inkubationsmiljøer i Region H. der er koblet op på en uddannelsesinstitution?
 2. Hvilke tilbud (interne så vel som eksterne) kan understøtte inkubationsmijøer på uddannelsesinstitutioner?
 3. Fødekæde – hvor kan vi sende vores studerende hen efter deres tid i uddannelses inkubatorer?

Målgruppe

 • Studerende fra alle KEAs programområder (DESIGN, TEKNIK, BYG og DIGITAL)
 • Studerende med en konkret forretningsidé og som har ambitioner om at etablere egen virksomhed

Proces

 • Interesserede studerende sender ansøgning til INKubator-teamet – enten individuelt eller i teams
 • Ansøgningerne screenes og der indkaldes til en screeningsamtale
 • De studerende der optages indgår en kontrakt, med opstillede progressionsmål, med INKubator-teamet
 • Samtale efter kontraktens udløb, hvor en evt. forlængelse kunne forhandles
- Projektets Forventede Resultater
 • Etablering af et fysisk inkubatormiljø og arbejdsfællesskab
 • At inkubatoren bliver brugt af de studerende og at der er liv og aktivitet
 • De deltagende studerende både udvikler deres forretningskoncept/virksomhed og egne entreprenante kompetencer
 • At der er optaget 10 studerende i 2014 og at der i 2015 har været 50 studerende igennem INKubatoren
- Projektets Forventede Effekt
 • At fremme en entreprenant kultur på KEA
 • At fremme et entreprenant mindset hos de studerende, hvoraf flere fremadrettet bliver iværksættere
 • At skabe bedre netværk mellem studerende fra forskellige uddannelser på KEA med fælles interesse for entreprenørskab
Tags entrepreneurship | entreprenørskab | inkubator
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA) (30)
- Medarbejdere IBA Erhvervsakademi Kolding
Lars B. Bach

Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Torid Kaad Ostenfeld
Tim Vang
Bodil Christine Reumert
Christoffer Nielsen
Poul Lundberg Andersen
Bo Pedersen
Søren Ulrik Fangholm
Regitze Nehammer
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat

Projektet lukkede ned før tid pga. omorganisering og ressourceprioritering i Forskning & Innovations afdelingen.

På trods heraf bidrog KEAs INKubator med:

 • Stor efterspørgsel og interesse fra de studerende med 52 ansøgere til KEA INKubator, fordelt på 34 virksomheder
 • Nye samarbejder og netværk på tværs af uddannelser og programområder med deltagelse af studerende fra 3 ud af 4 programområder
 • Sparring, hjælp og udvikling til de 22 studenteriværksættere der blev optaget i INKubatoren
 • Grundlæggende erfaring med at udvikle og drive et inkubatormiljø. Erfaringsopsamling som bruges i forbindelse med etableringen af en ny inkubator på KEA i 2017

 

Evaluering

Erfaringer med KEA INKubator

I forbindelse med projektet er der løbende screenet og optaget ansøgere til KEA Inkubator i takt med som ansøgningerne er kommet. Dette har betydet, at gruppen af studerende har oplevet en kontinuerlig skift af personer, da nye er kommet ind, og andre har forladt INKubatoren efter deres 3 måneders kontrakt er udløbet. Projektledelsen har oplevet, at det har været svært at samle gruppen og skabe et fællesskab.

For at styrke en proces med fokus på fremdrift og progression kunne man ved fremtidig udvikling af projektet gøre følgende tiltag:

 • Acceleratorforløbene integreres med INKubatoren, således at der over sommeren bliver ugentlige møder, kombineret med ugentlige progressionsmål og planer for næste skridt
 • Tydeliggøre progressionsmålene for perioden
 • Progressionsmål og plan for hver uge, som der følges op på ugentligt, samtidig med at der sættes konkrete planer og mål for den kommende uge.
 • Peer-groups, hvor de studerende i mindre grupper skal følge hinandens projekter, og hjælpe hinanden på vej gennem det tre måneders forløb.
 • Kontaktperson fra INKubator-teamet, som løbende følger op på den enkelte studerende, så der ikke går for lang tid, hvor man enten ikke ser dem eller hvor der er meget lille fremdrift.

Vi har tilbudt de studerende faglig sparring med alle i INKubator-udviklingsteam, som kommer med forskellige faglige baggrunde. Dette er dog kun i lille omfang blevet brugt. For at styrke den faglige sparring, har vi igangsat følgende tiltag:

 • Forenkle de faglige profiler. Hvor alle før havde 5 temaer de kunne rådgive indenfor, skal hver fremtidigt have 2-3 temaer, som de er særligt stærke på. Til gengæld ser vi gerne at teamet udviddes, så der er flere faglige specifikke kompetencer i spil.
 • Opretter en blog/side, hvor de studerende kan søge på temaer, og selv planlægge et møde med den rådgiver, som de gerne vil have sparring af.
 • Tydeligere adskillelse af faglig sparring og proces-sparring, samt styrket processparringen ved at bygge flere Acceleratorelementer ind i INKubatoren.

Der er mange der har ønsket “en plads med internet” at arbejde fra, men konkret er det de færreste, der har udnyttet muligheden om at sidde og arbejde i INKubatorens lokale i et omfang. Der har ikke været mødepligt og projektteamet vil nødigt måle engagement, behov eller fremdrift på de deltagendes fysiske fremmøde. For at højne tilstedeværelsen, kunne man istedet igangsætte følgende initiativer:

 • Ugentlige møder, hvor de studerende dels får oplæg, skal sætte mål og lave planer for den kommende uge.
 • Peer-groups, hvor de studerende to-og-to skal følge den andens projekt og sparre med ideer.

Da det er tydeligt at ikke alle har brug for pladsen, men ønsker et tilhørsforhold i en iværksættergruppe, samtidig med at de efterspørger sparring, ønsker vi at udvikle et INKubator-tilbud for de studerende der ikke har behov for pladsen, således at vi både kan støtte disse, men også forbeholder pladserne til dem, der reelt har brug for pladsen, og ønsker at sidde og arbejde i INKubatroens lokale.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

KEA Inkubator markedsføres gennem de kommunikationskanaler vi på KEA har til rådighed i forhold til de studerende:
• kea.dk
• Fronter
• Facebook
• Det Sker
Derudover formidles tilbuddet til de studerende via Forskning & Innovation, undervisere, vejledere og KEA Erhverv, specielt i forhold til Acceleratorforløb, Iværksætterpraktik og de øvrige entreprenørskabsforløb, der tilbydes KEAs studerende som del af deres uddannelse.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Andet (venligst beskriv)