Hop til indhold

Entreprenørskab i det udvidede læringsrum

Projekttitel Entreprenørskab i det udvidede læringsrum
Projekttype Pædagogiske udviklingsprojekter
Frascati Ja
Tema Entreprenørskab | Undervisning
Teaser Videns- og kompetenceløft af undervisere i socialt entreprenørskab
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Gunnar Näsman
Administrativ medarbejder / Konsulent
gunn@kea.dk
24444405
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. maj 2014 - 31. december 2014
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

Formålet med projektet har været at udvikle og afholde et kompetenceudviklingsforløb med fokus på socialt entreprenørskab for undervisere på Københavns Erhvervsakademi (KEA). Udover et videns- og kompetenceløft skal forløbet bidrage med konkrete metoder og værktøjer, som underviserne efterfølgende kan bruge i deres undervisning.

Projektet har således også haft til formål at klæde underviserne på, til selv at udvikle undervisningsforløb indenfor socialt entreprenørskab bl.a. i forbindelse med et andet at KEAs projekter: Socialt Entreprenørskab i Praksis. Gennem arbejdet med projektet, er håbet at underviserne kan understøtte de studerendes entreprenante kompetencer ved at skabe yderligere kobling mellem teori og praksis.

 

Kompetenceudviklingsforløbet bestod bl.a. af:

 • Deling af erfaringer ifht. hvilke undervisningsmetoder der fungerer for både undervisere og studerende når der arbejdes med socialt entreprenørskab
 • Oplæg og workshop med eksterne foredragsholdere, med fokus på at give en forståelse for det socialt entreprenante felt
 • Diskussion af undervisningsmetoder til at arbejde med socialt entreprenørskab og hvordan der skabes et socialt entreprenant mindset blandt studerende

 

Output

Gennem kompetenceudviklingsforløbet blev der skabt en fælles baseline og forståelse af socialt entreprenørskab blandt deltagerne. De opnåede et kendskab til feltet gennem oplæg, workshop, diskussioner, egen læsning og arbejde med emnet.

Deltagerne udarbejdede undervisningsmateriale om undervisning i socialt entreprenørskab (se vedhæftet vidensprodukt). Dokumentet tager udgangspunkt i kompetenceforløbets fokuspunkter og opridser metoder og læringsmodeller til at undervise i socialt entreprenørskab.

Ydermere lagde kompetenceudviklingsforløbet grund for en håndfuld engagerede undervisere, der ønskede at starte et valgfag op i socialt entreprenørskab på KEAs DESIGN-område.

Derudover resulterede projektet i etablering af en vidensklynge, hvor undervisere kan diskutere og udvikle undervisningsredskaber som kan anvendes når der skal arbejdes med socialt entreprenørskab på KEA. Der er således skabt rum for at lege med det udvidede læringsrum og undervise i socialt entreprenørskab på en praksisnær måde.

Til slut har vidensklyngen udarbejdet et projektforslag til KEA Week 2015 (KEAs årlige tværfaglige innovationsuge). Vidensklyngen har ønsket at lave et socialt entreprenant projekt, med udgangspunkt i det lærte under kompetenceforløbet.

- Baggrund og formål

Baggrund

På KEA eksisterer der et ønske om at skabe en forståelse for entreprenante kompetencer blandt underviserne. Intentionen er at samtlige undervisere får muligheden for at støtte de studerendes entreprenante kompetencer, herunder handlekraft, personlig indstilling, omverdensforståelse og kreativitet, gennem situeret læring og praksis i et udvidet læringsrum.

Dette projekt vil fokusere på det socialt entreprenante i en uddannelsesmæssig kontekst af KEA. Det socialt entreprenante initiativ efterspørges oftere i blandt andet servicesektorens mangel på ressourcer i arbejdet med at løse samfundsmæssige udfordringer. Socialt entreprenante initiativer er en vigtig del af fremtidens samfundsstruktur, og uddannelsessektoren skal fokusere på at fremme de studerendes lyst til at arbejde indenfor dette felt.

