Fremtidens Spedition

Projekttitel Fremtidens Spedition
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Miljø
Teaser Teknologisk udvikling og fokus på miljøet udfordrer transportbranchen, hvilket dette projektet forsøger at finde løsninger på
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Søren Schulian
Projektleder
sosc@cphbusiness.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2018 - 31. januar 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Projektet skal tilføre betydelig ny viden om denne del af logistikområdet. Dels gennem samarbejde med virksomheder, dels gennem inddragelse af bestående forskning på de delområder hvor denne måtte findes. Internt forventes flere af vidensområderne på logistikøkonomuddannelsen at blive styrket i form af øget branchekendskab, eksempelvis ved en større indsigt i indkøb og arbejdsgange i speditionsbranchen.

Projektet vil gennem samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og andre forskningsinstitutioner øge CPH Business’ erhvervsnetværk.

- Baggrund og formål

Hele transportindustrien står overfor store forandringer på en række områder, og indenfor en tidshorisont på 10 år eller mindre, vil forretningsgrundlaget være ændret radikalt for en stor del af spillerne indenfor denne sektor. Det vurderes, at specielt speditionsområdet vil være udsat for disruption i stort omfang.

 

Samfundsmæssige og politiske forhold vil være én kilde til behov for forandring. I forhold til klimaforandrin­ger spiller transport en betydende rolle og der ses allerede nu konkrete politiske tiltag, som kommer til at stille krav til speditionsvirksomhedernes evne til at være innovative og i stand til at drage nytte af nye tek­nologier.

 

Selve den teknologiske udvikling vil ændre den samlede transportindustri: Sandsynlig udfasning af trans­portmidler med forbrændingsmotor og overgang til el, lastbiler som i større eller mindre grad er selvkø­rende, anvendelse af platooning, ubemandede fragtskibe samt robotter og droner til levering af pakker er alt sammen eksempler på teknologier som allerede findes, og som i løbet af relativt få år vil ses implemen­teret i den daglige transport. Endelig vil udviklingen indenfor 3D print ændre og reducere behovet for trans­port generelt.

 

En række nye spillere, som ikke tilhører den traditionelle speditionsbranche, er dukket op på markedet og flere vil givetvis komme i årene fremover. Det mest iøjnefaldende eksempel er Amazon, som har udviklet sig fra webshop til en totalleverandør, som kan overtage dele af eller hele distributionsopgaver som hidtil har været varetaget af den traditionelle speditør. Dertil kommer udbredelsen af deleøkonomi med tilhø­rende IT-platforme som eksempelvis vil forandre pakkedistributionsområdet og udfordre med ”Uber-mo­deller”, hvor privatpersoner fragter pakker, som hidtil har været fragtet af den traditionelle transportbran­che.

 

I forhold til landets beskedne størrelse, har danske virksomheder været ganske markante på verdensmarke­det indenfor transport. Mærsk på rederisiden og DSV, som med seneste opkøb placerer sig som verdens 4. største speditionsvirksomhed/logistics provider. Traditionelt har speditionsvirksomheder en lavere andel af højtuddannede medarbejdere end deres kunder. Der vurderes at være stigende behov for medarbejdere med kompetencer, som de CPH Business uddanner til, både på erhvervsakademiuddannelsernr og på akademiud­dannelserne, såvel i de operationelle dele af virksomhederne som på ledelsesniveau.

 

Brancheorganisationen ITD vurderer: ”at branchen inden for ti år vil opleve en massiv mangel kvalificerede medarbejdere i den dan­ske transport- og logistiksektor.”[1]

Projektet vil tilføre CPH Business viden, som kan styrke specielt logistik­økonomuddannelsen og dermed medvirke til løsning af problemet med manglende arbejdskraft i logistik­sektoren.

 

Konsulentvirksomheden PwC har for nylig i samarbejde med Dansk Erhverv gennemført en større undersø­gelse[2], hvor man har spurgt omkring 500 personer fra danske virksomheder om deres initiativer og forvent­ninger til digitalisering og innovation. Undersøgelsen viser, at virksomheder indenfor transport og logistik er markant bagud i forhold til andre typer virksomhed på disse områder. Det fremgår ikke specifikt af under­søgelsens offentliggjort resultater, men det er projektgruppens antagelse, at mindre/mellemstore spediti­onsvirksomheder ville ligge endnu lavere end gennemsnittet af resten af gruppen i undersøgelsen.

 

Projektet understøtter på flere områder CPH Business’ strategi og overordnede indsatsområder. Gennem­førelse af projektet vil tilføre viden og kompetence til akademiet, således at CPH Business i højere grad vil kunne uddanne til de store og stigende behov som imødeses. Projektet vil udfordre erhvervslivet i en bran­che som er kendt for at være traditionelt tænkende og gennem tæt samarbejde og forventede partnerska­ber i projektforløbet vil CPH Business få mulighed for at udbygge erhvervsnetværket indenfor denne sektor.

