Hop til indhold

Grøn Omstilling – fra “sort” til “grøn” virksomhedsadfærd

Projekttitel Grøn Omstilling – fra “sort” til “grøn” virksomhedsadfærd
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business
Teaser Projektet vil forsøge at skabe værdi for SMV'er, gennem en kortlægning og etablering af principperne for, hvad en grøn virksomhedsadfærd indbefatter
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Miriam Ruth Sørensen
Lektor
mirs@cphbusiness.dk
+45 3615 4839
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2022 - 31. december 2023
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektets overordnede målsætning er at skabe værdi for danske SMV’er, med aktivitet inden for servicesektoren gennem en kortlægning såvel som etablering af principperne for, hvad en grøn virksomhedsadfærd indbefatter. En etablering af principper ønskes opnået gennem bl.a. en forståelse for, samt analyse af, virksomhedernes oplevelser af barrierer, udfordringer og muligheder i rejsen mod en grøn virksomhedsadfærd.

Herunder vil projektet afdække barrierer som følge af nuværende og kommende regulering, virksomhedens strategi, taktik, kompetencer, ressourcer og rammebetingelser. I forlængelse heraf undersøges det bl.a., hvordan og om brugen af standarder kan være med til at løfte SMV’ernes indsats, bl.a. i form af fx en standardiseret indstilling til datafangst og – struktur, hvorledes processer er bæredygtige.

Endnu en central leverance i projektet handler om, hvor forskellige aspekter omkring– og underliggende cirkularitet afmystificeres, konkretiseres og kommunikeres internt såvel som eksternt 

Rent definitorisk vil projektet anvende følgende diskurs samt forståelse for projektets 3 overordnede områder: 

 • Cirkulær økonomi forstås som grønne forretningsmodeller, hvor værdiskabelsen baserer sig på en effektiv/optimal ressourceudnyttelse i løbet af hele den pågældende ressources (herunder også produkts) levetid – hvilket står i kontrast til ”sorte” forretningsmodeller, hvor det primære formål er profitmaksimering.  
 • Bæredygtighed forstås som igangsættelsen af aktiviteter, hvor påvirkningen af miljø, social kontekst såvel som økonomi mindskes mest muligt i løbet af aktivitetens levetid. 
 • Grøn omstilling handler om virksomhedernes ledelsesmæssige, organisatoriske og kulturelle omstilling fra et ”sort” til et ”grønt” mindset. 

Dette projekt bærer titlen Grøn Omstilling. Det er dog ikke ensbetydende med, at cirkulær økonomi såvel som bæredygtighed træder i baggrunden. Projektets indgangsvinkel bygger på, at Grøn omstilling, og den latente transformation fra et ”sort” til et ”grønt” mindset, udgør fundamentet for virksomhedens fremadrettede aktiviteter i rejsen mod cirkularitet og bæredygtighed.  

- Baggrund og formål

Projektbeskrivelse:

Samtlige brancher i Danmark er underlagt, i forskelligt omfang, krav til og forventninger om strategiske indsatser og tiltag, der har til formål at fremme en grøn omstilling – såvel som dokumentere omfanget af disse aktiviteter i regulatorisk øjemed. De størstedelen af aftagervirksomhederne på Cphbusiness opererer inden for servicesektoren, afgrænses projektets branchemæssige fokus til brancher med fokus på Handel og Transport, Information og Kommunikation samt Kultur og Fritid (udgør ca. 27,4% af den danske Bruttoværditilvækst). Det er derfor tale om et relativt bredt spænd af potentielle virksomheder, der kan inviteres med i projektets dataindsamling, jf. afsnittet ”Metodisk tilgang”.   

Af hensyn til forskningsprojektets værdiskabelse for erhvervet, anses det som værende nødvendigt at udvælge respondenter, der antages at have konkret opnået viden om områderne grøn omstilling, bæredygtighed og/eller cirkulær økonomi såvel som organisatorisk og strategisk fokus på de nævnte områder. Erfaringer fra bl.a. projektet ”Datadreven Forretningsudvikling i danske små og mellemstore virksomheder” viser, at der er behov for ”kritisk masse”, når virksomheder skal i gang med at identificere barrierer, udfordringer og muligheder i forbindelse med store strategiske tiltag.  

Uden denne kritiske masse, oplever særligt de mindre virksomheder udfordringer fsva. muligheden for at allokere ressourcer til tiltag rettet mod en generel grøn omstilling af virksomheden. Termen ”kritisk masse” skal derfor forstås som organisatorisk kapacitet, kapabilitet såvel som kapital til at igangsætte projekter, aktiviteter og tiltag underliggende bæredygtighed, cirkulær økonomi samt grøn omstilling. Det bør i denne sammenhæng påpeges, at der ikke vil være tale om identifikation af ”best practise”, men snarere practise fra etablerede virksomheder samt virksomheder, der er ”født” med en grøn forretningsmodel. Projektets værdiskabelse for erhvervet bygger i høj grad på at etablere fundamentet for læring samt videndeling på tværs af små såvel som mellemstore virksomheder.  