På denne baggrund ønsker KEA at udvikle et kompetencegivende forløb for undervisere. Et forløb der vil gøre underviserne kompetente til at undervise i og rådgive om socialt entreprenørskab. Kompetenceforløbet skal fokusere på at skabe en læringsplatform for undervisere der vil bruge socialt entreprenørskab i deres undervisning.

Denne læringsplatform skal skabes af en udviklingsgruppe der gennemgår et faciliteret forløb fokuseret på socialt entreprenørskab. På baggrund af forløbet skal udviklingsgruppen udarbejde en socialt entreprenant læringsplatform, bestående af flere metoder, artikler, videoer mm.

Læringsplatformen skal udvikles på en måde, så udviklingsgruppen let kan introducere denne for deres kollegaer og på den måde kan kompetenceudviklingen nå længere ud i organisationen.

 

Formål

Formålet med projektet Entreprenørskab i det udvidede læringsrum har været at udvikle og afholde et kompetenceudviklingsforløb for KEAs undervisere med fokus på situeret læring og socialt entreprenørskab.

Udover et videns- og kompetenceløft skal forløbet bidrage med konkrete metoder og værktøjer, som underviserne efterfølgende kan bruge i deres undervisning. Projektet har således også haft til formål at klæde underviserne på, til selv at udvikle undervisningsforløb indenfor socialt entreprenørskab bl.a. i forbindelse med et andet at KEAs projekter: Socialt Entreprenørskab i Praksis. Gennem arbejdet med det udvidet læringsrum, er håbet at underviserne kan understøtte de studerendes entreprenante kompetencer ved at skabe yderligere kobling mellem teori og praksis.

- Aktiviteter og handling

Opbygning af kompetenceforløbet

Kompetenceudviklingsforløbet strakte sig over seks dage med deltagelse af en gruppe af undervisere, som kom fra tre forskellige programområder på KEA: BYG, TEKNIK og DESIGN, samt medarbejdere fra Forskning og Innovations Centeret.

 1. dag: Møde med underviserne tilknyttet uddannelsesforløbet Socialt Entreprenørskab i Praksis, for at dele erfaringer ifht. hvilke modeller/undervisningsmetoder der fungerer for både undervisere og studerende når der arbejdes med socialt entreprenørskab tilknyttet uddannelsesprojektet i Saxogade.
 1. dag: Oplæg ved Professor Ester Barinaga om socialt entreprenørskab, Community-baserede kunstfællesskaber, social forandring, mikrofinansiering, stigmatisering og undervisningsmetoder til socialt entreprenørskab. Oplægget fokuserer på at give underviserne forståelse for det socialt entreprenante felt, og et indblik i hendes arbejdsmetoder.
 1. dag: Heldags workshop med Ester Barinaga. Deltagerne arbejdede med at lave nogle uddannelsesforløb, som kunne medvirke til at skabe et socialt entreprenante mindset. Derudover blev der diskuteret metoder til at arbejde med socialt entreprenørskab.
 1. dag: På baggrund af den foregående workshop med Professor Ester Barinaga, blev der afholdt en workshop for at debattere socialt entreprenørskab og undervisningsmetoder. Nicoline Zarikurt fra Settlementet holdt oplæg om at arbejde med socialt udsatte borgere – for at skabe inspiration og viden om netop denne problemstilling indenfor sociale problemstillinger.
 1. dag: Deltagerne gennemgik en workshop igen, for at debattere socialt entreprenørskab og undervisningsmetoder. Liselotte Andersen holdt oplæg om Ungdomsbyen og hvordan de underviser i medborgerskab. En vinkel på socialt entreprenørskab som er vigtig og yders relevant. Oplægget inspirerede til yderligere debat og udvikling af undervisningsmaterialet. Workshoppen indeholdt en opsamling og præsentation af deltagernes observationer, samt lærte kompetencer. Det hele blev nedskrevet i undervisningsmaterialet (se vedhæftet).
 1. dag: Etablering af en videnklynge, hvor undervisere kan diskutere og udvikle undervisningsredskaber som kan anvendes når der skal arbejdes med socialt entreprenørskab på KEA. Plan for videre spredning af deltagernes arbejde, som vil blive delt på diverse interne medier til fri benyttelse for kollegaer. Derudover vil projektet blive præsenteret til KEAs vidensbazar.
- Projektets Metode

