Fremtidens storcenter (en del af “Lyngby – oplevelsernes by”)

Projekttitel Fremtidens storcenter (en del af “Lyngby – oplevelsernes by”)
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Innovation
Teaser Hvordan skal storcentre/indkøbscentre udvikle deres konkurrenceevne i fremtidens detailhandel?
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Jan-Christian Haxthausen
Projektleder, Lektor
jch@cphbusiness.dk
3615 4693
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. marts 2014 - 01. august 2016
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektets formål er at forstå detailhandlens udvikling og udvikle koncepter, der kan fastholde og udvikle konkurrenceevnen for fremtidens storcentre med udgangspunkt i Lyngby Storcenter. Projektet fokuserer derfor på, med Cphbusiness som uddannelsespartner, at gå aktivt ind i de handlendes forretningsudvikling samt at biddrage med nye løsninger, der vil fremme byens attraktion for borgere, handlende og studerende

Projektets overordnede mål er at:

 • øge forståelsen af praksis både for studerende og for centeret/centerets butikker og herigennem øge centerets attraktivitet generelt for de handlende i Nordsjælland

Projektets delmål er at:

 • gennemføre et serviceeftersyn af Lyngby Storcenter og bidrage til en fælles forståelse af praksis
 • fremme innovationsgraden blandt butikkerne i Lyngby Storcenter gennem forretningsudvikling
 • overføre den nyeste viden inden for bl.a. detailhandel og forbrugertrends til ansatte, ledere og ejere
 • Udarbejdelse af koncept som kan skaleres
 • Udvikle og teste rammer for og krav  til gruppepraktik
 • Øge de studerende evne til at omsætte teoretisk viden til praktisk implementering

I fase 1 af projektets gennemførelse er fokus:

 • Analyse af forbrugeradfærd og tendenser blandt centerets nuværende og potentielle kunder
 • Analyse af centerets nuværende position, image og kundegrundlag
 • Analyse af nuværende butikskoncepters styrker og svagheder samt identifikation af muligheder og trusler i omverdenen med henblik på at identificere indsatsområder
 • Analyse af detailhandelstrends og herunder nethandel og centerudvikling i både Danmark og internationalt

I fase 2 er projektet efterfølgende inddraget som en del ”Retail Reinvented” se www.retailreinvented.dk

- Baggrund og formål

Lyngby er en by under udvikling. Der er fremsat flere politiske initiativer til at fremme Lyngby som vidensby og herunder ønskes også en udvikling af miljøet i byens midte, der er et regionalt centrum for handel og med en profil, som afspejler nordregionens købekraft, høje uddannelsesniveau og attraktionsværdi i øvrigt. Det ønskes, at udviklingen af byens midte skal ske i tæt samspil mellem byens uddannelsesinstitutioner og lokale erhverv. Dette rummer et nyt potentiale for innovation i byens handel og anden oplevelsesvirksomhed.

”Fremtidens storcenter” har til formål at forstå detailhandelens udvikling og udvikle koncepter for at fastholde og udvikle konkurrenceevnen for fremtidens storcentre med udgangspunkt i Lyngby Storcenter

 

 

- Aktiviteter og handling
Styregruppe møde: 19-11-2014
December 2014: Udvikling af casekonkurrence til gennemførelse i uge 4, 2015
Aflevering af hovedopgaver for 3 praktikanter (markedsføringsøkonom) Udvikling af valgfaget ”Retail management with special focus on retail marketing”
jan-15 Gennemførelse af casekonkurrence ”Copenhagen Business Lyngby Innovation Case Competition – CLICC” I samarbejde med LSC
Hovedopgave eksamen for de 3 markedsføringsøkonomer
Færdiggørelse af valgfaget valgfaget ”Retail management with special focus on retail marketing” i samarbejde med LSC/erhvervet
Ny praktikant starter i LSC (januar-april 2015)
21-01-2015 Præsentation på LSC bestyrelsesmøde af status på projektet, oplægget til fase 2 samt diskussion af efteruddannelsesmulighederne
Januar-marts 2015 Planlægning af fase 2 af projektet til implementering i efteråret 2015, herunder scoping af projektet og opstilling af hypoteser i samarbejde med LSC.
Færdiggørelse af efteruddannelsestilbud til LSC med henblik på præsentation til centerets butikker/ledelser
Februar 2015?: Præsentation af praktikmuligheder for PBA INNO studerende med henblik på praktik efterår 2015
Februar 2015: Gennemførelse af markedsanalyseprojekt for 2. semester markedsføringsøkonomer
Februar/Marts 2015: Styregruppemøde med fastlæggelse af scoping, hypoteser og aktiviteter for efteråret 2015
April-Juni: Hovedopgave periode for 2 Serviceøkonom studerende og 1 markedsføringsøkonom
Maj/juni: Gennemførelse af evaluering af fase 1
Juni: Styregruppemøde med henblik på endelig evaluering af fase 1 og detailplanlægning af fase 2
- Projektets Metode

