Insekter set i et sundhedsmæssigt perspektiv

Projekttitel Insekter set i et sundhedsmæssigt perspektiv
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Fødevarer | Sundhed
Teaser Insekter som sundhedsmæssigt genvinst
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
- Kontaktperson Inge Hummelshøj
Udviklingskonsulent CIF og underviser på: Proces-/fødevareteknologuddannelsen
ihha@eamv.dk
29 69 64 91
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2018 - 01. juni 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Insekter som fødevarer er stadig meget nyt, og forskning i insekter er derfor på et tidligt stadie. Formålet er her 1) At undersøge om indholdet af D-vitamin i melorme kan øges ved bruge af UV-lys 2) at undersøge hvordan fedtsyresammensætningen er i melorme og om denne ændrer sig afhængig af det totale fedtindhold i melormene 3) at undersøge om (nogle) personer med skaldyrsallergi og husstøvmideallergi kan krydsreagere med melorme og om det i så fald har en betydning om melormene har været varmebehandlet eller ej. D-vitamin ekstraheres og analyseres vha. HPLC, fedtsyresammensætningen analyseres vha. GC og til testning af krydsallergi udvælges enkelte antigener, der testes med.

 

- Baggrund og formål

Baggrund: Insekter som fødevarer er stadig meget nyt, og forskning i insekter er derfor stadig på et tidligt stadie. Formål: 1) At undersøge om indholdet af D-vitamin i melorme kan øges ved bruge af UV-lys 2) at undersøge hvordan fedtsyresammensætningen er i melorme og om denne ændre sig afhængig af det totale fedtindhold i melormene 3) at undersøge om nogle personer med skaldyrsallergi og husstøvmideallergi kan krydsreagere med melorme og om det i så fald har en betydning om melormene har været varmebehandlet eller ej.Vi kan i disse år stort set ikke komme igennem en uge uden at vi på en eller anden måde bliver konfronteret med ord som klimaforandringer, miljøhensyn, cirkulær økonomi, madspild, bæredygtighed, ressourceoptimering, alternative proteinkilder osv.
I forlængelse af dette støder vi, indenfor fødevareområdet, ofte på insekter som en af de nye alternative og klimavenlige proteinkilder.Men kan insekter andet end at være klimavenlige, og kan der være forbehold imod brugen af insekter?
De umiddelbare svar er ”Ja” – insekter kan have mulige sundhedsmæssige gevinster og ”ja” – der kan være personer, der kan være allergiske over for insekter.Fra vores tidligere insektprojekt ”Insekter på middagsbordet” ved vi, at forbrugerne er mere interesserede i at få oplysninger om de sundhedsmæssige gevinster end de miljømæssige gevinster ved at spise insekter. Interessen for de sundhedsmæssige gevinster hænger også godt sammen med at trendspotting-virksomhederne ”PEJ-gruppen” og ”Alikelihood” forudser, at der de kommende år vil være øget fokus på at fødevarerne ikke kun skal have en god historie, men at de også skal kunne gøre noget godt for en (PEJ-gruppen, 2018).Insekter som fødevarer er stadig meget nyt, og forskning i insekter er derfor stadig på et tidligt stadie.Formålet med dette projekt er derfor at bidrage til viden om insekter som fødevarer set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv samt bidrage med konkret viden til primærproducenter af insekter ift. om de med små midler kan øge den sundhedsmæssige gevinst af insekterne.Der er rigtig mange interessante ting at tage fat på, men dette projekt begrænser sig til følgende:

 •   Kan man øge indholdet af D-vitamin i melorme, ved at udsætte dem for UV-lys under produktionen? Herunder hvilket niveau af D-vitamin-indhold kan de komme op på, og hvor lang tid skal de være under UV-lys?
 •  Hvordan er fedtsyresammensætningen af melorme (produceret ved Teknologisk institut) og ændrer fedtsyresammensætningen sig afhængig af det totale fedtindhold eller er det kun kvantiteten, der ændrer sig?
 • Kan nogle personer med skaldyrsallergi eller husstøvmideallergi få allergiske reaktioner ved indtagelse af melorme, og har det en betydning om melormene har været varmebehandlet eller ej?

Udover at bidrage med viden til den videnskabelige verden, vil den opnåede viden – både igennem resultaterne og de praktiske analyseerfaringer bidrage med ny viden til underviseres og assistenters videngrundlag (udvikling af kerneydelsen). Anvendelsen af den nye viden begrænser sig ikke kun til laborantuddannelsen, men kan også anvendes på både procesteknologuddannelsen og akademiuddannelsen i Ernæring.
På laborantuddannelsen vil det fremadrettet primært være de nye analyseerfaringer der kan bruges, og på de to andre uddannelser vil det primært være resultaterne og dermed det større produktkendskab der kan anvendes.