Igennem kompetenceforløbet er der arbejdet med en række forskellige læringsmodeller og metoder til undervisning i socialt entreprenørskab – herunder:

 • Case undervisning
 • Feltarbejde
 • Stakeholder analyse
 • Kommunikationskompetencer (at stille de rigtige spørgsmål)
 • Social Lean Model/social change matrix
 • Kritiske kompetencer
 • Handlingskompetencer
- Projektets Forventede Resultater

Gennem kompetenceudviklingsforløbet forventes det at underviserne der deltager skaber en fælles baseline og forståelse af socialt entreprenørskab. Underviserne skal opnå kendskab til feltet gennem læsning, oplæg, workshop og diskussioner. Efter endt forløb forventes deltagerne at kunne anvende metoder og læringsmodeller indenfor socialt entreprenørskab i undervisningen.

Det forventes yderligere at deltagerne gennem kompetenceudviklingsforløbet opnår viden og kompetencer indenfor:

 1. Design af konkrete læringsforløb  – henimod udarbejdelse af undervisningsmateriale i socialt entreprenørskab
 2. Undervisning og forståelse for sociale værdikæder/frivillig motivation ifht. socialt entreprenørskab
 3. Sociale virksomheders forretningsmodeller
- Projektets Forventede Effekt

Der er en forhåbning om at socialt entreprenørskab bliver et større felt på KEA, og at flere og flere undervisere benytter sig af denne indgangsvinkel når der arbejdes med entreprenørskab og nyskabelse.

Tags kompetenceudvikling | socialt entreprenørskab | undervisning
Deltagere  
- Studerende
- Medarbejdere Forskning & Innovation
4 medarbejdere

Underviser fra BYG
1 medarbejdere

Underviser fra TEKNIK
1 medarbejdere

Undervisere fra DESIGN
3 medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere
Finansiering  
- Intern 69%
- Ekstern 31% | Danske offentlige kilder | Andre offentlige kilder (fx tipsmidler)
Resultat

Resultater opnået gennem Entreprenørskab i det udvidede læringsrum:

Projektet resulterede i et færdigudviklet kompetenceudviklingsforløb i socialt entreprenørskab som blev afholdt i efterårssemesteret 2014 med deltagelse af  5 undervisere og 4 centermedarbejdere på KEA.

Output af kompetenceudviklingsforløbet var etablering af en vidensklynge, hvor undervisere kan diskutere og udvikle undervisningsredskaber som kan anvendes når der skal arbejdes med socialt entreprenørskab på KEA. Derudover var det at skabe rum, for at lege med det udvidede læringsrum og undervise i socialt entreprenørskab på en praksisnær måde.

Gennem kompetenceudviklingsforløbet blev der skabt en fælles baseline, for forståelse af socialt entreprenørskab blandt deltagerne. Underviserne opnåede et kendskab til feltet gennem oplæg, workshop, diskussioner og egen læsning og arbejde med emnet.

Derudover blev der indsamlet noter undervejs i forløbet, som resulterede i et undervisningsmateriale om undervisning i socialt entreprenørskab. Dokumentet (se vedhæftet vidensprodukt) tager udgangspunkt i vidensklyngens fokuspunkter og opridser metoder og læringsmodeller til at undervise i socialt entreprenørskab.

Ydermere lagde kompetenceudviklingsforløbet grund for en håndfuld engagerede undervisere, der ønskede at starte et valgfag op på Design området, i socialt entreprenørskab.

Til slut har vidensklyngen udarbejdet et projektforslag, til KEA Week 2015. KEA Week er en tværfaglig temauge (uge 43 i 2015) hvor alle studerende på KEA arbejder med projekter indenfor det overordnede tema: Innovation. Vidensklyngen har ønsket at lave et socialt entreprenant projekt i denne pågældende uge, med udgangspunkt i det lærte under kompetenceudviklingsforløbet.

 

Vidensklyngen har igennem kompetenceudviklingsforløbet opnået kompetencer indenfor:

 1. Design af konkrete læringsforløb for individuelle studerende i eget produktionsrum – henimod udarbejdelse af undervisningsmateriale i socialt entreprenørskab (ved råd og vejledning fra Professor Ester Barinaga igennem oplæg og workshops)
 2. Undervisning og forståelse for sociale værdikæder/ frivillig motivation ifht. socialt entreprenørskab (med råd og vejledning fra Professor Ester Barinaga, Nicoline Zarikurt og Liselotte Andersen)
 3. Sociale virksomheders forretningsmodeller (med eksempler på sociale virksomheders forretningsmodeller i praksis- undervisernes egen erfaring kom især i spil ved dette punkt)
Evaluering

KEAs undervisere udviste stor interesse for kompetenceforløbet. Det er klart at det er et større puslespil, når sådan et kompetenceforløb skal afholdes ved siden af undervisernes undervisningstid. Derfor har dette projekt krævet et stort samarbejde med både undervisere og ledelse. Samarbejdet har fungeret rigtig godt – dog kunne forløbet været blevet indlagt tidligere i undervisernes skema – således at deres tid havde været afsat til kompetenceforløbet på forhånd.

Kompetenceudviklingsforløbet havde i sin opstartsfase nogle udfordringer da datoerne og tiden planlagt til forløbet ikke var realistisk for underviserne. Derfor blev der udarbejdet en revideret proces for forløbet som pegede på en mere fleksibel model for kompetenceudviklingsforløbet. Den nye model gjorde det mindre intensivt, men derimod lagde dette forløb op til nærmere fordybelse i emnet. Ved gennemførelse af lignende projekter, skal der derfor foreligge en forventningsafstemning af deltagerenes tid og ressourcer, da dette vil skabe en bedre baseline for udarbejdelsen af sådan et kompetenceudviklingsforløb.

Derudover blev kompetenceudviklingsforløbet udarbejdet med en formodning om undervisernes kompetencer og viden indenfor feltet, socialt entreprenørskab. Niveauet for kompetencerforløbet var umiddelbart sat for højt, og kunne godt være planlagt efter en nærmere baseline niveau. I denne sammenhæng kan der derfor også arbejdes nærmere med socialt entreprenørskab på KEA, og materialet udarbejdet fra kompetenceforløbet kan – i et fremtidigt forløb- uddybes og bearbejdes.

Altså ser vi forbedringspotentialet for et lignende forløb på KEA, i henhold til forventningsafstemning, samt en niveau afdækning ifht. kompetencer.

Formidlingsform  
- Resultatets formidling

Projektet bliver formidlet gennem deltagernes undervisningsmateriale om socialt entreprenørskab, som vil være tilgængeligt for alle undervisere på KEA. Vidensformidlingen vil altså ske når undervisere på KEA skal arbejde socialt entreprenant. Forskning & Innovation vil i denne forbindelse henvise til dette dokument og de undervisere der var tilknyttet kompetenceforløbet.

Herudover har Forskning & Innovation udviklet et vidensdelingskoncept, VidensBazar. To gange årligt præsenterer, deles, diskuteres alle udviklingsprojekter for hinanden. Herved inspireres kolleger til at anvende andres projekter, ligeså sikres en formidling af udviklingsprojekter for kolleger. Det er hensigten at præsentere projektet på den næste vidensbazar, så kompetenceforløbet kan ramme sin sekundære målgruppe for læren om socialt entreprenørskab - nemlig andre undervisere på KEA.

Herudover vil projektet/materialet blive lagt på KEAs interne medier, som anvendes til fremme og deling af hinandens projekter: KEAs interne platforme bl.a. Fronter. Dette konkrete projekt vil blive på ovennævnte fora.

Til slut vil projektet blive delt internt på personalemøder samt indgå i undervisernes lektorkvalificeringsforløb (alle erhvervsakademierne skal sikre underviseres lektorkvalificering).

- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Publikationer Nyt undervisningsmateriale