Hop til indhold

Insekter på middagsbordet

Projekttitel Insekter på middagsbordet
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business | Entreprenørskab | Innovation | Kommunikation | Miljø | Sundhed
Teaser fra insekter som snack – til at blive en del af et decideret måltid. Hvordan gør vi det?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
- Kontaktperson Marianne Houmann Jensen
Adjunkt og Udviklingskonsulent
mho@eamv.dk
29693721
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. oktober 2017 - 30. juni 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet er et tværfagligt og praksisnært forskningsprojekt, på tværs af af de tekniske og merkantile uddannelser med projektdeltagere fra procesteknolog-, markedsførings- og Digital-Konceptudvikler uddannelserne.

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) og Teknologisk Institut (TI) samarbejder om at tilvejebringe videnskabeligt baserede indsigter omkring, hvad der skal til, for at forbrugernes aversioner mod insekter i fødevarer vendes til accept og hvad der skal til, for at accelerere forbruget af insektbaserede fødevarer.

Projektet består af to overordnede dele. I den første del udarbejdes et smagshjul med udvalgte insekter og de funktionelle egenskaber ved insektpulver undersøges. Her vil undervisere og studerende på Procesteknologuddannelsen med sparring fra forskere på TI udvikle fødevarer med insektpulver. I den anden del identificeres udvalgte forbrugergruppers behov i forhold til køb af produkter indeholdende insekter.  Undervisere og studerende fra ’Markedsføringsøkonomuddannelsen’ og ’Professionsbachelor-uddannelsen i Digital Konceptudvikling’ på EAMV undersøger og analyserer identificerede forbrugerbehov med henblik på at give input til relevante virksomheders fremtidige produktudvikling. Dette arbejde sker  med sparring fra forskere på TI.

EAMVs undervisere har i samarbejde med forskere på TI sammensat et udviklings- og forskningsforløb, der skal udbygge videngrundlaget hos undervisere og styrke uddannelsernes relevans og kvalitet. Samtidigt er det målet at projektet kan bidrage projektet InVALUABLE, et projekt, som er støttet af Innovationsfonden og har til formål at gøre Danmark til foregangsland for bæredygtig produktion af insekter til fødevare og TI er partner i. Vores bidrag er at skabe øget accept af insektbaserede fødevarer og accelerere forbruget af disse fødevarer.

- Baggrund og formål
Jordens  befolkningstal vokser og vi står overfor store klimamæssige udfordringer, vi er derfor nødt til at tænke på en ny måde, hvis vi skal have mad nok til alle i fremtiden uden at belaste klimaet yderligere. Insekter menes at være mere klimavenlige, kræver væsentlig mindre plads, og har en bedre foderudnyttelse. En af de store udfordringer ved insekter er til gengæld, at vi i vores kultur ikke er vant til at betragte insekter som noget vi spiser, og mange oplever direkte en aversion mod at spise insekter.
Der findes i dag insektprodukter på markedet, men disse har primært karakter af snack-produkter. Hvis insekter som fødevarer skal være med til at gøre en forskel, skal brugen af insekter op i en meget større skala.
Insekter kan ses som en ny fødevaregruppe til dækning af menneskers proteinbehov i stedet for protein opnået gennem kvæg og grise. I projektet samarbejder EAMV med forskningsmiljøer på TI mhp. at undersøge, hvordan vi kan få flere til at spise insekter og hvordan danske virksomheder skal designe produkter og markedsføring for at sikre en forbedret afsætning.Det overordnede formål er:·       At samarbejdet mellem TI, EAMV og involverede virksomheder vil bidrage til, at ny viden tilvejebringes og bidrager til at styrke uddannelsernes kvalitet og relevans på EAMV.·  At bidrage til aflastning af miljøet med mere bæredygtige fødevarer·
At publicere forskningsartikel i videnskabeligt tidskrift – BFI-niveau og artikler i ”peer-reviewed” fagtidsskrifter.·
At få et grundlag for efterfølgende større forskningsansøgninger.·       At formidle indsigter fra projektet på relevante eksterne møder.·
At nye indsigter bidrager til inVALUABLE projektet mht. at skabe øget accept af insektbaserede fødevarer og accelerere forbruget af disse fødevarer.·
At partnerne gør brug af hinandens styrker og dermed søger at udnytte synergieffekter til gavn for de involverede videninstitutioner.
Ny viden til studerende De studerende udbygger deres viden, færdigheder og kompetencer inden for deltagelse i større projekter.
De er undervejs med til at forberede, gennemføre og formidle de resultater de finder frem til.
På procesteknolog- og laborantuddannelsen får de ny viden i forhold til insekter som råvarer. Det er ikke en råvare de har prøvet at arbejde med før, og procesteknologerne får direkte erfaringer med anvende insekter i produktudviklingen af nye fødevareprodukter – herunder også lovgivning.
På markedsførings- og digitalkonceptudviklingsuddannelsen får de studerende erfaringer med at planlægge og gennemføre fokusgruppeinterviews. En metode som de ellers ikke ville få prøvet i praksis. De opnår heraf også større viden om forbrugernes holdninger til insekter i fødevarer, samt hvad der evt. kan gøres af tiltag for at øge afsætningen af insektprodukter.
Videngrundlag til underviserne