Endvidere kan den nye viden, blive meget vigtig for f.eks. primærproducenter (erhvervslivets foretrukne videnspartner), da de måske kan komme til at øge den oplevede og den sundhedsmæssige værdi af deres melorme ved at foretage små ændringer i deres produktion.

For fødevareproducentvirksomheder kan resultaterne ligeledes have en potentiel stor betydning, da det kan få indflydelse på hvad de skal og må skrive på deres emballage.

De studerende (entreprenørskab (innovation)) skal undervejs i projektet selv være med til at planlægge og udvikle nogle af de analyser, de skal lave.

Undervejs i projektet vil der løbende være kontakt med fagspecialister fra Teknologisk Institut, ligesom der søges viden fra videnskabelige tidsskrifter (kvalitet) for at højne kvaliteten af undersøgelserne og arbejde videre ud fra nogle af de erfaringer, der allerede er gjort.

*ord markeret med kursiv angiver hvor/hvordan nogle af EAMVs overordnede strategier kommer i spil.

- Aktiviteter og handling

Overordnet oversigt over aktiviteter og tidsplan.

Projektplan

Introdelen er en studietur til teknologisk Institut, hvor de studerende får oplæg om hvorfor det overhovedet er relevant at arbejde med insekter, og de skal se hvordan insekterne produceres samt noget af Teknologisk Instituts analyseudstyr og høre hvordan de arbejder med projekter.

Formidlingsdagen er en dag der arrangeres i samarbejde med projektet ”Insekter på middagsbordet” og er en dag hvor alle interessenter inviteres ind på EAMV for at høre om hvilke resultater vi har fundet frem til i begge projekter og hvad der videre arbejdes med.

For mere detaljerede informationer om aktiviteterne (D-vitamin, Fedtsyresammensætning og Krydsallergi) henvises til metodeafsnittet.

- Projektets Metode

D-vitamin

Der arbejdes på at indkøre en HPLC analyse til bestemmelse af D-vitamin indhold.

Den største udfordring i projektet er sandsynligvis at få D-vitamin ekstraheret og evt. opkoncentreret.

Der arbejdes ud fra forskelligt litteratur, bl.a. fra NMKL og Dansk Standard, som kan give en indikation om hvordan analysen kan udføres.

Fedtsyresammensætning

Der arbejdes på at indkøre, evt. også validere, en GC metode til bestemmelse af fedtsyresammensætningen. Der arbejdes med intern standard og der kvantificeres ud fra en FAME standard. Fedtsyresammensætningen vil blive sammenlignet med hakket oksekød. Desuden vil det blive undersøgt om ”fede” melormes fedtsyresammensætning er anderledes en ”normale” melorme.

 

Krydsallergi

- Projektets Forventede Resultater

D-vitamin

Det forventes at:

 • vi kan finde en analysemetode, der kan anvendes til at måle D-vitaminindholdet i melormene
 • der ikke er et målbart indhold af D-vitamin i melorme, der ikke har været udsat for UV-lys
 • indholdet af D-vitamin i melorme vil stige (til et vist niveau) jo længere tid de udsættes for UV-lys
 • indholdet af D-vitamin i melorme kan komme op på højde med indholdet i makrel
 • FedtsyresammensætningDet forventes at:
  • der vil være omega-3 og en lille smule omega-6 i melormene
  • der vil være en lille ændring i kvaliteten af fedtsyrerne ved ændring i kvantiteten

  Krydsallergi

  Det forventes at:

  • der vil blive fundet en krydsreaktion

  der vil være forskel alt efter om insekterne er varmebehandlede eller ej

 

- Projektets Forventede Effekt

D-vitamin

Det forventes at:

 • vi kan finde en analysemetode, der kan anvendes til at måle D-vitaminindholdet i melormene
 • der ikke er et målbart indhold af D-vitamin i melorme, der ikke har været udsat for UV-lys
 • indholdet af D-vitamin i melorme vil stige (til et vist niveau) jo længere tid de udsættes for UV-lys
 • indholdet af D-vitamin i melorme kan komme op på højde med indholdet i makrelFedtsyresammensætningDet forventes at:
  • der vil være omega-3 og en lille smule omega-6 i melormene
  • der vil være en lille ændring i kvaliteten af fedtsyrerne ved ændring i kvantiteten

  krydsallergi

  Det forventes at:

  • der vil blive fundet en krydsreaktion

  der vil være forskel alt efter om insekterne er varmebehandlede eller ej

 

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Betina Aarup

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
Helle Nielsen
Inge Rosenbek Fink
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi

Viden om insekter som sundhedsværdi

- Målgruppen Virksomheder, studerende, samarbejdspartner
- Vidensprodukter Rapport