Innotrend 874

Projekttitel Innotrend 874
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Design | Innovation | Kommunikation | Undervisning
Teaser Hvordan kan praktikken og evalueringen af denne gøres mere meningsfuld for praktikanter og samtidig højne vekselvirkningen mellem teori og praksis?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
- Kontaktperson Anne Maj Nafar
Lektor
am@easv.dk
41775785
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2017 - 30. juni 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Det overordnede formål med projektet er at koble aktiviteterne på akademiet med virkeligheden i industrien. Det afprøves, hvordan en workshop kan danne rammen for dels erfaringsudveksling mellem studerende i praktik og kommende praktikanter, så der skabes tilbageløb, dels formidling af virksomheders forventning til studerendes faglige og sociale kompetencer (hard skills/soft skills).

Det undersøges, hvordan feedback og efterfølgende refleksion kan inddrages på et tidligere tidspunkt i uddannelsen, så den studerende vil være bekendt med dette som et læringsredskab, der senere kan tages i brug i forbindelse med kompetenceafklaring og virksomhedssamarbejde i praktikken.

Som hjælp til kommunikationen mellem industri (praktikplads) og studerende udvikles et digitalt hjælpemiddel i form af en praktiklog, som gøres tilgængeligt ikke kun for den studerende og underviser men også for praktiksupervisor i virksomheden. Ved praktikstart indføres læringsmål for praktikken og virksomheden deltager efterfølgende aktivt i evalueringen på den digitale platform.

- Baggrund og formål

Det overordnede formål med projektet er at koble aktiviteterne på akademiet med virkeligheden i industrien. Vi er som akademi forpligtet overfor den studerende til at skabe en ramme der uddanner fagligt (hard skills) og udvikler personlige kompetencer (soft skills). Vi er som akademi også forpligtet overfor industrien til at paratgøre de studerende til at varetage jobfunktioner og indgå i teamsamarbejde (hard skills/soft skills).

Det er en forudsætning for et udbytterigt praktikforløb, at den studerende bliver mere afklaret omkring egne kompetencer og læringsbehov for at kunne definere meningsfulde læringsmål. Et delmål for projektet er at afprøve i hvor høj grad en workshop med inddragelse af virksomheder kan bevidstgøre den studerende om dette på et tidligere tidspunkt i uddannelsen.

I forbindelse med praktikeksamen har de studerende svært ved at reflektere over sammenhængen mellem læringsmål og det, de har lært i praktikken. Projektet har derfor som andet delmål at undersøge, hvordan øget fokus på læringsmål og feedback tidligere i uddannelsen kan øge den studerendes kompetenceafklaring. Der udvikles en praktiklog, som har til hensigt at fungere som fælles platform i udarbejdelsen af læringsmål og evaluering af disse.

- Aktiviteter og handling

Fase 1

Dataindsamling

Praktikvirksomhedernes evaluering i besøgsrapporter på CRM analyseres og sættes i relation til Damvad rapporten marts 2017 ”Betydningen af samarbejder med erhvervsakademier.

Aktivitet

Ved en 2- dages workshop med oplæg fra ekstern foredragsholder fra Uddannelseslaboratoriet arbejder projektgruppen med de præsenterede metoder og den transformative hypotese formuleres.

Fase 2

Dataindsamling

studerende besvarer online spørgeskema i survey exact før og efter for at afdække hvorvidt en workshop kan lede til øget afklaring

Aktivitet

Der udvikles og afholdes 2-dages workshop på tværs af uddannelser og årgange i Design & Medie klyngen med opdragsholdere fra erhvervslivet og live feedback fra studerende i praktik.

Fase 3

Aktivitet:

Introduktion til refleksion og bevidsthed om egne læringsbehov

Feedback på klassen mundtlig – efterfølgende selvevaluering

Feedback til studerende fra ekstern i industrien – efterfølgende selvevaluering

Feedback peer-to-peer i grupper skriftligt – efterfølgende selvevaluering

Afrundende refleksion, først individuelt dernæst i plenum

Dataindsamling:

Skriftlig individuel og gruppeevaluering samt selvrefleksion på moodle

Fælles evaluering mundtlig optaget på klassen

Fase 4

Aktivitet:

Research: plug-in muligheder i Moodle

Prototyping: Design af praktiklog i moodle – mappestruktur og funktion

Programering: Adgang til studerende, underviser og praktiksupervisor

Dataindsamling:

Praksis på andre professionshøjskoler

Test af digital praktiklog – studerende og praktiksupervisor

Interview – studerende og praktiksupervisor

- Projektets Metode

Litteratursøgning

Processuelt redskab:

“The Double Diamond” British Design Council 2005

Uddannelseslaboratoriet.dk

Platner, Hassno: Design Thinking Process Guide. Institute of Design Stanford

Kvantitativ dataindsamling: Spørgeskema med praktikevalueringssvar fra virksomheder. Online evaluering før og efter workshop fra studerende.

Kvalitativ dataindsamling: Interview med studerende og virksomhedens praktiksupervisorer

- Projektets Forventede Resultater

Format på tilbagevendende workshop med henblik på forventningsafstemning, afklaring mht egne kompetencer og tilbageløb i form af erfaringsudveksling med tidligere studerendes praktik.

Fokuseret anvendelse af feedback og refleksion i undervisningen øger bevidsthed om egne læringsbehov og selvrefleksion som løbende indskrives i den personlige log der kan tilgås af undervisere og deles med medstuderende efter eget valg.

Praktikeksamen og dens summative evalueringsform giver bedre mening for den studerende når praktikvirksomheden inddrages i formuleringen af læringsmål i den digitale praktiklog og efterfølgende også i evalueringen af disse i samme log.

- Projektets Forventede Effekt

Det forventes at akademiet som uddannelsesinstitution i højere grad vil danne ramme for, at den studerende gennem øget fokus på refleksion opnår dybere læring og kompetenceafklaring (soft skills/hard skills)

Derved vil den studerende som kommende praktikant være afklaret om, hvad vedkommende kan tilbyde en virksomhed. Samarbejdet mellem praktikant og supervisor i virksomheden vil tage afsæt i denne afklarethed som vha af den digitale log fører til et anderledes organiseret og mere meningsfuldt praktikforløb.

Tags
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Flemming Pors Knudsen

Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
Wendy H. Cullingford
Line Skjødsholm Franzen

Innotrend 874
Anne Maj Nayfar

Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Mette Bak Andersen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Kompagniet af 1991 | B&C Textiles | Guide2know | OleHuld& | By Malene Birger | Broste Copenhagen
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter