Erhverv ind i uddannelserne

Projekttitel Erhverv ind i uddannelserne
Projekttype Pædagogiske udviklingsprojekter
Frascati Ja
Tema Business
Teaser Virksomheder bidrager til at undervise fremtidens arbejdskraft
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
- Kontaktperson Nanna Stubholm Poulsen
Projektleder
napo@easj.dk
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. februar 2014 - 31. august 2016
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

I et banebrydende samarbejde gik Håndværksrådet og Erhvervsakademi Sjælland i 2014 sammen om et toårigt projekt med det formål, at få flere sjællandske virksomheder ind og bidrage til undervisningen på erhvervsakademiets uddannelser.

Erhverv ind i uddannelserne er blevet gennemført af Erhvervsakademi Sjælland med Håndværksrådet som partner. Håndværksrådet er hovederhvervsorganisation for knap 20.000 små og mellemstore virksomheder og har bl.a. fungeret som rådgiver i projektet og bindeled til regionens virksomheder. Projektet er økonomisk støttet af Region Sjælland som en del af Kompetenceparat 2020.

 

- Baggrund og formål

Formålet med projektet var, at skabe stærkere relationer mellem uddannelsesinstitutioner og de studerende på den ene side og regionens virksomheder på den anden side, ved at invitere virksomhederne ind på uddannelsesinstitutionerne for at møde underviserne og de studerende, og for at deltage aktivt i uddannelserne.

Overordnet set har projektet haft et to mål sigte; dels at øge viden i erhvervslivet om uddannelsesverdenen, og samtidig opbygge viden om erhverv og profession i studiemiljøerne.

Erhvervslivet har så at sige været ‘i praktik’ i EASJ, hvor de skulle tage del i planlægning og udførsel af et undervisningsforløb på en eller flere af EASJs uddannelser. Således er der i alt gennemført 12 individuelle undervisningsforløb, som er blevet planlagt i tæt samarbejde mellem EASJs undervisere og en eller flere virksomheds-repræsentanter.

Typerne af undervisningsforløb har været mangfoldige, men samlet set har projektet været en stor succes for både virksomheder, studerende og undervisere. De studerende har fået mulighed for at få et praksisnært blik på deres uddannelser, mens virksomhederne har fået et konkret indblik i, hvordan uddannelserne fungerer – og dermed, hvor man har mulighed for at målrette uddannelserne specifikt til virksomhedernes behov.

- Aktiviteter og handling

I alt blev der gennemført 12 undervisningsforløb med et bredt udvalg af erhvervsakademiets uddannelser fra alle afdelinger. I alle forløb undtagen ét var kun én uddannelse repræsenteret, mens det sidste af forløbene involverede flere uddannelser. Følgende uddannelser var repræsenteret:

 • Autoteknolog (Næstved)
 • Bygningskonstruktør (Næstved)
 • Datamatiker (Næstved)
 • Digital Konceptudvikling (Køge og Slagelse)
 • Logistikøkonom (Køge)
 • Serviceøkonom (Køge og Slagelse)
 • Administrationsøkonom (Køge)
 • Multimediedesign (Køge og Nykøbing Falster)
 • Markedsføringsøkonom (Nykøbing Falster)
 • International Sales and Marketing Management (Næstved)
 • Laborant (Roskilde)

Hvert forløb under projektet var normeret til en arbejdsbelastning på 60 arbejdstimer, hvoraf virksomheden egenfinansierede de 20 arbejdstimer, mens EASJ godtgjorde de resterende 40 arbejdstimer. Som udgangspunkt har der været lagt op til en fordeling af arbejdstiden: 10 timer til forberedelse sammen med underviser, 40 timer som skulle bruges sammen med de studerende og/eller deres opgaver, samt 10 timer til evaluering sammen med underviser.

I to af forløbene deltog to virksomheder, mens de øvrige forløb havde deltagelse af én virksomhed. De deltagende virksomheder var:

 • Undal Autoservice
 • Au2parts
 • Ressource City Næstved
 • Skjoldenæsholm
 • LF Skilte
 • Peak Production
 • Folketidende
 • Fødevarestyrelsen Ringsted
 • Bevaring Sjælland
 • Museum Sydøstdanmark
 • Ropox
 • Kinnunen & Co
 • Scandinova
 • WP Solutions
- Projektets Metode

Adjunkt, cand.soc., Ph.d. Morten Boesen fra EASJ har systematisk fulgt og evalueret alle forløb, og har på den baggrund skrevet rapporten ‘Erhverv ind i uddannelserne – et udviklingsprojekt om praksisnær undervisning’. Formålet med denne rapport har været at samle op på de erfaringer, der er gjort i løbet af projektperioden.

Samtidig ønskede vi med projektet at vise, hvordan man kan inddrage praktikere i undervisningen på en nyskabende og innovativ måde. De spørgsmål, der i løbet af analysen søgtes besvaret, var:

 1. Hvordan har undervisere og erhvervs- og professionsfolk grebet det an med at tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i samarbejde med hinanden?
 2. Hvilke former for udbytte har henholdsvis praktikere, undervisere og de studerende fået ud af de gennemførte undervisningsforløb?

Den metodiske dataindsamling, der ligger til grund for besvarelsen af de to spørgsmål, er baseret på:

 • Indsamling af skema med facts om undervisningsforløbene
 • Fokusgruppeinterview med 
undervisere og praktikere
 • Spørgeskema fra de studerende

For nærmere uddybning af projektet evalueringsmetode, se vedhæftede rapport.

 

- Projektets Forventede Resultater
- Projektets Forventede Effekt
Tags kommunikation | kompetenceparat2020 | uddannelsesudvikling | undervisning | virksomhedssamarbejder
Deltagere  
- Studerende Zealand - Sjællands Erhvervsakademi
 • - International handel og markedsføring, Næstved (19)
 • - Digital konceptudvikling, Køge (13)
 • - Autoteknolog (12)
 • - Serviceøkonom, Køge (72)
 • - Markedsføringsøkonom, Nykøbing F (16)
 • - Multimediedesigner, Nykøbing F (50)
 • - Laborant, Roskilde (6)
 • - Bygningskonstruktør (50)
 • - Logistikøkonom (11)
- Medarbejdere EASJ, Autoteknolog
1 medarbejdere

EASJ, Bygningskonstruktør
1 medarbejdere

EASJ, Datamatiker, Næstved
1 medarbejdere

EASJ, Digital konceptudvikling
2 medarbejdere

EASJ, International handel og markedsføring, Næstved
3 medarbejdere

EASJ, Laborant, Roskilde
1 medarbejdere

EASJ, Logistikøkonom
2 medarbejdere

EASJ, Markedsføringsøkonom, Nyk. F
1 medarbejdere

EASJ, Multimediedesign, Nyk. F
2 medarbejdere

EASJ, Serviceøkonom, Køge
4 medarbejdere

Erhverv ind i uddannelserne
Kinnunen og co
- Virksomhedsrepræsentanter WP Solutions

Folketidende

Unddal auto

au2parts

Bevaring Sjælland

Ressourcecity Næstved

Skjoldenæsholm

LF Skilte

Peak Production

Ropox

Fødevareregion Øst

Ropox

Fødevareregion Øst
- Andre
Partnere Håndværksrådet
Finansiering  
- Intern 50%
- Ekstern 50% | Danske offentlige kilder | Regioner og kommuner (herunder regionale fonde)
Resultat

Projektrapporten vil fremadrettet indgå i EASJs adjunkturuddannelse, ligesom vi har udarbejdet et antal anbefalinger til fremtidige samarbejder:

Anbefalinger til uddannelsesinstitutionerne:

Vær opmærksom på, hvad inddragelse af virksomheder i undervisningen kan – og ikke kan bidrage med

Selvom de studerende har været meget positive over for deres udbytte af forløbene, fremhæver flere, at un­derviserens rolle hverken kan, eller bør erstattes af praktikere. Teoretisk og praktisk undervisning kan ikke sammenlignes direkte, men fungerer bedst som hinandens supplement. I projektet har de deltagende undervisere og prak­tikere tilrettelagt forløbene vidt forskelligt, afhængigt af hvad man ønskede at få ud af forløbet. I alle fire modeller, har både virksomhed og underviser bragt viden og erfaring ind i samarbejdet, som har bidraget til at kvalificere de læringsmål, der har været for de forskellige forløb.

Vær opmærksom på, hvilke forventninger I hver især har til samarbejdet

Det gode samarbejde starter altid med god forventningsafstemning. Typerne af undervisnings-forløb i EIU projektet har været mangfoldige, og det er ikke nødvendigvis givet, at man går ind i samarbejdet med de samme forventninger til, hvad der skal ske. Brug evt. de forskellige modeller i EIU rapporten til at lade dig inspirere – og til illustrere de forskellige muligheder.

Tænk strategisk

Praksisnære undervisningsforløb er en oplagt mulighed for at etablere eller udvide gode samarbejder mellem virksomhed og uddannelsesinstitution. Dog bør sådanne undervisningsforløb ikke stå alene, men skal snarere ses som et godt supplement til fx underviserpraktikker, studerendes praktikophold, gæsteforelæsning, besøg på virksomheder samt mere formelle FoU-samarbejder. Hvis forløbet samtidig bruges som anledning til etablering af et nyt samarbejde, bør det også overvejes, hvordan der skabes den rette tillid i samarbejdet. For nogle praktikere vil det være grænseoverskridende at skulle stå foran de studerende, så brug tid på at etablere en god og tillidsfuld relation fra starten.

Anbefalinger til virksomhederne:

Hav mod til at springe ud i det

For nogle praktikere har det været svært at se, hvilken værdi de kunne give til studerende. Måske befinder de studerende sig uddannelsesmæssigt på et højere niveau, eller måske er det mange år siden, at praktikeren selv blev uddannet, men uanset hvad, så repræsenterer praksisforståelsen og de mange års erhvervserfaring en helt unik værdi, som nogle gange undervurderes af praktikerne selv.

Tro på, at det nok skal være tiden værd

Tid er en meget værdifuld ressource, og derfor kan det godt virke uoverskueligt at skulle sætte den nødvendige tid af til at planlægge og gennemføre forløb som disse. Dog ved vi, at de stort set altid også ender med at give værdi tilbage til virksomheden, hvad end det er i form af forslag til løsninger på en problemstilling, idéer til nye produkter eller processer, synlighed i forhold til nye mulige medarbejdere eller noget helt andet. Det betyder så meget for de studerende, at I kommer, og I får helt sikkert også selv noget med hjem.

Anbefalinger til alle:

Kom i gang med planlægningen tidligst muligt – god forberedelse er afgørende for et godt forløb

God planlægning tager tid – særligt når flere elementer skal passe sammen. Som repræsentant for en uddannelsesinstitution, har underviserne et ansvar for at sikre, at forløbet bidrager til at opfylde de læringsmål, der er lagt for undervisningen. Underviseren skal også sikre sig, at alle studerende får noget ud af forløbet, og at det faglige niveau holdes højt. Virksomheden har tilsvarende et ansvar for, at indgå som en aktiv og engageret samarbejdspartner. Derved sikres det også, at de studerendes arbejde i forløbet kommer til at stemme overens med virksomhedens ønsker, og eventuelle resultater af de studerendes opgaver vil nemmere kunne implementeres hos virksomheden.

Evaluering

Forventede fremtidige effekter af projektet

Ud fra de identificerede modeller for virksomhedsdeltagelse, forventes der fremadrettet en øget aktivitet i forhold til relationer mellem konkrete virksomheder og uddannelser, både blandt uddannelser, der har deltaget i projektet, men også blandt uddannelser, der endnu har til gode at invitere virksomheder direkte ind i undervisningen. De gode cases, projektet har resulteret i, forventes anvendt til at udbrede kendskabet til muligheden for at lade virksomheder deltage i undervisningen, både internt i forhold til undervisere / uddannelser, men også eksternt i forhold til konkrete virksomheder og brancheorganisationer. Projektrapporten viser nogle gode eksempler på, hvad der kan lade sig gøre, og hvilke gevinster, forløbene kan føre til på uddannelsesinstitutionerne; styrkede relationer til erhvervslivet, øget praksisnærhed, lettere adgang til praktikpladser, øget motivation i klasserummet, og i sidste ende, bedre dimittender.

De studerendes kontakt til virksomheder gennem forløbene forventes også at have en positiv effekt i forhold til praktikpladser og job, da det praksisnære møde er med til at vise de studerende værdien af den teoretiske viden de undervises i, når denne viden skal bringes i anvendelse ved praktik eller job. Flere undervisere har konkret nævnt, at de studerende ikke nødvendigvis er helt klar, når de kommer i praktik, og derfor har et relativt stort behov for vejledning under deres praktikperiode. Det forventes, at de studerende, der har været i kontakt med virksomheder i projektet, vil have et bedre udgangspunkt for at gennemføre gode praktikker og få bedre oplevelser af deres første job, da der reelt er foregået en konkret forventningsafstemning i samarbejdet med virksomhederne. Det bliver dermed mere tydeligt for de studerende, hvordan de skal anvende og prioritere den viden, de har fået i løbet af deres studietid. Sagt på en anden måde: de studerende vil have et blik for, og kunne fortælle, ikke kun, hvad de ved, men også, hvad de kan som følge af deres viden – til stor gavn for virksomhederne.

På det mere generelle plan forventer vi, at vi med projektets resultater kan blive endnu bedre til at komme tættere på det erhvervsliv som vi uddanner til, og at projektet vil understøtte de gode traditioner i forhold til at involvere virksomhederne mere direkte i undervisningen – som gæsteundervisere, som leverandører af problemstillinger, som praktikvirksomheder og som sparringspartnere for de studerende i forhold til opgaver m.v. Dette er helt essentielt for at sikre uddannelsernes relevans, og sådanne samarbejder er med til at stimulere kanaler for mere formelle FoU-samarbejder til direkte gavn for erhvervet.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Rapport
Website/blog
Website/blog
Website/blog
Website/blog
Website/blog
Website/blog
Rapport