  • Underviserne får styrket videngrundlaget/erfaringer i forhold til f.eks. planlægning og gennemførelser af projekter på tværs af uddannelser, fag og uddannelsessteder
  • Samarbejde med virksomheder og forskningsmiljøer om undersøgelsesdesign og forskningsmæssige forløb

Undervisere på procesteknologuddannelsen får et øget kendskab til insekter som fødevarer. Insekter har ikke tidligere indgået i undervisningen, da det i vores del af verdenen er en forholdsvis ny råvarer at bruge, og kendskabet har derfor inden dette projekt været meget lille.

Undervisere på markedsføringsøkonom- og digitalkonceptudvikleruddannelserne opnår bl.a. erfaringer med hvordan det er at gennemføre så stor en fokusgruppeundersøgelse på tværs af begge uddannelser og på tværs af to forskellige geografiske. uddannelsessteder. Det giver gode planlægnings- og koordineringserfaringer. Endvidere opnår de øget viden om forbrugernes holdninger til insekter som fødevarer.

Formålet med projektforløbets arbejdspakker:

Projektets formål er todelt. Del 1 fokuserer på insekter som råvarer og del 2 handler om indhentning af indsigter omkring forbrugergruppers behov ifht. køb af insektbaserede fødevarer og brugen af disse indsigter til produktudvikling:

Del 1

At få udarbejdet et smagshjul til udvalgte insekter vha. et trænet sensorisk panel.

At få undersøgt udvalgte funktionelle egenskaber ved insektpulver af udvalgte insekter.

At få udviklet fødevarer med insektpulver i.

Del 2

At identificere udvalgte forbrugergruppers behov i forhold til køb af produkter indeholdende insekter.

At analysere de identificerede forbrugerbehov i forhold til virksomhedens fremtidige produktudvikling for her igennem at opnå langsigtede konkurrencemæssige fordele

Som producent har man kontrol over produktet og de forskellige faktorer, som kunne gøre et insektprodukt mere appetitligt for forbrugerne. Disse faktorer har vi delt op i fire overordnede kategorier: information, emballage, produkter og pris.

Ud fra ideen om brugerdreven innovation skal den første undersøgelse fremkomme med ideer til udvikling af information, emballage, produkter og priser der gør insektprodukter mere appetitlige for den endelige forbruger. Vi arbejder derfor ud fra følgende problemformulering: ” Hvordan får producenter og sælgere af fødevarer tilsat insekter og larver, flere forbrugere på konsumentmarkedet til at efterspørge, spise og anvende disse fødevarer?”

Den anden del af projektet tager udgangspunkt i en konkret virksomhed der både forarbejder og sælger insektprodukter til både b2b og b2c markedet. Med udgangspunkt i resultaterne fra første projekt, vil dette projekts formål være at udarbejde en strategi for markedsføring af insektprodukter på b2c markedet.

- Aktiviteter og handling

 

Workpackage 1: Undersøgelsesdesign

Workpackage 2: Forundersøgelse – Råvaren

Workpackage 3: Produktudvikling

Workpackage 4: Fokusgruppeinterviews

 

Workpackage 5: Markedsføring

Workpackage 6: Temadag

 

 

 

 

 

 

- Projektets Metode

Kvalitative og kvantitative analyser der udmønter sig i en handlingsplan for den enkelte virksomhed. Virksomhederne er :

•        Jiminis

•        Din insektbutik

 

- Projektets Forventede Resultater
 Undervisere og studerende får erfaring med planlægning, gennemførelse og analyse af data fra fokusgruppeinterviews, hvis undersøgelsesdesign bygger på anerkendt forskningsmetode.

Undervisere og studerende har udarbejdet undersøgelsesdesign for fokusgruppeinterviewene med sparring fra forskere på universiteter (TI)

Øget samarbejde mellem virksomheder, studerende og undervisere omkring analyse af problemstillinger og brug af indsigter fra primære data (fokusgruppeundersøgelserne) og sekundære data (forskningsprojekter fra Aarhus Universitet) til udarbejdelse af konkrete markedsføringstiltag.

Det tværfaglige samarbejde vil øge kendskab på tværs af uddannelser.

 

 

- Projektets Forventede Effekt

Vi forventer, at få flere mennesker til at spise insekter og tænke mere bæredygtigt. Vi forventer, at mødet på tværs af forskere, iværksættere, studerende og undervisere vil give en synergieffekt. Vi forventer, at de studerende får et indblik i, at forskning kan formidles i øjenhøjde.

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Betina Aarup

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)
Jens Ulrich Bækgaard
Gunhild Brynning
Kenneth Dahl
Inge Hummelshøj
Klaus Lomborg Nielsen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Din insektbutik
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Vidensomsætning:

·       Undervisere deltager i projekter og indhentet viden inddrages i undervisningsforløb på uddannelserne.

·       Involverede virksomheder bruger indsigter fra undersøgelser og analyser i deres forretningsudvikling.

·       Publikation af artikler i relevante ”peer-reviewed” fagtidsskrifter. Evt. artikel i videnskabeligt tidskrift – BFI-niveau.

·       Projektet afsluttes med en temadag i sommeren 2019, hvor indsigter fra fokusgruppeundersøgelsen og laboratorietestene præsenteres for regionale virksomheder og relevante medarbejdere og studerende på de involverede vidensinstitutioner.

·       Der udarbejdes løbende kommunikation vedr. forløbet og resultaterne af forløbet.

·       Evidensprojektet formål og resultater offentliggørelses på www.eaviden.dk, på de deltagende vidensinstitutioners hjemmesider.

Evaluering

Hvad er vi lykkes med og hvad giver det anledning til af nye projekter, samarbejdsflader mv.?

Vi er lykkes med at få en god relation til TI, som kan se fordelen i at arbejde sammen med os. Dette har givet anledning til at TI nævner os og vores samarbejde i forskellige sammenhænge – f.eks. ved et oplæg på Food Festival i Aarhus og en meget positiv omtale af os til Jiminis (insektproducent i Frankrig). Sidstnævnte har være med til at åbne dørene for et virksomhedsbesøg.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Der er indsendt en artikel til tidsskriftet Journal of industiel Biotechnology. Artiklen er ikke godkendt endnu.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Deltagelse i netværk
Andet (venligst beskriv)
Peer rev. Artikel
Rapport
Anden artikel