[1] http://www.itd.dk/politik/rekruttering-og-uddannelse/

[2] https://www.pwc.dk/da/nyt/publikationer/pwc-cxo-survey-2017.html

- Aktiviteter og handling
- Projektets Metode

Projektet opdeles i 4 faser:

 1. Situationsanalyse: Indsamling af information til afdækning af eksisterende viden. Dette skal ske i samarbejde med bl.a. brancheorganisationer, universiteter og repræsentative virksomheder.
 2. Afdækning af den forventede udvikling i fremtidens distribution i samarbejde med universiteter og andre private og offentlige instanser.
 3. Gab – analyse i branchen: udarbejdes på baggrund af indsamlingen af den eksisterende viden, samt forventningerne til den fremtidige udvikling i målgruppen – mellemstore speditionsvirksomheder.
 4. Udarbejdelse af en ”tool-box” og plan for work-shop tilpasset målgruppen.

Ad. 1 Situationsanalyse:

For indsamling af eksisterende viden om erhvervet, vil der bl.a. blive taget kontakt med følgende brancheforeninger og institutioner.

 • DASP, hvorunder mange af de mellemstore og store speditions-virksomheder er organiseret[1].
 • DTL, brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane[2]
 • ITD, brancheorganisation for transport- og logistikvirksomheder[3]
 • Teknologisk institut har ekspertise indenfor elektronisk transport samt logistik & transport

 

Ad. 2 Afdækning af den forventede udvikling:

 

For at indsamle viden fra forskning og udvikling, kan viden fra følgende forskningsprojekter muligvis inddrages:

 • Teknologisk institut har i 2005 udarbejdet et udviklingsprojekt om fremtidens transportkoncepter [4], som kan være relevant for udviklingsprojektet.
 • Transportens innovationsnetværk afsluttende et projekt om Collaborative Logistics d. 30.6 2016. formålet med projektet var at udvikle og afprøve nye logistiske metoder samt transport og distributionsløsninger [5].
 • Chalmers University har fokus på udfordringen når transportløsninger på en gang skal være grønne, sikre og effektive [6].
 • DTU har forskningsprojekter inden for transportmodellering, selvkørende biler, droner, smart mobility, railtech, logistiske løsninger og autonome skibe[7]

For at indsamle viden om den forventede udvikling i forhold til lovgivning og offentlige investeringer, skal der skabes kontakt til offentlige instanser.:

 • En ekspertgruppe nedsat af transport, bygnings- og boligministeriet skal analysere fremtidens transport. Ekspertgruppen har i sine anbefalinger fokus på transportpolitiske beslutninger vedr. såvel person- som godstransport på vej og bane samt med færger og fly, som skal træffes inden for de kommende 5 til 10 år[8]. Anbefalingerne ligger klar i efteråret 2017, denne rapport kan indeholde elementer, som kan være relevante for udviklingsprojektet.

Transportens innovationsnetværk kan muligvis anvendes til evt. partnerskab i projektet[9].

 

Ad 3 Gab-analyse

Situationsanalysen kombineret med analysen af den fremtidige udvikling, skal munde ud i en identifikation af manglende viden samt forventede krav til fremtidig omstilling i forretningsmodel hos mellemstore speditionsvirksomheder.

 

Ad 4 Tool-box.

Efter kortlægning af Gab-analysen, vil konkrete anbefalinger blive fremlagt.

[1] http://www.dasp.dk/

[2] http://www.dtl.eu/

[3] http://itd.dk/

[4] https://www.teknologisk.dk/ydelser/fremtidens-transportkoncepter/15188

[5] http://www.tinv.dk/collaborative-logistics/

[6] http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/Transport/research/Documents/broschyr_so-transport_vt2017_low.pdf

[7] http://www.man.dtu.dk/nyheder/2017/06/transportprojekt?id=d50f2dc4-7fb4-47e0-935d-db266856cd44&utm_device=web&utm_source=researcharea&utm_campaign=Trafik-og-logistik

[8] file:///C:/Users/mlm/Downloads/Kommissorium.pdf

[9] http://www.tinv.dk/generelt-om-projekter-i-tinv/

- Projektets Forventede Resultater

Projektet skal levere en analyse af den aktuelle situation i branchen, blandt virksomheder i målgruppen (danske speditionsvirksomheder med årlig omsætning mellem 300 mio. og 5 mia. DKK). Analysen tager udgangspunkt i den i kapitel 1 omtalte undersøgelse fra PwC, som belyser forholdet til innovation generelt, men gøres her mere specifik og målrettet mod netop speditionsbranchens konkrete udfordringer. Undersøgelsen vil således vise, i hvor høj grad virksomhederne er rustet til en fremtidig forretningsmodel, som vil være betydelig forandret på en række områder.

Dernæst skal projektet levere den i kapitel 2 omtalte ”Tool-box”.

Endelig skal projektet levere et standardiseret program til brug for afholdelse af workshops, ligeledes omtalt i kapitel 2.

- Projektets Forventede Effekt
Tags
Deltagere
Partnere Danske Speditører
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Website/blog
Rapport
Rapport