Hvad er argumenterne for at digitalisere uddannelse?

Projekttitel Hvad er argumenterne for at digitalisere uddannelse?
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema IT | Undervisning
Teaser En analyse af argumenter for digitalisering af uddannelse, til udvikling af teknologifilosofiske designmetoder
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Jesper Balslev
Ph.d.
jeba@kea.dk
27228301
Nat./Int. Internationalt
Projektperiode 01. september 2015 - 01. marts 2019
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Ph.d.-projektet er et forsøg på at etablere kriterier for teknologivurdering (f.eks. af læringsteknologier og digitale læremidler), på baggrund af konkrete, problematiske, erfaringer med undervisning i digitale medier. Formålet med projektet er at skabe overblik og klarhed over vores anvendelse af digitale læringsteknologier, at dyrke en dybere og mere analytisk omgang med vores teknologiske virkelighed, og endelig at omsætte denne til en didaktik der kan gøre studerende stærke i udvikling af digitale teknologier.

Projektet består af tre dele:

  • En dokumentanalyse af argumenter for digitalisering i danske og internationale policy papers , i perioden 1985-2015. I korpusset af dokumenter kortlægges argumenter, belæg, vidensgrundlag og den historiske udvikling af hovedtemaerne i dokumenterne.
  • Den anden del består af en analyse af en teknologifilosofisk analyse af potentialebegrebet i samme dokumenter.
  • Tredje del er formuleringen af en teknologifilosofisk didaktik, til brug i praksisrettet undervisning.
- Baggrund og formål

Baggrunden for projektet, er et forsøg på at etablere kriterier for teknologivurdering (f.eks. af læringsteknologier og digitale læremidler), på baggrund af konkrete, problematiske, erfaringer med undervisning i digitale medier.

Formålet med projektet er at skabe overblik og klarhed over vores anvendelse af digitale læringsteknologier, at dyrke en dybere og mere analytisk omgang med vores teknologiske virkelighed, og endelig at omsætte denne til en didaktik der kan gøre studerende stærke i udvikling af digitale teknologier.

- Aktiviteter og handling
  • Ophold ved Sciences Politiques – Medialab foråret 2017.
  • Fremlæggelse af en teknologifilosofisk didaktik på “SPT2017: The Grammar of Things” i Darmastadt, Juni 2017.
- Projektets Metode

Metoden består dels af korpuslingvistisk dokumentanalyse dels af en teknologifilosofisk hermeneutisk tolkning af korpusset.

- Projektets Forventede Resultater

Forventningen er at styrke erhvervsakademier, undervisere og studerende i omgang med digitale teknologier, på en måde der tager hånd om eksisterende problemer med læringsmæssige effekter, redundans, risikoanalyse og innovation.

- Projektets Forventede Effekt

Effekten bliver forhåbentlig en styrket didaktik i forbindelse med valg af digital teknologi, et bedre vidensgrundlag for valg af digital teknologi, øget teknologiforståelse og bedre fokus på risici.

Tags Argumenter | Digitale medier | Digitalisering | Policy | teknologi | teknologiforståelse | Teknologivalg | uddannelse
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Jesper Balslev
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen Uddannelsesprofessionelle
- Publikationer Website/blog
Peer rev. Artikel
Website/blog
Andet (venligst beskriv)