Projektet deles op i tre delprojekter

 1. Serviceeftersyn af Lyngby Storcenter (fase 1)
 2. Konceptudvikling (fase 2)
 3. Uddannelse af centerets medarbejdere

 

- Projektets Forventede Resultater

Projektets overordnede mål er at:

 • øge forståelsen af praksis både for studerende og for centeret/centerets butikker og herigennem øge centerets attraktivitet generelt for de handlende i Nordsjælland

 

Projektets delmål er at:

 • gennemføre et serviceeftersyn af Lyngby Storcenter og bidrage til en fælles forståelse af praksis
 • fremme innovationsgraden blandt butikkerne i Lyngby Storcenter gennem forretningsudvikling
 • overføre den nyeste viden inden for bl.a. detailhandel og forbrugertrends til ansatte, ledere og ejere
 • Udarbejdelse af koncept som kan skaleres
 • Udvikle og teste rammer for og krav til gruppepraktik
 • Udforske og udnytte forretningsmuligheder for Partner
 • Skabelsen af varigt partnerskab med Lyngby Storcenter
 • Øge de studerende evne til at omsætte teoretisk viden til praktisk implementering

Øge kendskabet til Cphbusiness blandt det lokale erhvervsliv

- Projektets Forventede Effekt

I fase 1 er projektets succeskriterier:

 • 5 studerende i praktik i LSC med fælles overordnet problemstilling i efteråret 2014. Erfaringerne med gruppepraktik skal kunne danne grundlag for udvikling af et koncept for gruppepraktik
 • 1 studerende i praktik i foråret 2015 som samler op på de forskellige analyser og tiltag og danner bro til efteråret 2015 aktiviteter
 • Hovedopgaver i foråret 2015 med karakterniveau 7 eller derover som tilsammen indeholder et 360 grader serviceeftersyn af LSC som skaber ny brugbar viden for LSC
 • Gennemførelse af mindst ét markedsanalyseprojekt som bidrager med kvantitativt input til serviceeftersynet og herigennem øger forståelsen af praksis for både LSC og Cphbusiness
 • Gennemførelse af én årligt tilbagevendende casekonkurrence
 • Øge de studerendes branchekendskab og motivation gennem udvikling af et fælles valgfag på tværs af merkantile uddannelser: Retail management with special focus on retailmarketing. Valgfaget skal udvikles i samarbejde med erhvervet
 • Involvering af mindst 5 butikker/kæder udover centerforeningen således at praksisinddragelse og –tilknytning sikres
 • Inddragelse af centeradministration og ejer således at alle interessenter involveres aktivt i projektet

For kunden (LSC) vil KPI overordnet være:

 • Hvis projektet skal være en succes for Lyngby Storcenter indebærer det bl.a. følgende:
  • Brugbare anbefalinger med udgangspunkt i praksis og de givne rammer (rammer som ikke realistisk kan ændres – f.eks. rive centeret ned og bygge et nyt!)
  • Tydelig scoping af projektet
  • Fælles udvikling af hypoteser som testes og enten bekræftes eller afvises
  • Gennemførelse af sortimentsanalyse som del af serviceeftersynet med anbefalinger til fremtidigt sortiment
  • Løsningsforslag baseret på branchekendskab
Tags Forretningskoncept | forretningsudvikling | Retail Management | Retailmarketing | Storcenter
Deltagere  
- Studerende Cphbusiness
 • - AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Kongens Lyngby (200)
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Lyngby Storcenter | Danica
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat

Projektet er afsluttet inden reel ny viden er blevet skabt. Dette skulle være sket i afslutningen af fase 1 samt fase 2 og 3. Dog har vi skabt viden om:

 • Afholdelse af gruppepraktik
 • Gennemførelse af udviklingsprojekter med erhvervet
 • Udvikling af tværgående læringsaktiviteter med inddragelse af mange uddanneler
 • Indsigt for Lyngby Storcenter i deres kundebase og konkurrenter
  • Der er blevet leveret et 360 graders serviceeftersyn til Lyngby Storcenter, som efterfølgende er indgået i centerets strategiovervejelser
  • De studerende er gennem casekonkurrencen kommet med en lang række forslag til Lyngby Storcenter til at forbedre service og kundeoplevelse
  • Øvrige resultater indgår i Retail Reinvented projektet
 • Udvikling og gennemførelse af valgfag
Evaluering