En kerneleverance i dette projekt er derfor at forsøge at skabe værdi for SMV’er gennem en kortlægning af samt konkrete eksempler på, hvordan virksomheder kommer i gang med – eller fortsætter – rejsen mod en grøn virksomhedsadfærd. På denne måde ønsker projektet at levere viden til virksomheder, der ikke nødvendigvis har de menneskelige eller finansielle ressourcer til at indhente denne viden selvstændigt.  

Baggrund:

Områderne bæredygtighed og cirkulær økonomi er tæt beslægtede, men adskiller sig dog alligevel. Bæredygtighed fokuserer overordnet på de miljømæssige, sociale samt økonomiske konsekvenser af en virksomheds aktiviteter, mens cirkulær økonomi (overordnet set) fokuserer på en omlægning fra ”sorte” forretningsmodeller, der oftest bygger på énsidede optimeringer af bundlinjen, til ”grønne” forretningsmodeller, hvor økonomi og optimal ressourceudnyttelse går hånd i hånd.   

Projektet organiseres altså således, at der underliggende hhv. området bæredygtighed samt området cirkulær økonomi, indsamles data, der har til formål at kortlægge, hvorledes den ledelsesmæssige tilgang samt indstilling til grøn omstilling, bæredygtighed samt cirkulær økonomi hhv. begrænser eller muliggør ”strategiske satsninger”, hvor der ikke nødvendigvis er en skarp business case.  

Projektets målgruppe er ikke alene intern. Målgruppen befinder sig i høj grad også eksternt, da ét af projektets overordnede formål er at forsøge at afmystificere terminologierne grøn omstilling, bæredygtighed såvel som cirkulær økonomi. På basis af kvalitativ samt kvantitativ dataindsamling i løbet af 2022 ønsker projektet at udarbejde bl.a. use cases, kvantitativ analyse af virksomheders indsats såvel som konkrete værktøjer, jf. afsnittet ”Metodisk tilgang”.  

Hensigten med projektet er således, at understøtte SMV’ernes indsigt i samt forståelse for grøn omstilling, bæredygtighed samt cirkulær økonomi. Målsætningen er, overordnet set, at gå fra viden til værdi ved at beskrive/kortlægge principperne for samt konkrete operationalisérbare redskaber til at a) komme i gang med, eller b) fortsætte rejsen mod et ”grønt mindset”.   

- Aktiviteter og handling

Projektet opdeles i 3 faser:

Fase 1 har til hensigt at udføre en behovsafdækning på strategisk plan, hvor samtlige definerede forskningsspørgsmål undersøges mhp. at opnå en indsigt i de af virksomhederne oplevede barrierer, muligheder og udfordringer i rejsen med et grønt mindset. 

Fase 2 har til hensigt at undersøge, hvorledes den enkelte virksomhed i praksis omdanner en strategisk beslutning til en operationel handlingsplan.  

Fase 3 udgør projektets vidensdeling-fase, hvor der foreslås endelig afrapportering i form bl.a. af en konference om den grønne virksomheds adfærd, jf. afsnittet ”Projektets slutprodukter og forventede resultater af slutprodukt”. Som tidligere nævnt, spænder dette forskningsprojekt over 3 gensidigt afhængige emneområder, navnlig grøn omstilling, bæredygtighed samt cirkulær økonomi.  

Fra et akademisk synspunkt ønskes, som udgangspunkt, følgende emner berørt ifm. afdækningen af det enkelte emneområde (listen er ikke udtømmende, men skal anses som et udspil til akademiske fokusområder):  

 • Grøn Omstilling: Ambiguity bias, god selskabsledelse, strategisk ledelse i hypercompetitive markets, forandringsledelse, organisations- og kulturforandringer, institutionaliserede logikker såvel som performance management.  
 • Bæredygtighed: Strategisk ressource- og kapabilitetsudnyttelse på tværs af værdi- og forsyningskæder, kunderejsen, branding, CSR.  
 • Cirkulær økonomi: De ledelsesmæssige principper underliggende activity based costing, værdiansættelse af risikable investeringer, grønne forretningsmodeller, sustainable finance.   
- Projektets Metode

Projektets dataindsamling hviler på bl.a. kvalitative interview med udvalgte SMV’er inden for servicesektoren. De udvalgte virksomheder ”ophøjes” til case-virksomheder, hvor kvalitative interview med netop disse case-virksomheder hhv. er med til at besvare projektets forskningsspørgsmål, såvel som danne grundlaget for konkrete hands-on beskrivelser af, hvordan de udvalgte virksomheder strategisk, taktisk og operationelt tilgår rejsen mod en grønnere hverdag.  

Med henblik på at kvalificere udvælgelsen af case-virksomheder, har brancheforeningen Dansk Erhverv tilkendegivet, at de gerne vil stille sig til rådighed i processen med udvælgelse af SMV’er (medlemmer) til brug for den kvalitative såvel som kvantitative dataindsamling, jf. afsnittet ”Metodisk tilgang”

Metodisk tilgang:

Projektets tidshorisont strækker sig over perioden februar 2022 – juni 2023, hvor projektet bygger på en hypotese om, at langt de fleste danske små og mellemstore virksomheder ikke besidder et nødvendigt overblik over sammenhængen mellem samt nuværende og kommende krav til grøn omstilling, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Projektets overordnede forskningsspørgsmål er således: 

 1. Hvordan udgør evt. manglende gennemsigtighed ift. nuværende og kommende krav en barriere/udfordring for SMVernes arbejde på rejsen mod cirkulær økonomi, bæredygtighed og omstillingen fra ”sort” til ”grønt” mindset? 
 2. I hvilket omfang udgør parametrene overblik over, adgang til data internt og eksternt samt struktur og opbevaring data en begrænsning for SMVers mulighed for at understøtte rejsen mod cirkulær økonomi, bæredygtighed og omstilling fra et ”sort” til et ”grønt” mindset? 
 3. Hvordan kan en overgang fra et ledelsesmæssigt og organisatorisk ”sort” mindset til et ”grønt” mindset understøttes af god selskabsledelse med særligt fokus på forandringsledelse, ledelsesstil samt institutionaliserede logikker?  

 De ovenfor beskrevne forskningsspørgsmål foreslås undersøgt via en eksplorativ tilgang til undersøgelsen af emneområderne grøn omstilling, bæredygtighed samt cirkulær økonomi.

Forskningsspørgsmålene har til formål at undersøge et fænomen, der kun kan forekomme over en længere periode, hvorfor udvalgte respondenter interviewes ad flere omgange. Forskningsprojektet Grøn Omstilling, foreslås endvidere gennemført via en kombination af ”mixed methods”, hvor der både afvikles dybdegående kvalitative interview, mens der også udsendes spørgeskema til brug for en kvantitativ dataindsamling. Projektets dataindsamling ønskes gennemført over en periode på 12 måneder. Der er derfor tale om et longitudinalt studie. 

Projektet vil derudover også indsamle sekundære data i form af afdækninger af eksisterende viden, det være sig i form af eksempelvis rapporter, publikationer, webinarer samt videnskabelige artikler, inden for de respektive områder ”bæredygtighed”, ”cirkulær økonomi” samt ”grøn omstilling”.  

- Projektets Forventede Resultater

Det forventes, at der i projektets 3. fase udføres en afrapportering i form af ”How to guides” til SMVerne, der beskriver konkrete use cases samt konkrete principper, retningslinjer og standarder underliggende virksomhedernes tilgang til rejsen mod en grøn virksomhedsadfærd.  

Med henblik på at sikre, at den indsamlede viden gøres tilgængelige for erhvervet, lægges op til, at der i marts 2023 afvikles en ”Fra ”sort” til ”grønt” mindset” konference. Målgruppen for konferencen er primært SMVer i servicesektoren, mens brancheforeninger, interesseorganisationer såvel som medarbejdere på erhvervsakademierne også er velkomne. På konferencen deles projektets findings, mens aktuelle speakers fra virksomheder inviteres ind som key note speakers. Afhængig af budget, kan der etableres et set-up, hvor udvalgte virksomheder bliver inviteret til komme ind og showcase konkrete løsninger, produkter mv. i forbindelse med pauserne i løbet af konferencen.   

- Projektets Forventede Effekt

Der henvises til afsnittet ”Forventede slutprodukt(er) og forventede resultatet af slutprodukt”.  

Med hensyn til evaluering af projektet, opsættes der umiddelbart to kriterier for succes: 

 1. Projektet er en succes, når der er etableret et værdiskabende og gensidigt samarbejde på tværs af de involverede Områder på Cphbusiness. 
 1. Projektet er en succes, når projektets findings og analyser omformes til use cases og konkrete værktøjer, der umiddelbart kan anvendes af SMVer til at igangsætte eller komme bedre videre i rejsen mod en grøn virksomhedsadfærd.  

For så vidt angår punkt 1, foreslås det, at der løbende afholdes styregruppemøder, hvor ét af de faste punkter på agendaen vil være ”Status på samarbejde på tværs af Områder”.  

 

Med hensyn til en evaluering af punkt 2 vil projektets succes blive målt op imod interessen for deltagelse i konferencen marts 2023.  

Tags
Deltagere
Partnere
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer