Entreprenørskab på Galleri

Projekttitel Entreprenørskab på Galleri
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Design | Entreprenørskab
Teaser Kunsten at få en kunstner til at sætte pris på sig selv
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Gunnar Näsman
Administrativ medarbejder / Konsulent
gunn@kea.dk
24444405
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. november 2012 - 01. juli 2013
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Som nyuddannede smykkekunster er det vanskeligt at få sit navn slået fast i byens mange gallerier, udstillingshaller og butikker. Dels fordi der er stor konkurrence indenfor feltet, men også fordi entreprenørskab sjældent optræder som et fag på de kunsteriske uddannelser.

På denne baggrund har Forskning & Innovationenheden på Københavns Erhvervsakademi (KEA) i samarbejde med Institut for Ædelmetal (IFÆM) udviklet og afholdt et undervisningsforløb, der sætter fokus på, hvordan man som smykkekunstner kan opstarte og drive egen kunstneriske virksomhed.

Undervisningsforløbet omfattede en intensiv projektuge, efterfulgt af undervisningsdage og gruppearbejde med udvikling af en kollektion bestående af et kunstnerisk og et kommercielt smykke, der senere skulle udstilles. De studerendes gruppearbejde resulterede således i ‘The Augustiner Collection’ som blev fremvist på Smuck Festivallen i München, samt planlægning og gennemførelse af den afsluttende udstilling ’Jewellery Art/Commercial Showpiece’ i København.

Gennem undervisningsforløbet har de studerende skulle opnå indsigt i oplevelsesøkonomi, entreprenørskab og markedet, samt færdigheder indenfor kommunikation, storytelling og personlig branding. I forbindelse med den afsluttende udstilling har de studerende stået for en række praktiske aspekter, som projektstyring, målgruppeanalyser og markedsføring af udstillingen. De har således arbejdet med at styrke deres personlige brand som kunstnere og de immaterielle aspekter, der ligger udover det konkrete håndværk i at være smykkekunstner.

De studerende på Institut for Ædelmetal har fået mulighed for at tilegne sig entreprenante kompetencer i relation til at tænke innovativt i forretningsmodeller, og blive bedre til at gøre sig synlige og sætte pris på deres arbejde.

- Baggrund og formål

Baggrund

Som nyuddannet smykkekunster er det vanskeligt at få sit navn slået fast i byens mange gallerier, udstillingshaller eller butikker. Dels fordi der er stor konkurrence inden for feltet, men også fordi entreprenørskab sjældent optræder som et fag på de kunsteriske uddannelser.
København har mange mindre smykkegallerier og udstillingsbutikker, som tiltrækker en mindre del meget købestærke turister og kunstinteresserede fra hele verden. Men denne branche eksisterer på trods – på trods af at meget få har fornemmelse for at drive forretning inden for dette felt. Ofte er det kunsterne selv, eller i sammenslutning, der driver disse gallerier i forlængelse af deres værksted. Ved at give denne branche øget forståelse for det entreprenante, ville man kunne frigøre et uforløst vækstpotentiale i pengestærke udenlandske turister.

 

Formål

Formålet med dette undervisningsforløb er at sætte fokus på, hvordan man som smykkekunstner kan opstarte og drive egen kunstnerisk virksomhed, men også på hvordan man arbejder med oplevelsesøkonomi og branding, og gør sig synlig for kunder og på gallerier.

Det faglige formål er at give studerende på Institut for Ædelmetal mulighed for at tilegne sig entreprenante kompetencer i relation til at tænke innovativt i forretningsmodeller, selv være i stand til at tage initiativ og sætte pris på deres arbejde.

- Aktiviteter og handling

Oktober 2012: Etablering af udviklingsgruppe bestående af undervisere fra Institut for Ædelmetal, projektmedarbejdere fra Forskning & Innovations Centeret og eksterne entreprenørskabseksperter

 

November – december 2012: Udvikling af uddannelsesforløb

 

Januar 2013: Planlægning af pilotforløb, forberedelse og detailplanlægning

 

Februar – maj 2013: Gennemførsel af pilotforløb med studerende på Institut for Ædelmetal ved KEA på 2. semester og 4. semester, hvilket indebar:

 

The Augustiner Collection

I marts 2013 deltog de studerende fra Institut for Ædelmetal på ’Smuck Festivallen’ i München, hvor de deltog med eventet ’The Augustiner Collection’. Samt fik inspiration til, hvordan kunstnere forener det kommercielle med det kunstneriske i deres udstillinger. Billeder fra de studerendes event kan ses på facebook gruppen ’The Augustiner Collection’: https://www.facebook.com/groups/132059086965769

Oplevelsesøkonomi

Som optakt til den praktiske udførelse af galleriudstillingen i København, gennemførte de studerende 3 dages undervisning i oplevelsesøkonomi og konceptudvikling med fokus på de klassiske teorier. De studerende arbejdede med at producere eksempler på oplevelsesøkonomi fra både smykke og kunst-industrien og besøgte en mængde smykke gallerier og kommercielle butikker, som de analyserede ud fra Pine og Gilmores 4 sfærer.

Praktisk afprøvning af iværksætterkompetencer

Henover foråret dannede de studerende en projektgruppe, som under vejledning gennemgik en grundig konceptudviklingsproces. Processen tog de studerende igennem overvejelser som perfomances, flash mobs, installationer i byrummet og meget andet. Dog endte projektet som en mere traditionel galleriudstilling over 3 dage. De studerende stod selv for alt praktisk arbejde i forbindelse med udstillingen. Herunder bl.a. budgetstyring, produktion af digitalt og analogt markedsføringsmateriale, informationsark til selve udstillingen.

Jewellery Art/Commercial Showpiece

De studerendes udstilling ’Jewellery Art/Commercial Showpiece’ åbnede med en lille reception, som havde ca. 100 besøgende, hvor de studerende præsenterede 28 værker.

Udstillingen var opbygget om et dualistisk koncept i to rum, hvor den ene halvdel af udstillingen var traditionel udstilling af kommercielle smykker, suppleret med en inddragende udstilling af mere kunstneriske værker. De kunstneriske værker hang i fiskesnører fra loftet, tilpasset i højden, så de hang, dér, hvor smykket var tænkt placeret på kroppen. Foran hvert smykke var der opstillet et spejl, så gæsterne altså så et spejlbillede af sig selv, iført smykket, når de udforskede udstillingen.

 

Juli 2013: Evaluering og justering af uddannelsesforløb

 

August 2013: Beskrivelse af færdigudviklet undervisningsforløb til videre inspiration og forankring på IFÆM

- Projektets Metode

Igennem undervisningen, er der gennemgået forskellige forhold knyttet til at opstarte egen virksomhed inden for det kunsteriske smykkefelt.

Væksthjulet

Metodisk bruges Væksthjulet TM (http://www.vaeksthjulet.dk/) som bl.a. anvendes af væksthusene i Danmark. VækstHjulet er en visuel værktøjskasse for startups og vækstvirksomheder, som hjælper virksomhedsejere med at træffe beslutninger og tage næste skridt. VækstHjulet er designet på baggrund af observationen af, at alle virksomheder – i alle brancher og livsstadier – har fire grundlæggende udfordringer til fælles: De skal skabe et attraktivt Forretningskoncept, opbygge en stærk Organisation, udvikle varige Kunderelationer og samtidig vedligeholde en profitabel Virksomhedsdrift.

 

Oplevelsesøkonomi

Som optakt til den praktiske udførelse af galleriudstillingen i København, gennemførte de studerende 3 dages undervisning i oplevelsesøkonomi og konceptudvikling med fokus på B. Joseph Pine II og James M. Gilmore teori fra nyklassikeren: Oplevelsesøkonomien – arbejde er teater og enhver virksomhed en scene. De studerende arbejdede med at producere eksempler på oplevelsesøkonomi fra både smykke og kunst-industrien og besøgte en mængde smykke gallerier og kommercielle butikker, som de analyserede ud fra Pine og Gilmores 4 sfærer.

I undervisningen, blev der inddraget eksemplar fra egne erfaringer, samt fra de studerendes erfaringer, da flere af de studerende har/har haft egen virksomhed.

Formålet med undervisningen var også at få entreprenørskab gjort operationelt, således at det at få startet virksomhed ikke blev en abstrakt størrelse, men en håndterbar mulighed, der kan integreres med den uddannelse som de studerende er i gang med at gennemføre.

 

- Projektets Forventede Resultater

På kort sigt vil kurset give de studerende reelle erfaringer med udstilling af deres smykker og en øget interesse for at tænke kunst i kommerciel sammenhæng.

- Projektets Forventede Effekt

På længere sigt vil flere turister til de danske gallerier sikre at denne branche får optimale vækstbetingelser, i og med at vi uddanner kvalificerede smykkerkunstere, der også har en forretningsmæssig tilgang til at arrangere kunstudstillinger på gallerier.

Tags business | design | entreprenørskab | kompetenceudvikling
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA) (17)
- Medarbejdere Forskning & Innovation
2 medarbejdere

Institut for Ædelmetal
2 medarbejdere

Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Torid Kaad Ostenfeld
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 56%
- Ekstern 44% | Danske offentlige kilder | Andre offentlige kilder (fx tipsmidler)
Resultat

Pilotprojektet Entreprenørskab på Galleri har resulteret i, at Institut for Ædelmetal i samarbejde med F&I har udviklet et undervisningsforløb svarende til 10 ECTS. Forløbet strækker sig over hele semesteret, startende med en intensiv projektuge, efterfulgt af undervisningsdage med fokus på entreprenørskab og oplevelsesøkonomi som støtte til de studerendes projektarbejde frem mod projektets afsluttende udstilling.

De studerende er som opstart på projektet blevet introduceret til entreprenørskab i relation til forrentningsmodeller, prisfastsætning og salg, samt oplevelsesøkonomi og udstillingsdesign. De studerende har efterfølgende arbejdet med egne kollektioner og har i grupper udviklet, planlagt og gennemført to udstillinger i hhv. München og København.

De studerende på IFÆM har i deres uddannelse stort fokus på materialer og den håndværksmæssige proces i at skabe smykkekunst. Med dette projekt er de deltagende studerende opnået indsigt i, hvad det kræver at etablere sig som smykkekunstner, og hvordan de kan synliggøre, differentiere og brande sig selv som smykkekunstnere. De studerende er således blevet mere bevidste om, at det kunstneriske og det kommercielle ikke nødvendigvis udelukker hinanden, men at det kommercielle netop kan være en måde at muliggøre drømmen om at kunne leve som iværksætter af sin kunst.

Erfaringerne fra dette projekt er opsamlet af projektteamet og resulteret i en samlet beskrivelse af forløbet, samt mødet med uddannelseschefen for IFÆM og programchefen for alle uddannelserne under Design, med henblik på forankring på den konkrete uddannelse, og til inspiration for de øvrige designuddannelser på KEA.

Evaluering

Det har været en fordel, at projektet har kørt sideløbende med den generelle undervisning på instituttet gennem et helt semester, frem for at udvikle det som et selvstændigt projektforløb af 1-3 ugers varighed, idet det har skabt en unik sammenhæng mellem dette projekts fokus på entreprenørskab og oplevelsesøkonomi og det øvrige indhold på uddannelsen.

Det er afgørende for forløbet, at det er tæt integreret med de studerendes håndværksmæssige arbejde med smykker, idet deres nye viden og værktøjer bliver integreret med deres håndværksmæssige arbejde som smykkekunstnere. På denne måde bliver entreprenørskab og oplevelsesøkonomi en integreret del af det at være smykkekunstner.

De udstillinger og events, som de studerende har afholdt, har givet opmærksomhed, både i forhold til de studerendes brand, projekter og i forhold til uddannelsen.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektet blev dokumenteret med billeder, artikler og den endelige beskrivelse af undervisningsforløbet, som ligger tilgængeligt på KEAs intranet, Fronter, for alle KEAs ansatte.

Ud over de fysiske udstillinger, blev projektet også tekstuelt formidlet i forbindelse de studerendes markedsføring af udstillingerne. Udstillingerne blev både internt formidlet på kea.dk og eksternt på blogs, sociale medier og Fashion Forum.

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Anden artikel
Anden artikel
Afholdelse af event