Byg ny viden sammen – forhold som fremmer og hæmmer vidensopbygning i organisationer

Projekttitel Byg ny viden sammen – forhold som fremmer og hæmmer vidensopbygning i organisationer
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Business | Undervisning
Teaser Hvordan kan man via casearbejde med at frembringe ny faglig viden bidrage til, at en afdelings videngrundlag opbygges og videreudvikles?
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson


Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2019 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Forskningsprojektet ‘Byg ny viden sammen – forhold som fremmer og hæmmer vidensopbygning i organisationer’ forsøger via aktionsforskning og et systematiseret og rammestyret casearbejde at frembringe ny faglig viden som metode, og undersøger dermed hvilke forhold, der har betydning for, at en afdelings videngrundlag opbygges og videreudvikles.

Den nye faglige viden, som frembringes i casarbejdet kobler praksisviden og teoretisk viden, er anvendelsesorienteret i forhold til ledere og ledelse, og formidles til disse.

Effekterne af projektet vil således være ny viden om, hvordan en afdelings videngrundlag kan opbygges og udvikles, og hvordan undervisernes kompetencer inden for forsknings-, udviklings- og innovationsarbejde videreudvikles

- Baggrund og formål

Forskningsformålet:

Formålet med projektet er todelt, således at projektet frembringer viden om, hvordan et systematisk og forskningsundersøttet casearbejde kan bidrage til at en afdelings videngrundlag opbygges og videreudvikles.

Samtidig opbygges ny ledelsesfaglig viden, som sigter direkte på Kompetencecenter for Ledelse & HR’s målgruppe af ledere private og offentlige virksomheder.

Baggrund for projektet

Projektet undersøger hvordan arbejdet med at opbygge videngrundlag har relevans for såvel aftagerne af ydelser fra Kompetencecenter for Ledelse & HR samt EAAA’s og sektorens generelle arbejde med viden.

 

EAAA’s arbejde tager afsæt i en rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Et af rammekontraktens 4 strategiske mål handler om øget relevans af akademiets forsknings- og innovationsprojekter. Relevansen måles bl.a. ud fra om, der er et målrettet og synligt tilbageløb af viden fra projekter til virksomheder og uddannelser. For at nærme sig dette mål, skal forskningsprojekterne skabe ny viden, som styrker videngrundlaget på akademiet og indgår i uddannelserne.

Samtidig har forskningsarbejdet internt på EAAA fået en tydeligere strategisk forankring i de enkelte kompetencecentre, blandt andet gennem udarbejdelsen af et forskningskatalog, hvor der peges på relevante projekter frem mod 2021.

 

Kompetencecenter for Ledelse og HR peger i forskningskataloget på behovet for at undersøge, om et systematisk og forskningsunderstøttet arbejde med afdelingens videngrundlag kan opfylde tre mål på samme tid:

 1. at udvikle ny faglig viden, som sigter direkte på målgruppen af ledere i offentlige og private virksomheder.
 2. at undersøge, i hvor høj grad arbejdet med denne metode understøtter akademiets forpligtelse til – via videnskredsløb – at skabe ny viden og i hvor høj grad, metoden kan anvendes mere bredt såvel på akademiet som i sektoren.
 3. At videreudvikle undervisernes og kompetencer inden for forsknings-, udviklings- og innovationsarbejde.

Projektet har således afsæt i interne behov på Kompetencecenter for Ledelse & HR og EAAA’s strategi samt eksterne behov hos aftagerne af kompetencecentrets ydelser inden for ledelsesudvikling.

- Aktiviteter og handling

FOV’s projektaktiviteter og handlinger er fastlagt i tidsplanen nedenfor:

Faser:

 

Tidsrum

Milepæle

Før 26.10.18

 

  Projektbeskrivelse

Casebeskrivelse

Måneds-mødet 26.10.18   Fremlæggelse kommentarer og? samt commitment. Ideer og hjælp til gruppedannelse og emnevalg
Fase 0 Planlæg

 

27.10.18 -11.01.19 Gruppedannelse

Valg af formand/-kvinde

Booking af gruppens tid i F19

Opstart på emnevalg

Fase 1 Emner 10.01.19 – 01.02.19 Kick-off på udviklingsdagene: Kvalificering og koordinering af emne og relevans (eks. De 3 øvrige grupper er Reflekterende teams)

1. møde i Projektgruppen

Fase 2 Videnopbygning 01.02.19 – 15.08.19 Månedlige møder i Projektgruppen

Videndeling i afdelingen 1½t/månedsmøde

Mulige aktiviteter: Afklaring af gruppens viden/ikke viden, samarbejde med eksterne praktikere og teoretikere, koble praksisviden med teoretisk viden

 

Fælles vidensspredning og opbygning (eks. Status på gruppernes arbejde, kvalificering af dette. Eksterne oplæg m. relevans for alle)

Fase 3 Konceptualisering 16.08.19 – 10.10.19 Intro-skriv om oplægget til Ledelse & HR LIVE klar 16.08.19

Oplægsholdere forbereder sig til 10.10.19

Grupperne færdiggør leverancerne

Rammen: Valg af leverancer, udvikling og forberedelse af leverancer

Empirifrembringelse, bearbejdning og analyse Sep. 18 – dec. 19
Fase 4 Formidling 11.10.19 – 31.12.19 Evaluering, læring, social validering og almengørelse

Flowet i projektet:

I figuren nedenfor illustreres flowet for FOV projektet.

- Projektets Metode

Der er en ”dobbelthed” omkring mål og middel i projektet: Det undersøges hvordan videngrundlag kan opbygges OG det er samtidig et mål, at opbygge videngrundlag. Dette lever i høj grad op til kriterierne for aktionsforskning, som derfor er valgt som metodisk ramme for FOV.

Aktionsforskning er blandt andet karakteriseret ved en grundlæggende tænkning om at forandre praksis, hvilket i projektet udmønter sig i, at projektlederne og alle medarbejdere i kompetencecentret samarbejder om udvikling af videngrundlaget og formidling af den nye viden.

Projektledelsen fungerer som aktionsforskere og projektgruppen er medforskere. Alle i kompetencecentret deltager og bidrager til forskningsprojektet.

Styringstænkningen i FOV projektet har afsæt i ”stor frihed inden for stærke rammer”. Rammerne defineres blandt andet af det formelle styringsgrundlag for videnarbejde på erhvervsakademierne.

 

Rammesætningen i casearbejdet i FOV tager blandt andet afsæt i Erhvervsakademiernes sektorstrategi, EAAA’s rammekontrakt og EVA’s 6 anbefalinger til videnarbejde, og har udmøntet sig i følgende:

 • Hele afdelingen deltager – vi arbejder i 4 prædefinerede grupper.
 • Der udarbejdes 4 oplæg som videooptages på en konference.
 • Emnevalget og undersøgelsesformen skal leve op til relevanskriterierne.
 • Der skal indhentes viden fra vidensinstitutioner og aftagere.
 • Der arbejdes i en tidsafgrænset periode.

 

De primære interventioner vil foregå på møderne med Projektgruppen (Lea Sørensen og Jan Rohwedder samt 4 gruppeformænd/kvinder). Som et eksempel kan nævnes, at der arbejdes med guidet refleksion som interventionsmetode (se nedenfor).

Eksempler på empirifrembringelse i FOV:

Steder/kilder Typer af data
Møder og processer i de 4 grupper o    Dokumenter (skriftlig, lyd, video og logs)

o    Observation

o    Leverancerne (Ledelse & HR LIVE + øvrige)

o    ”Semi-strukturerede” workshops med formænd/-kvinder

o    Interviews

6 * formændsmøder
5 * månedsmøder
Udviklingsdage 10-11.01.19 & evt. strategidage 16-17.08.19
Hverdagen i afdelingen
Ledelse & HR LIVE

 

Projektets metode: 

I projektet samarbejder projektlederne og afdelingens medarbejder om at udvikle og formidle ny viden og opbygge videngrundlaget.

Projekter arbejder med 2 forbundne spiraler:

 1. En aktionsspiral for casearbejdet, hvor der løbende planlægges, gennemføres og evalueres initiativer med henblik på opbygning af vidensgrundlag
 2. En forskningsspiral som rummer auktionsforskningsinterventionerne på formandsmøderne med systematisk beskrivelse og videnopsamling samt kritisk refleksion.

Metoden til de 2 arbejdsmetoder ses i spiralen nedenfor:

- Projektets Forventede Resultater

Projektets resultater formidles på følgende måde:

Med henblik på at formidle projektets resultater til en bred skare af interessenter påtænkes følgende aktiviteter:

 • Artikel eller anden skriftlig formidling af projektets resultater (formidlingsfokus).

 

Internt på EAAA

 • Oplæg for den udvidede uddannelsesledelse (opbygning af videngrundlag)
 • Kolleger deltager på Ledelse & HR LIVE

 

Eksternt

 • 4 vidensoplæg på Ledelse & HR Live
 • Formidling til de øvrige EA og professionshøjskoler
 • DEA
 • Akkrediteringsrådet

 

Målene for projektet er følgende:

 • At finde viden om hvilke forhold, der kan have betydning for, at en afdelings videngrundlag opbygges og forøges.
 • At den faglige viden, som frembringes i casearbejdet kobler praksisviden og teoretisk viden, er anvendelsesorienteret i forhold til erhvervet (i dette tilfælde ledelse) og formidles til dette.
- Projektets Forventede Effekt

Effekterne af projektet ses ud fra to perspektiver.

Som beskrevet i ovenstående afsnit om projektets relevans forventes det, at et forskningsunderstøttet casearbejde i en afdeling medvirker til at opbygge og videreudvikle videngrundlaget i denne. Derudover forventes det, at undervisernes kompetencer inden for forsknings-, udviklings- og innovationsarbejde videreudvikles.

En umiddelbar effekt af projektet vil være, at undervisningen på både diplom i ledelse og akademiuddannelserne i ledelse får tilført ny viden og nyt indhold.

Det forventes også, at projektets formidlingsaktiviteter understøtter brandingen af EAAA, herunder særligt forskning & innovation samt Kompetencecenter for Ledelse & HR og at projektets resultater kan anvendes i sektoren.

Tags Ledelse | videngrundlag
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Ledelse og HR
20 medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering
Resultat
Evaluering

Evaluering/formidling

Overordnet set evalueres projektet på struktureret vis ved hjælp af Forskning- og Innovationsafdelingens evalueringsskabelon.

Projektet evalueres primært i forhold til de opstillede mål og succeskriterier. Sekundært evalueres projektet i forhold til selve forskningsprocessen (var valget af metoder de rigtige til at frembringe empiri? Var den valgte analysemetode den optimale m.v.) med henblik på at uddrage læring, som fremadrettet kan anvendes af såvel Forskning & innovationsafdelingen som forskerne.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter E-bog
Peer rev. Artikel