Projektet har haft store udfordringer med adgang til menneskelige ressourcer samt forståelse for rolle hos vores partner Lyngby Storcenter, hvor vores kontaktperson er Torben Schwabe (og medlem af styregruppe), direktør for Lyngby Storcenter. Torben Schwabe brænder for projektet og ikke mindst projektets ide. Torben har meget travlt og det har derfor været svært for både studerende og projektgruppen at få afholdt statusmøder og opfølgninger på aftalte aktiviteter, hvilket til tider har sat projektets progression i stå. Derudover har Torben en forventning om meget aktiv deltagelse af Cphbusiness i forbindelse med vores praktikstuderende, hvor LSC i mindre grad ser sig selv som arbejdsgiver og mere som rådgiver de studerende kan spørge til råds, hvis nødvendigt. En projekterfaring/evaluering er derfor, at det skal være meget tydeligt fra starten, hvad projektet kræver af deltagende virksomheder, herunder deres ressourceanvendelse.

 

Praktik- og hovedopgave studerende (gruppepraktik):

 • Studerendes motivation og læringsudbytte har været stort.
 • Cphbusiness har fået en første erfaring med udbytte af gruppepraktik. Den væsentligste evaluering af dette er, at vejlederrollen i forbindelse med et udviklingsprojekt og gruppepraktik ændres væsentligt. Såfremt der skal være udbytte udover et traditionelt praktikophold, skal vejleder involveres i langt højere grad end ved normale praktikophold. Vejledning skal i højere grad ses som samproduktion af viden og vejleder skal således indgå som aktivt ”gruppemedlem”. Dette skete ikke i den første fase af dette projekt, hvorfor udbyttet i første halvdel af fase 1 ikke har været tilfredsstillende for projektdeltagerne (Lyngby Storcenter og Cphbusiness)
 • To større rapporter afleveret. Faglig kvalitet har ikke været tilfredsstillende og dette har vist, at der er behov for endnu større selektering af studerende til projektet
 • I forlængelse af ovenstående har de studerendes fokus i for høj grad været på daglig drift end strategisk udvikling. Svært at komme op i helikopteren.Konsekvensen af ovenstående har været, at der følges op på fase 1 med endnu en praktikant i Lyngby Storcenter, som skal samle og validere de 5 tidligere praktikanters arbejde. Den generelle konklusion er dog, at gruppepraktik (med ovenstående ændringer) kan anbefales i fremtidige projekter.Valgfag: Der er gennemført en selvstænding evaluering af casekonkurrencen af både studerende, undervisere og Lyngby Storcenter. Udbyttet af casekonkurrencen vurderes generelt til at have været højt. Både de studerende og lærerne syntes, at det har været spændende at deltage, Lyngby Storcenter føler, at de har fået mange relevante og gode forslag, som de kan arbejde videre med og læringsmålene er generelt blevet pænt opfyldt. Det har fungeret rigtigt godt med inddragelse af en konkret opdragsgiver frem for en mere teoretisk problemstilling og vi har formået at biddrage til praksisudvikling gennem de studerendes forslag. Ligeledes har det fungeret godt med brugen af ældre studerende som mentorer.Markedsanalyseprojekt:
 • Generelt set er det både projektleders, teamets og de studerendes evaluering, at markedsanalysemodulet var vellykket. Særligt har inddragelsen af praksis været vellykket og har været med til at øge de studerendes motivation og deltagelse. Lyngby Storcenter har fået input til deres videre strategi udvikling i forbindelse med identifikation af målgrupper og konkurrenter
 • Casekonkurrence:
 • Gennemførelsen af valgfag på tværs af uddannelser har været en succes. Valgfagets output skal dog integreres mere direkte i projektet end tilfældet var.
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi

På markedsføringsøkonom og serviceøkonom er der på baggrund af udviklingsprojektet blevet udviklet et valgfag.
På markedsføringsøkonom har de studerende udarbejdet en markedsanalyse for Lyngby Storcenter
På alle uddannelser har de studerende på 1. Semester deltaget i en casekonkurrence

Lyngby Storcenter har brugt markedsanalyseresultater, casekonkurrencen og hovedopgaver i deres strategi udviklingsarbejde. Da projektet mere eller mindre afvikles i fase 1 er der ikke udviklet konkrete koncepter og løsninger, som skulle være foregået i fase 2.

- Målgruppen
- Publikationer Rapport