Innovativ Produktions Region (InProReg) – cross-border konkurrencedygtighed inden for fremstilling gennem udvikling og anvendelse af moderne produktionsteknologi

Projekttitel Innovativ Produktions Region (InProReg) – cross-border konkurrencedygtighed inden for fremstilling gennem udvikling og anvendelse af moderne produktionsteknologi
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Innovation | Teknik
Teaser LETS FIND SOLUTIONS
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi
- Kontaktperson Morten Evald
Projektleder
moev@easj.dk
50762850
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. september 2016 - 31. august 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Den tysk-danske grænseregion har over de seneste år oplevet en tendens til udflytning af arbejdspladser i den traditionelle fremstillingsindustri. Imidlertid er der udsigt til, at den regionale konkurrencedygtighed inden for produktion kan opretholdes gennem nye produktionssystemer og ændrede tilgange til styring af forsyningskæderne. På denne baggrund er det overordnede formål med InProReg projektet at fastholde og videreudvikle innovativ og konkurrencedygtig produktion i den tysk-danske grænseoverskridende region, især i små og mellemstore virksomheder. Dette opnås ved at styrke moderne automatiserede produktionssystemer og innovative tilgange til produktudvikling.

Gennem et regionalt tværsektorielt platformsskabende projektinitiativ vedrørende innovativ produktion, skaber InProReg et stærkere grundlag for tysk-dansk produktion inden for energi, fødevarer, velfærdsteknologi, osv. I forbindelse hermed er projektet struktureret i to dele, med følgende specifikke mål:

 • Opbygge viden om innovativ produktion: udvikle anvendelsesorienterede koncepter til adaptive, ressourceeffektive og automatiserede produktionssystemer; fastlægge modeller for innovativ produktudvikling; analysere positionen for tysk-dansk produktion
 • Understøtte forretningsudvikling inden for grænseoverskridende produktion: forbedre kompetencegrundlaget inden for produktion; udvikle innovative teknologidemonstratorer; facilitere innovationsprojekter; skabe netværks- og klyngeaktiviteterHovedresultaterne i InProReg projektet bliver skabt med fokus på behovet hos især små og mellemstore virksomheder og omfatter:
 • Et grænseoverskridende netværk til anvendelsesorienteret erhvervsfaglig såvel som højere uddannelse og træning
 • Forbedret forskningsbaseret og anvendelsesorienteret viden om innovativ fremstilling
 • Demonstratorer af innovative fremstillingsteknologier
 • Tværsektorielle netværksaktiviteter der fokuserer på produktion
 • Nye innovationsprojekter
- Baggrund og formål

InProReg projektet arbejder med et tværsektorielt sigte mod at fremme innovative produkter og løsninger, der fremmer anvendelse af moderne produktionsteknologi. Det sker med henblik på at fastholde regional konkurrencedygtighed inden for industriel produktion, og dermed øget vækst og beskæftigelse. I dette arbejde bliver der knyttet netværksforbindelser til en række organisationer, som har generel virksomhedskontakt i bestemte geografiske områder, eller som repræsenterer virksomheder inden for særlige sektorer. Desuden bliver der skabt netværksforbindelse til vidensinstitutioner på området for moderne produktionsmetoder. På denne måde bliver der skabt en bred netværkskontakt til repræsentanter for virksomheder og viden. Herigennem vil der komme vigtige input, der understøtter arbejdet i InProReg projektet. Ud over de allerede indgåede aftaler med netværkspartnere etablerer InProReg projektet under projektforløbet netværkssamarbejde med øvrige relevante tysk-danske partnere fra erhvervsudvikling og forskning, som har interesse i at bidrage til projektet.

- Aktiviteter og handling

For at understøtte dette er InProReg projektet struktureret i to dele med de følgende specifikke mål:

 1. Opbygge viden om innovativ produktion:
  • udvikle anvendelsesorienterede koncepter til adaptive, ressourceeffektive og automatiserede produktionssystemer
  • fastlægge og understøtte modeller for innovativ produktudvikling og supply chain innovationanalysere og dokumentere positionen for tysk-dansk produktion og konkurrencemæssige muligheder
 2. Understøtte forretningsudvikling inden for grænseoverskridende produktion:
 • udvikle innovative og førende kompetencegrundlag inden for produktion på alle uddannelsesniveauer
 • udvikle innovative teknologidemonstratorer i samarbejde med industrielle netværkspartnere
 • facilitere nye innovationsprojekter der understøtter produktion
 • skabe netværks- og klyngeaktiviteter
- Projektets Metode

Platformskonceptet gør det muligt at anvende computerbaserede værktøjer, som har dokumenteret stor anvendelighed hos større virksomheder, uden at det kræves installation af storskala udviklingsfaciliteter hos SMV’erne.

Derudover vil der blive anvendt forskning inden for området åben innovation til understøtning af netværk af SMV’er, hvor deltagerne i henhold til glokaliseret produktion deler kompetencer og ressourcer med henblik på at gøre deres virksomheder mere konkurrencedygtige:

 • identificere produktionsområde til udvikling og test
 • gennemføre analyser af samarbejdsmodeller
 • identificere praktiske cases til samarbejdsmodeller, hvor produkter og produktion etableres i et åbent innovationsmiljø
 • undersøge behovet for rekonfigurerbare løsninger og specificere generiske moduler og interfaces til HMLV produktion
- Projektets Forventede Resultater
 • Et grænseoverskridende netværk til anvendelsesorienteret erhvervsfaglig såvel som højere uddannelse og træning inden for innovativ produktion bliver etableret og gennemført med deltagelse fra relevante organisationer. Dette medfører et forbedret grundlag for fælles kompetenceudvikling inden for uddannelse og efteruddannelse på alle niveauer inden for produktion. Derved opnås bedre muligheder for at tilvejebringe kvalificeret arbejdskraft til den regionale fremstillingsindustri. Der bliver tilvejebragt overblik over de regionale uddannelser inden for produktion, og udviklet udvalgte kurser og efteruddannelsesprogrammer.
 • Forbedret forskningsbaseret og anvendelsesorienteret viden om innovativ fremstilling målrettet små og mellemstore virksomheder. Fokus er på udvikling af koncepter til adaptive, ressourceeffektive og automatiserede produktionssystemer såvel som på hvordan der kan understøttes processer, der fører frem til innovativ produktudvikling. Der skabes synergi mellem de deltagende universiteter og deres viden bliver forbedret inden for deres respektive kernekompetenceområder: LEAN automation (SDU), integrerede og brugervenlige digitaliseringskoncepter til automatiseret produktion (CAU), processer til innovativ produktudvikling der understøtter konkurrencedygtig produktion (FH Fl).
 • Demonstratorer af innovative fremstillingsteknologier bliver udviklet i samarbejde med industrielle netværkspartnere inden for tematiske områder med LEAN automation, digitaliseringskoncepter til automatiseret produktion, og produktudvikling.
 • Tværsektorielle netværksaktiviteter der fokuserer på produktion med henblik på at fastholde og udvikle regional produktion og dermed vækst og beskæftigelse. Dette vil blive gennemført i samarbejde med eksisterende initiativer inden for erhvervsudvikling og klyngedannelse. InProReg er et projektinitiativ som sigter mod at understøtte eksisterende klynger.
 • Facilitering af nye innovationsprojekter der involverer regionale produktionsvirksomheder for at understøtte deres konkurrencedygtighed. Sådanne projekter kan for eksempel være relateret til udvikling af nye produkter som kan udvikles i samarbejde mellem virksomheder og universiteter.
 • Publikationer: hovedsageligt videnskabelige artikler med resultater fra den anvendte forskning. Temaområderne for den anvendte forskning fremgår af aktiviteterne i arbejdspakke 3.Der bliver publiceret et væsentligt antal videnskabelige peer-review publikationer med resultater fra de anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter som bliver udført af universitetspartnerne i samarbejde med industrielle partnere. De bliver publiceret i videnskabelige tidsskrifter og præsenteret på relevante konferencer. På denne måde fastholder og forbedrer den grænseoverskridende region sin internationale position inden for fremstillingsindustri forskning. Effekten er en højere synlighed og tiltrækningskraft for regionen.

 

- Projektets Forventede Effekt

Gennem InProReg aktiviteterne med at opbygge viden og understøtte forretningsudvikling inden for tværsektoriel produktion bliver der opbygget et tættere forhold mellem tyske og danske universiteter, uddannelsesinstitutioner, erhvervsudviklingsinitiativer, og virksomheder. Det forventes, at disse relationer, der fokuserer på innovativ og konkurrencedygtig produktion vil blive vedligeholdt, også efter udløbet af InProReg projektperioden, som en grænseoverskridende samarbejdsaktivitet mellem organisationer og virksomheder, der har opnået øget kontakt med hinanden gennem projektet.

Som en del af InProReg projektet bliver der etableret og igangsat et netværk for anvendelsesorienteret erhvervsfaglig såvel som videregående uddannelse, som vil være aktivt over hele projektperioden. Det forventes, at relationer og erfaringer som bliver etableret i forbindelse med dette forums arbejde i projektperioden vil blive fastholdt efter udløbet af perioden. Tilstedeværelse af faciliteter og labs til træning og demonstration bliver gjort transparente i projektet ved at der skabes overblik og information om disse. Denne information vil også være tilgængelig efter afslutning af projektet. Input til ny innovativ undervisning og træning bliver givet gennem projektet , og vil være i stand til at inspirere uddannelsesaktiviteter også efter projektperioden.

Aktiviteterne med anvendt forskning i InProReg projektet resulterer i et meget tættere samarbejde mellem tyske og danske universitetspartnere og virksomheder i forhold til flere innovative koncepter og teknologier til produktion. Der opstår synergi på grund af komplementaritet samt generelt en større kritisk masse, som vil fortsætte i en længere periode end projektets løbetid. Eksempelvis vil institutionalisering i form af nye permanente samarbejdsstrukturer af samarbejdet blive skabt med etablering af følgegruppen og, der formentlig også vil fortsætte ud over projektets afslutning. De forventes at blive fortsat som grænseoverskridende fora efter projektperiodens ophør. Desuden gør følgegruppen det muligt, at projektaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med markedsbehovene. Resultaterne af aktiviteterne vil derfor være anvendelige ud over projektperioden.

Resultaterne af aktiviteterne i InProReg projektet med hensyn til forbedrede rammebetingelser for produktion omfatter netværksaktiviteter og udvikling af innovationsprojekter. I denne forbindelse forventes nye permanente strukturer for grænseoverskridende samarbejde, og de vil have effekt ud over projektets løbetid.

Langsigtede effekter i form af nye produkter og løsninger til automatisering, som matcher markedsbehovene for adaptive og ressource-effektive produktionskoncepter forventes som et vigtigt resultat af InProReg projektets aktivieter med forskning og udvikling af demonstratorer (aktivitet 4.4.). Disse produkter og løsninger vil især blive tilpasset behovene hos små og mellemstore fremstillingsvirksomheder, og de vil være målrettet hastigt voksende markeder. For eksempel estimeres det, at den potentielle årlige økononiske effekt af industrielle robotter er 600-1.200 milliarder US$, mendens produktionsrelateret anvendelse af Internet of Things (IoT) er 1.200-3.700 milliarder US$ (McKinsey&Company 2013, 2015). Dette indebærer udvikling af et meget stort markedspotentiale over de kommende år for produkter og løsninger som understøttes af InProReg projektet. Demonstratorerne som bliver udviklet i InProReg projektet såvel som viden fra de anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter er alle knyttet til markedsudviklingen for automatisering af industriproduktionen og anvendelse af IoT teknologier i forbindelse hermed. Det forventes, at de regionale virksomheder der deltager i projektet på længere sigte kan være i stand til at deltage i udvikling af nye produkter. I dette perspektiv er det sandsynligt, at såvel forskningsresultater som succesfuld udvikling og test af teknologidemonstratorer vil medføre langsigtede effekter for regionalt baserede virksomheder, der samarbejder med projektet. Dette vil understøtte projektets bæredygtighed.

Tags forsyningskæder | innovation | konkurrencedygtig | netværk | produktudvikling | teknologi | udviikling | virksomheder
Deltagere
Partnere Syddansk Universitet | CAU | Fachhochschule Flensburg (FH Fl) | Eckener-Schule Flensburg (ESFL) | KiWi GmbH (KiWi) | Kiel Region GmbH (Kiel Region) | EasyRobotics ApS | EUC Syd | Erhvervsakademi Sydvest | RoboCluster | Sønderborg Vækstråd (SV)
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen Myndigheder, universiteter og forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og initiativertil erhvervsudvikling
- Publikationer Website/blog