Højhuse i træ i Danmark

Projekttitel Højhuse i træ i Danmark
Projekttype
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Byg | Teknik | Teknologi | Undervisning
Teaser Et bæredygtigt alternativ. Men hvorfor har vi ikke højhuse i træ i Danmark?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
- Kontaktperson Morten Frank Hansen
Lektor - Master i brandsikkerhed - DGNB-konsulent
mfc@easv.dk
41775771
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. februar 2019 - 01. september 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Udviklingen af måden vi vælger at bygge højhuse på har ændret sig gennem de sidste par år. Traditionelt anvendes stål og beton til opførelsen af etagehuse. Efterhånden er der kommet mere fokus på bæredygtighed, samt hvilke miljøpåvirkninger udførelse af byggematerialer har. Det er derfor blevet mere naturligt at benytte sig af produkter baseret på træ til bygninger, da træ anses for at være CO2 neutralt.[1]

I forhold til betonelementbyggeri og traditionelt teglstensbyggeri er byggeri med massivtræ hurtigere og kræver mindre mandskab, færre lastbiltransporter og mindre kraner, fordi elementerne vejer omkring 20 procent af et tilsvarende betonelement. Den lave vægt betyder også, at fundamenterne kan gøres mindre, hvilket igen sparer beton.[2]

Projektet tager udgangspunkt i den viden og erfaring som pt. ligger fra opførte byggerier. Da vi ikke har disse erfaringer i Danmark vil den primære viden komme fra internationale erfaringer. Denne viden vil blive transformeret til danske forhold herunder ift. lovgivning, byggemetoder, teknik, fugt, brand, lyd m.v.

Vi vil i projektet gerne udforske hvordan vi som videns institution bidrager til at udbrede viden om byggeri af højhuse i træ.
Projektets ramme ligger indenfor FN’s verdensmål 12 – At sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

[1] https://www.trae.dk/artikel/vi-skal-ogsaa-bygge-fleretagers-traehuse-i-danmark/

[2] https://ing.dk/artikel/trae-tilbage-skammekrogen-hovedrollen-bag-nye-hoejhuse-201306

- Baggrund og formål

Danmark står overfor at skulle nedbringe udledningen af CO2. En af de billigste og hurtigste veje til nedbringelse af CO2 udslippet er at reducere energiforbruget i vores bygninger, der udgør omkring 40 % af det samlede energiforbrug samt 20 % af den atmosfæriske emission.

Der er derfor et specielt, stort behov for at gøre en indsats i forhold til byggeriet. Nybyggeriet i Danmark har en høj energimæssig standard. Der er foretaget omfattende, men traditionelle energiforbedringer via vinduesudskiftninger og lign. de seneste årtier. Skal energiforbruget sænkes yderligere – og det skal det – både for at kunne opfylde nye EU-standarder, FN´s verdensmål og pga. klimaudfordringen, skal der udvikles nye og mere højteknologiske løsninger[1]

[1] https://www.teknologisk.dk/ydelser/energibesparende-lette-materialer-til-byggeriet-vejen-til-co2-reduktioner-i-byggeriet/30682

I vores nabolande – Sverige, Norge, Finland og England ses en stadig stigende andel af fleretagers træhus. Denne udvikling har indtil nu ikke sat sit præg på byggeriet i Danmark, på trods af at der blandt myndigheder og aktører i byggebranchen er stor interesse for bæredygtigt byggeri. Samtidigt anbefaler arkitekter, bygherrer og offentlige myndigheder at anvende træ i byggeriet, men i praksis er anvendelsen i Danmark begrænset – specielt når vi ser på etagebygger. Usikkerhed og manglende kompetencer samt eksempler og løsningsdetaljer er en stor hindring[1]

Erfaringer og generel viden om at bygge højhuse i bæredygtige materialer er meget sparsomme i Danmark sammenholdt med vores nordiske naboer.
Projektet har til formål at indsamle viden og erfaringer som efterfølgende kan bidrage til at vores bygningskonstruktører så der opnås bredere kendskab til nye og mere utraditionelle byggemetoder og for at det bæredygtige byggeri kan etableres i Danmark.

[1] https://www.innobyg.dk/media/75014/fleretagers-traehuse-state-of-the-art.pdf

Projektet er en udløber af netværkssamarbejdet med bl.a. aktører fra erhvervslivet, universiteter og forskningsinstitutioner.

 

- Aktiviteter og handling

Forår 2019: Indledende møder, forundersøgelser, indsamling af empiri
Efterår 2019: Netværksmøder, behandling af empiri, workshop, studietur
Forår 2020: Netværksmøder, behandling af interview, dialog med erhvervslivet
Efterår 2020: Opsummering af det samlede datagrundlag
Forår 2021: Oplæg til samlet skrift om metoder og principper for projektering og udførelse af højhuse i træ, tidslinje for implementering af emnet i bygningskonstruktøruddannelsen.

Den indsamlede viden vil løbende blive tilført uddannelsen i form af vidensdeling blandt kollegaer og herfra til studerende.

- Projektets Metode

Data indsamles via netværksmøder, workshops, konferencer, litterature review samt studieture.

 

- Projektets Forventede Resultater

Vi forventer at den viden vi opnår via projektet fremadrettet vil være til gavn for byggesektoren som på sigt skal omstille til mere bæredygtige byggemetoder og byggerier.
Vi vil via produktionen af ny viden bidrage til at vores studerende i fremtiden vil være ambassadører for ny anvendelsen af trækonstruktioner til højhuse i træ i Danmark.

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere  
- Studerende Erhvervsakademi Sydvest (EASV) (10)
- Medarbejdere Erhvervsakademi Sydvest (EASV)
Mogens Præst
- Virksomhedsrepræsentanter Teknologisk InstitutPeder Fynholm
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport
Anden artikel