Er havre davre? En afdækning af danske hesteejeres viden om fodring af heste

Projekttitel Er havre davre? En afdækning af danske hesteejeres viden om fodring af heste
Projekttype Anvendt forskning og udvikling
Frascati Ja
Tema Landbrug
Teaser Forskningsprojektet skal afdække danske hesteejeres viden om fodring af heste sammenlignet med, hvad hesteejere i udlandet ved om fodring.
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
- Kontaktperson Eva Lind Gleerup
Lektor
elg@eaaa.dk
7228 6419
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. december 2018 - 01. juli 2020
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

 

I projektet undersøges hesteejere i Danmarks viden om fodring af heste. Dette gøres ved at gennemføre en kvantitativ undersøgelse af hesteejernes viden om- og implementering af – fagligt dokumenterede fodringsanvisninger til heste. Det spørgeskema, der anvendes til undersøgelsen, er identisk med et spørgeskema, der blev anvendt i en lignende undersøgelse som led i et Masters projekt fra University of Edinburgh i 2018 (Wilhelmsson, 2018). Her blev spørgeskemaet besvaret af hesteejere i en række andre lande end Danmark. Ved at anvende det samme spørgeskema skabes overblik over, hvad danske hesteholdere ved om fodring i forhold til gældende normer og anvisninger, og samtidigt er det muligt at sammenligne med udlandet.

 

Resultaterne af undersøgelsen bliver løbende publiceret her på siden.

- Baggrund og formål

Baggrunden for projektet er at manglende viden om fodring af heste kan føre til forkert fodring, og som en konsekvens af dette til nedsat hestevelfærd. (Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018; Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018). På European Workshop on Equine Nutrition 2018 fremlagde en forsker svarene på en spørgeskemaundersøgelse omhandlende hvad hesteejere i flere europæiske lande og USA ved om fodring og grovfoder. Undersøgelsen, som havde 4548 respondenter, viste, at der er store forskelle imellem vidensniveauet hos hesteejere i de forskellige lande. (Wilhelmsson, 2018). På samme workshop fremlagde forskere fra Ghent University i Belgien en analyse af sammenhængen imellem korrekt mængde grovfoder (1,5% ts/kg legemes vægt (Austbø, 2014)) og sygdomstilfælde indenfor mavesår og kolik. (Galinello, Hestra, & Wambacq, 2018). Her fandtes der en klar sammenhæng imellem mavesår og kolik og manglende grovfodertildeling. Begge sygdomme fører til smerte og dermed nedsat velfærd.

 

På baggrund af ovenstående, og fordi der ikke er lavet en tilsvarende undersøgelse i Danmark, undersøges det, hvordan det forholder sig med danske hesteejeres viden om fodring af heste, sammenlignet med hesteejere i udlandet. Der undersøges endvidere, om denne viden implementeres i den praktiske fodring af hestene. Som afslutning på projektet præsenteres resultaterne for branchen.

 

Da Erhvervsakademi Aarhus uddanner Jordbrugsteknologer med heste som speciale til at være kvalificerede fodringsrådgivere, er det relevant at lave en undersøgelse af denne karakter for at få indsigt i danske hesteejeres viden om fodring, og for at få et bedre overblik over behovet for at uddanne fodringsrådgivere til branchen.

- Aktiviteter og handling

Projektet består af 4 arbejdspakker.

  1. En forundersøgelse som er en litteraturgennemgang.
  2. Dataindsamling via online spørgeskema til hesteejere i Danmark.
  3. Dataanalyse og behandling af de indkomne svar fra spørgeskemaundersøgelsen.
  4. Formidling af projektets resultater via artikel og præsentation af projektets resultater på møder eller kongresser.
- Projektets Metode

Projektet indledes med en forundersøgelse, som er et litteraturstudie af videnskabelige kilder, for at skabe et overblik over om, og hvad, der foreligger af lignende undersøgelser i udlandet.

Der anvendes kvantitativ metode til indsamling af data via en spørgeskemaundersøgelse. Data behandles efterfølgende i en statistisk analysemodel. Et identisk spørgeskema er tidligere anvendt til en lignende undersøgelse i andre lande, hvorfor dette vil give adgang til en efterfølgende benchmarking af danske hesteejeres viden sammenholdt med vidensniveauet i sammenlignelige lande, herunder vores nærmeste nabolande Sverige og Tyskland. Spørgeskemaet når ud til hesteejerne gennem online hestemagasiner og fodersites, der dækker bredt for alle typer af hesteejere i Danmark.

Projektets resultater præsenteres på konferencer og i artikler i de involverede hestemagasiner.

 

Projektet er organiseret med en følgegruppe bestående af Jørgen Kold, SEGES, Janne Poulsen, EAAA Jordbrug, Maria Wilhelmsson, Vetamer og Tove Kjærgaard EAAA Jordbrug.

- Projektets Forventede Resultater

Ved projektets afslutning i udgangen af 2019 er der skabt et overblik over danske hesteholderes viden på fodringsområdet, samt om denne viden kommer til udtryk i den praktiske fodring. Projektets resultater formidles til branchen i 2020. Via formidlingen af projektets resultater får branchen indsigt i hvad danske hesteejere ved om fodring af heste sammenlignet med vidensniveauet hos hesteholdere i udlandet.

- Projektets Forventede Effekt

Projektets resultater forventes at blive udgangspunkt for en dialog omkring viden om fodring i hesteholdet. Det fokus projektet har på fodring af heste, forventes at kunne medvirke til at hesteejerne efterspørger mere faglig viden om fodring. De positive konsekvenser af dette vil være øget velfærd hos heste i Danmark som følge af en mere korrekt fodring. En afledt konsekvens af dette vil være øget efterspørgsel efter Jordbrugsteknologer med heste som speciale, på baggrund af deres viden om fodring af heste.

Tags Dansk Landbrug | Fodring | Hest | Heste | landbrug
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter SEGESSEGES
- Andre
Partnere Maria Wilhelmsson University of Edinburg
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektets resultater formidles til hesteejerne via faglige artikler og foredrag i relevante fora.
Der fremstilles en power point præsentation til dette brug. Præsentationen tilpasses det fagligt niveau hos modtagerne

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter E-bog
Workingpaper
Anden artikel
Anden artikel
Anden artikel
Website/blog
Andet (venligst beskriv)
Andet (venligst beskriv)
Konferenceoplæg