Hop til indhold

Fra summativ til formativ – nye eksamensformer

Projekttitel Fra summativ til formativ – nye eksamensformer
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Innovation
Teaser Nye eksamensformer skal afspejle den virkelighed, som de studerende kommer ud i
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Dorthe Fiona Petersen
Adjunkt
dofp@kea.dk
46460200
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. oktober 2014 - 31. december 2015
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Der blev med projektet udviklet en ny måde at afprøve de studerendes innovative kompetencer, hvor der blev lagt vægt på ikke kun summativ, men også formativ evaluering. Igennem forløbet var der fokus på at fremme de studerendes innovationskompetencer og i særdeleshed, hvordan man vurderer, evaluerer og måler disse, så man sikrer, at de studerende har erhvervet sig disse kompetencer.

Projektet var underviserinitieret, og bundede bl.a. i en stor efterspørgsel efter retningslinier og værktøjer til at vurdere innovationskompetencer, da der ikke på daværende tidspunkt var udviklet noget særligt på den del, som handler om at vurdere, evaluere og måle innovationskompetencerne. Fokus har primært været på at vurdere innovationshøjden i de artefakter, som de studerende har lavet.

Resultatet af dette projekt skal munde ud i nye eksamensformer, som kan implementeres på innovationsforløb i form af formaliserede rammer for at afprøve og måle de studerendes innovationskompetencer, således at vi sikrer både progression og reelle kompetencer, og ikke alene måler på viden og færdigheder.

Der blev endvidere udviklet en eksamensform, der afspejler det, de studerende skal ud at arbejde med efter endt uddannelse. De studerende bliver for eksempel ikke ansat til at skrive synopser. Derfor skal eksamensformen afspejle den virkelighed, som de studerende kommer ud i, dvs at den både skal være erhvervsrettet og praksisnær.

De studerende skal tilegne sig kompetencer, som de direkte kan bruge i deres erhvervsliv, og eksamen skal afspejle dette. Projektet afdækkede, hvordan man kan gå fra synopsis til en prøveform, der reelt afspejler deres fremtidige arbejdsliv.

- Baggrund og formål

Baggrund

På Uddannelsen E-Design er der blevet udviklet et innovationsmanifest. Med afsæt i dette vil vi udvikle en taksonomi for innovationskompetencer, med udgangspunkt i kvalifikationsrammen, som kan bruges både i udviklingen af innovationsprojekter, men også i afprøvningen af disse, og gennem udvikling af en eksamensform, hvor de studerende har mulighed for at vise deres læring og progression indenfor innovation, og en eksamensform, der retter sig mod deres arbejde, i prototypen i arbejdet som E-Designer. Det er dog målet at resultatet bliver generisk, og derfor anvendeligt på andre uddannelser.

Formål

Med dette projekt ønsker vi at udvikle en ny måde at afprøve de studerendes innovative kompetencer, som lægger vægt på ikke kun summativ, men også formativ evaluering. Igennem forløbet er der fokus på at fremme de studerendes innovationskompetencer og i særdeleshed, hvordan man vurderer, evaluerer og måler disse, så man sikrer, at de studerende har erhvervet sig disse kompetencer.

- Aktiviteter og handling

En gruppe bestående af forskellige interessenter – undervisere, aftagere, samarbejdspartnere (TEC, CPH West), censorer, KEA Kvalitet (afdeling for kvalitetssikring og juridiske spørgsmål), erhvervsliv, 2. års studerende samt E-design dimittender skal udvikle:

 • Et bud på taksonomier for, hvordan vi måler innovationskompetencer ud fra kvalifikationsrammen samt bud på prøveformer, der bedre end de nuværende kan måle de studerendes reelle erhvervsrettede innovationskompetencer.

På baggrund af dette arbejde i pkt. 1, skal underviserteamet:

 • Afprøve dette på udvalgte grupper af 1. års e-design studerende på et mini-innovationsforløb (4 hvide t-shirts).
 • Evaluere og komme med anbefalinger i forhold til anvendelighed og implementerbarhed.
 • Dette vil herefter blive anvendt som udgangspunkt for resten af E-design 1. års forløbet, både mht taksonomier og eksamensform (formativ og summativ).

Intentionen er, at vi i foråret og sommeren 2015 afprøver de nye eksamensformer og taksonomier på en gruppe E-Design studerende, og evaluerer på dette, mht at måle innovationskompetencer, og en prøveform, der er mere praksisnær.

På denne baggrund vil vi komme med anbefalinger i forhold til det videre arbejde med udvikling af eksamensformer, og til hvordan man konkret måler og evaluerer de studerendes innovationskompetencer i en erhvervsrettet kontekst.

- Projektets Metode

Fremgangsmåde

Forløbet kører over et år på EAK i E-Design, hvor de studerende har faget innovation, som er en del af fagligheden på første år, og det afprøves pt som en tværfaglig eksamen for hele det første år.
Der er som udgangspunkt udviklet et innovationsmanifest, som indeholder en definition af innovation, relevante innovationsteorier mv., forslag til tiltag i undervisningen mhp at undervise i innovation samt definition af de studerendes læringsudbytte indenfor innovation for e-designere.

Det, der skal udvikles i dette projekt, er først og fremmest en taksonomi, som sikrer progression fra erhvervsskole til erhvervsakademi og til professionshøjskole. Dernæst er det en udvikling af eksamensformer fra den rene summative form til en blanding af formativ og summativ eksamen, hvor både censor og erhvervsliv løbende inddrages. Dvs en nytænkning af både måden at eksaminere på og en klarlægning af, hvordan man kan måle den reelle erhvervsrettede innovationskompetence.

I første omgang vil vi udvælge en gruppe af E-Design studerende, som vil blive afprøvet efter den nye eksamensform.

Milepæle

 • Oktober 2014: Opstart af projektet. Formalia og oprettelse af projekt
 • November 2014: Etablering af projektgruppe, udarbejdelse af roller, opgaver, ansvar, kommunikationsgange, arbejdsplaner mv.
 • December 2014: Indsamling af data og erfaringer vedr. nye eksamensformer.  Udvikling af projektet
 • Januar 2015: Udvikling af taxonomier samt eksamensformer. Udvælgelse af de studerende, der skal deltage i pilotprojeket.
 • Februar 2015: Udvikling af taxonomier og nye eksamensformer.
 • Marts  2015: Udvikling af taxonomier og nye eksamensformer. Inddrage interessenter fra erhvervslivet
 • April  2015: Udvikling af taxonomier og nye eksamensformer. Inddrage interessenter fra erhvervslivet
 • Maj 2015: Pilottest af de nye taxonomier og eksamensformer ved de studerendes eksamen, sommer 2015
 • Juni 2015 Pilottest af de nye taxonomier og eksamensformer ved de studerendes eksamen 2015, samt evaluering af forløbet og resultater
 • Juli 2015: Ferie
 • August 2015: Tilpasning og videreudvikling af taxonomier og nye eksamensformer
 • September 2015. Videreudvikling af de nye eksamensformer
 • Oktober 2015: Videreudvikling af de nye eksamensformer
 • November 2015: Test af nye taxonomier og eksamensformer på studerende fra E-Design
 • December 2015:  Test af nye taxonomier og eksamensformer på studerende fra E-Design, samt evaluering af forløbet og resultater af projektet
 • Januar 2016: Afrapportering og formidling af projektets resultater
- Projektets Forventede Resultater
 • Fremme af de studerendes innovationskompetencer
 • Konkrete retningslinier og værktøjer til at vurdere de studerendes innovationskompetencer, dvs. værktøjer til at vurdere, evaluere og måle innovationskompetencerne med primær fokus på at vurdere innovationshøjden i de artefakter, som de studerende har lavet
 • Nye eksamensformer, som kan implementeres på innovationsforløb i form af formaliserede rammer for at afprøve og måle de studerendes innovationskompetencer, således at vi sikrer både progression og reelle kompetencer, og ikke alene måler på viden og færdigheder
 • Udvikling af en eksamensform, der afspejler det, de studerende skal ud at arbejde med efter endt uddannelse, dvs. at den både skal være erhvervsrettet og praksisnær
- Projektets Forventede Effekt

Ved at de studerende tilegner sig kompetencer, som de direkte kan bruge i deres erhvervsliv (og at eksamensformen afspejler deres fremtidige arbejdsliv), formoder vi at at den forventede effekt af projektet bliver, at de studerende er klædt bedre på til den virkelighed, de skal ud at agere i efter endt studie.

Tags
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA)
 • - Entreprenørskab og Design (erhvervsakademi) (20)
- Medarbejdere KEA Kvalitet
2 medarbejdere

Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Torid Kaad Ostenfeld
Anne Marie Mathiasen
Dorthe Fiona Petersen
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere TEC
Finansiering  
- Intern 55%
- Ekstern 45% | Danske private kilder | Fonden for Entreprenørskab
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Anden artikel
Konferenceoplæg
Andet (venligst beskriv)